Många skogsvägar behöver repareras | Skogscentralen

Många skogsvägar behöver repareras

uutiskuva-metsatie.jpg
Stämplingsposter intill skogsvägar i bra skick intresserar virkesköpare. Bild: Skogscentralen
Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Vi noterade brister i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.

Nyhet 26.11.2019

Finlands skogscentral har i år granskat 56 kilometer byggda eller grundförbättrade skogsvägar på olika håll i landet. Av de granskade vägarna uppfyllde en dryg tredjedel kraven och på 63 procent behövs reparationsåtgärder.

Mest fanns det att anmärka på grusningen och på dimensioneringen av vändplatser. Många vändplatser var för smala och uppfyllde inte Kemera-stödets finansieringsvillkor och kvalitetskrav. Dessutom hade gruset inte belagts tillräckligt brett på ett flertal skogsvägar.

Totalt 640 kilometer nya skogsvägar har byggts och gamla grundförbättrats med Kemera-stöd i år.

- Mängden skogsvägsarbete har inte ökat märkbart trots att Kemera-stöden höjdes sommaren 2018. Arbetsmängderna är mycket mindre än de mål som sattes upp i de regionala skogsprogrammen, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Underhållet måste skötas

Underhållet av de skogsbilvägar som fått Kemera-finansiering övervakas med stickprov åtta år efter att vägprojektet avslutats. I år granskade Skogscentralen 291 kilometer skogsvägar där byggandet eller grundförbättringen huvudsakligen blev klar 2011.

- I granskningarna var det två centrala ogjorda arbeten som stack ut. För det första glöms den årliga sladdningen av vägen alltför ofta. För det andra slås gräset och slyet ibland alltför sent. Om de här arbetena gjordes skulle skogsvägarna vara i bättre skick, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Att bygga eller grundförbättra en skogsväg är en stor ekonomisk investering för vägdelägarna som inte ska ogiltiggöras med dåligt underhåll. Väglagets aktivitet och regelbundna möten sätter takten för gott underhåll av vägen.

Bärighetsmätning avslöjar vägens svagaste punkter

I år har Skogscentralen mätt bärigheten på 50 kilometer skogsväg med hjälp av fallviktsmätning. Resultaten visar att bärigheten ofta är otillräcklig särskilt på torvmark och på skogsvägar som består av finkorniga jordarter.

- Med hjälp av bärighetsmätningar får man fram de svagaste ställena på vägen och kan förbättra dem. En skogsväg i gott skick är till nytta för skogsägaren och alla andra användare av vägen, säger Mika Nousiainen.

Resultaten av skogsvägsgranskningarna år 2019 finns bland Skogscentralens mediematerial.

.