METSO-skyddet fortskrider i samarbete | Skogscentralen

METSO-skyddet fortskrider i samarbete

uutiskuva-metso-kohteet.jpg
Med METSO-programmet kan man skydda områden som är viktiga för naturens biologiska mångfald samtidigt som skogsägaren får ekonomisk ersättning för skyddet.
Skogsbranschens aktörer behövs i beredningen av tillfälliga METSO-skyddsavtal. I år finns det 4,7 miljoner euro att använda för miljöstöd.

Med METSO-programmet kan man skydda områden som är viktiga för naturens biologiska mångfald samtidigt som skogsägaren får ekonomisk ersättning för skyddet. I fjol slöts METSO-miljöstödsavtal för en total yta på 2 500 hektar. Skyddsarealen ökade med nästan 700 hektar från året innan.

Finlands skogscentral har hjälpt största delen av markägarna att skydda skogen och söka miljöstöd. I fjol deltog allt fler av skogsbranschens aktörer i beredningen av miljöstödsavtal och hjälpte på det sättet till i utökandet av de tillfälligt skyddade områdena.

Skogsbranschens aktörer beredde mest skyddsavtal i Lappland, Päijänne-Tavastland och Norra Österbotten. Från några landskap har det fortfarande inte kommit in ansökningar beredda av aktörer och det finns ett behov av att bredda och öka verksamheten ytterligare.

- Beredningens faktiska kostnader ersätts. Aktörens ersättning kan vara högst 20 procent av den ersättning för skydd som markägaren får. Skogscentralen ger råd och hjälper aktören komma igång med ansökan, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Gott om finansiering för miljöstöd i år

I år finns det totalt 4,7 miljoner euro att använda på miljöstödsavtal. Det är lite mer än i fjol.

Mest medel för miljöstöd finns det i Birkaland, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Södra Savolax. Medlen fördelas enligt mängden trädbevuxna livsmiljöer och avtal som löper ut, METSO-programmets betoningar och för första gången också avverkningsmängder.

- Medel har styrts till landskap med stora avverkningsmängder där det är extra viktigt att trygga den ekologiska hållbarheten. Förutom METSO-skyddet måste man också visa naturhänsyn vid avverkningar i ekonomiskogar så att död ved, gamla träd och blandbestånd sparas, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Skogscentralens skogsdata visar att kring 14–49 procent av alla potentiella trädbevuxna METSO-objekt omfattas av skyddet, beroende på landskap. Mest outnyttjade skyddsmöjligheter finns det i Norra Karelen och Södra Savolax. Bäst resultat har man fått i Päijänne-Tavastland och Nyland, där strax under hälften av alla objekt som lämpar sig som METSO-objekt har skyddats.

Det finns alltså ännu objekt som kunde skyddas inom ramen för METSO-programmet och skyddsarealen väntas öka i år.

.