Mängden vitaliseringsgödsling på torvmark ökade | Skogscentralen

Mängden vitaliseringsgödsling på torvmark ökade

En helikopter lyfter för att sprida askgödsel.
Askgödsel kan spridas med helikopter eller med maskiner på marken.
I år har det planerats klart mer vitaliseringsgödsling av skog än i fjol. Fram till slutet av augusti hade det planerats vitaliseringsgödsling med Kemera-stöd för sammanlagt 1,5 miljoner euro, vilket är 15 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Stödet för askgödsling utvidgades i våras, och som en följd har vitaliseringsgödslingarna på torvmark ökat.

Nyhet 13.10.2020

I år har det planerats klart fler vitaliseringsgödslingar på torvmark än i fjol. Torvmarkens andel av vitaliseringsgödslingarna har stigit till 41 procent, då den i fjol var ungefär en tredjedel av alla vitaliseringsgödslingar. Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral, gör bedömningen att ändringen av stödvillkoren för askgödsling i våras har bidragit till ökningen.

– Det är sannolikt att det har fått antalet vitaliseringsgödslingar med aska på torvmark att öka. Förordningsändringen till Kemera-lagen trädde dock i kraft så pass sent i år att dess möjliga effekter märks bättre först i nästa års vitaliseringsgödslingar. I sin helhet har vitaliseringsgödslingarna ännu bara ökat måttligt, säger Niskanen.  

Stöd för askgödsling

Sedan början av maj har Skogscentralen kunnat bevilja Kemera-stöd för askgödsling på torvmark i fler fall än tidigare. Stödvillkoren ändrades så att den som söker stöd inte längre specifikt behöver påvisa synliga tillväxtstörningar i beståndet, missfärgade barr eller näringsämnesbrister i det område som ska gödslas.

Stöd för askgödsling kan beviljas för torvmark som till bördigheten är minst lingontorvmo. På sådana ståndorter är det fortfarande möjligt att förbättra beståndets tillväxt genom askgödsling, så ett sådant objekt är finansieringsdugligt enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, alltså Kemera-lagen.

– Askgödsling ökar beståndets årliga tillväxt med 2-3 kubikmeter per hektar, och effekten av gödslingen håller i sig i ett kvarts sekel eller längre, säger Niskanen. 

Utvidgningen av Kamera-stödet gällde enbart askgödsling på torvmark. De övriga stadgandena om vitaliseringsgödsling hölls oförändrade. Ett villkor för stöd för vitaliseringsgödsling är fortfarande att det råder näringsämnesbrist på området. Bristen fastställs utifrån observerade tillväxtstörningar eller missfärgade barr, genom näringsämnesanalys eller utifrån beståndets utveckling och växtförhållanden.

Kemerastöd för vitaliseringsgödsling kan sökas med Skogscentralens blankett.

.