Naturvårdsprojekt finns att söka på olika håll i landet

Lundnaturen kan vårdas till exempel genom att man tar bort barrträd. Foto: Jukka Ruutiainen
Finlands skogscentral öppnar årets sista ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 15 oktober. Kemera-stöd beviljas för återställande av värdefulla livsmiljöer, för vattenvårdsarbeten och för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald.

Skogscentralen söker kunniga aktörer som genomför de naturvårdande arbetena. I årets tredje och sista ansökningsrunda ingår 19 naturvårdsprojekt. I projekten förbättrar man vattenvården, återställer värdefulla livsmiljöer och tryggar artrikedomen.

I vattenvårdsprojekten förebygger och reparerar man skador som skogsdikning vållar. Också återställande av källor och bäckar och restaurering av torvmark kan ingå i projekten.

I de andra projekten med återställande av livsmiljöer vårdas till exempel lundskog och solexponerade livsmiljöer. Från lundskogarna tar man bort barrträd, som försurar jordmånen och skuggar lundväxterna. Det görs öppningar i skogen för att släppa ner ljus, och buskskiktet sparas.

- Vården av lundar är ett viktigt arbete eftersom många hotade och krävande arter lever i lundskog. Vi letar hela tiden efter lundar och andra livsmiljöer som kan bli naturvårdsobjekt, så man kan gärna meddela oss om sådana, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Också fem hyggesbränningsprojekt finns med i årets sista ansökningsomgång. Vid hyggesbränningen åstadkommer man bränd och förkolnad död ved, som är en viktig livsmiljö för många utrotningshotade arter.

Skogscentralen övervakar och ger råd

Skogscentralen har förberett de projekt som nu kan sökas, och valt objekt som är viktiga för den biologiska mångfalden och naturvården i olika delar av landet.

Projekten kan sökas av aktörer som är beredda att ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om Kemera-finansiering.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för de naturvårdande arbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger vid behov råd om naturvården.

Naturvårdsprojekten och ansökningsinstruktionerna finns på Skogscentralens webbsida.

Alla projekten läggs ut på webbsidan under de kommande två veckorna.