Naturhänsyn i ekonomiskogar behövs för att hjälpa hotade arter | Skogscentralen

Naturhänsyn i ekonomiskogar behövs för att hjälpa hotade arter

uutiskuva-maalahopuu.jpg
Död ved är en viktig livsmiljö för många hotade arter, bland annat tickor och mossor.
Utarmningen av naturen har inte upphört, visar den nyaste bedömningen av läget för hotade arter och naturtyper i Finland. Genom METSO-programmet och naturhänsyn i skogsbruket kan man ändå förbättra situationen i samarbete med skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Förändringar i skogsmiljön, till exempel att mängden gamla skogar och död ved minskat, har i hög grad bidragit till hotet mot cirka 833 arter. Enligt den färska hotbedömningen är det bland de skogslevande arterna speciellt olika mossor, lavar och fåglar som minskat. Största delen av de hotade skogsarterna lever i gamla moskogar, lundar och vårdbiotoper.

Finlands skogscentral deltar i ett nytt projekt som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet för att öka medvetandet om hotade arters livsmiljöer och om hur man kan ta hänsyn till dem i skogsbruket. I projektet ger man skogsägare och aktörer råd och utbildning om hur de kan utnyttja geografiskt information som producerats om artförekomster. Geodata och anvisningar gällande olika arter hjälper dem att trygga hotade arter och välja lämpliga skogs- och naturvårdsmetoder.

- När man känner kraven på livsmiljöer kan man inom skogsbruket bevara de förhållanden som är viktiga för respektive art, till exempel solexponering, beskuggning eller ett fuktigt mikroklimat. Torrakor, lågor och i synnerhet gamla lövträd bör lämnas kvar i ekonomiskogar. Det här är viktiga metoder för att hjälpa många hotade arter, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Skogsägare får råd för att trygga naturvärden

Mycket har enligt Raatikainen redan gjorts för att förbättra den ekologiska kvaliteten i ekonomiskog, men arbetet måste fortsätta så att metoderna för naturhänsyn blir en etablerad del av skogsbruket. Det riksomfattande Monimetsä-projektet har gett skogsägarna och branschaktörerna ett brett sortiment av metoder för naturhänsyn i ekonomiskog.
 
- I år satsar vi framför allt på att skogsägarna ska få mer information om olika metoder för naturhänsyn och om hur man kan hjälpa hotade arter genom naturhänsyn. Skyddsområdena kan inte ensamma bevara arterna, utan mångfalden måste beaktas också i andra områden och i skogsbruket i stort, säger Raatikainen.
 
Projektet Lajiturva genomförs åren 2019–2021 med finansiering av Jord- och skogsbruksministeriet och som en del av projekten för att utveckla naturvården inom verkställandet av METSO-programmet. Förutom Finlands skogscentral deltar Tapio Ab och Finlands miljöcentral.
 
Finlands miljöcentrals och Miljöministeriets pressmeddelande om hotbedömningen 2019.

Den hotade arten guckusko kräver halvskugga och kalkhaltig jord.

.