Naturdata styr skogsvården mot ett mer ekologiskt hållbart håll | Skogscentralen

Naturdata styr skogsvården mot ett mer ekologiskt hållbart håll

uutiskuva-saastopuut-luontotieto.jpg
Naturvårdsträd som lämnas kvar i skogen utvecklas i sinom tid till död ved som är viktigt för många organismer.
Finlands skogscentral har i år testat om man med drönare kan samla information om mängden och kvaliteten på de naturvårdsträd som har lämnats i skogarna vid avverkningar. I framtiden kan man med fjärrkartering kanske också få information om mängden död ved i privatskogar.

Nyhet 9.10.2019

Det är möjligt att få allt noggrannare data om naturen i privatskogarna i Finland. Det här är till nytta för skogsägarna och skogsproffsen. Information om var de värdefulla naturobjekten finns underlättar planeringen av avverkningar och gallringar.

Med fjärrkartering och de nyaste metoderna för geografisk information kan man också få vetskap om var det lönar sig att lämna naturvårdsträd och hur bred skyddszon som måste lämnas kring vattendrag.

- Det lönar sig att planera naturvårdsträdens placering och skyddszonens bredd redan när stämplingsposten görs upp. På det sättet kan man minimera urlakningen av markpartiklar till närliggande vattendrag och också ta hand om mångfalden och bevara landskapsvärdena, säger Miia Saarimaa, ledande expert på naturdata vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen har i år testat att filma med drönare för att ta reda på mängden och kvaliteten på de naturvårdsträd som lämnats kvar vid avverkning. Testresultaten har varit lovande.

Drönare kommer att utnyttjas i full skala för att ta fram information om naturvårdsträden först då insamlingen av Skogscentralens granskningsdata digitaliseras. Innan dess fås information om naturvårdsträd i samband med de fältgranskningar som Skogscentralens skogsrådgivare gör. Informationen ska i sinom tid flyttas över till det nya systemet för skogs- och naturdata, som Skogscentralen förbereder som bäst.

- Med den här informationen är det möjligt att i kommande avverkningar spara de träd som man har ämnat spara. På det sättet undviker man informationsavbrott till exempel i samband med att fastighetens ägare dör. Naturvårdsträden blir med tiden till död ved som är viktig för naturens biologiska mångfald och många organismer. Informationen kan också utnyttjas under kommande årtionden i studier kring död ved, säger Saarimaa.

Skogscentralen utreder just nu om man med fjärrkartering kan uppskatta mängden död ved i privatskogar.

Viktig information för skogsägare

För skogsägarna har naturdata stor betydelse. Pålitlig information om objektets naturvärden gör det möjligt att beakta miljön redan innan arbeten i skogen verkställs. Saarimaa menar att många skogsägare är intresserade av naturvärden i sin skog och av olika sätt att använda skogen.

- I skogen kan det till exempel finnas livsmiljöer som passar vilt bra, där kan växa naturprodukter som går att sälja eller så kanske skogen lämpar sig för skydd via det frivilliga METSO-programmet. Det blir enklare att planera och komma överens om skogsvårdsarbeten om branschens aktörer har tillgång till samma data om skogen och naturen som skogsägaren.

Enligt den nationella skogsstrategin 2025 ska mängden stamvirke som drivs öka med 15 miljoner kubikmeter jämfört med år 2013. Samtidigt är målet att stärka skogsnaturens mångfald och den ekologiska och sociala hållbarheten.

- För att trygga skogsnaturens mångfald behövs förutom skydd också naturhänsyn i ekonomiskogarna, eftersom 90 procent av våra skogar är i ekonomibruk. Uppdaterade och kvalitativa naturdata är grunden till all naturhänsyn, säger Saarimaa.

.