Lagen om beskogningsstöd träder i kraft i början av 2021 | Skogscentralen

Lagen om beskogningsstöd träder i kraft i början av 2021

Dekorativ bild.
Målet med beskogningsstödet är att öka mängden skog och kolsänkor. Foto: Eva Ekholm
Lagen om stöd för beskogning träder i kraft 1.1.2021. Man kan ansöka om beskogningsstöd av Skogscentralen från och med början av mars. Det handlar om ett nytt stödsystem för anläggning av skog på områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark. Stöd beviljas inte för beskogning av öppna områden som är viktiga för aktiv livsmedelsproduktion, landskapet eller den biologiska mångfalden.

Beskogningsstöd beviljas för beskogning av till exempel gamla torvtäkter och åkrar som inte längre används i jordbruket. Man planerar inte att beskoga åkrar som odlas. Ett villkor för att stöd ska kunna beviljas är att åkerarealen inte har fått jordbruksstöd efter år 2019. Det finns uppskattningsvis cirka 120 000 hektar mark som lämpar sig för beskogning i Finland.

Beskogningsstödet beviljas till privata skogsägare. Stödet består av en fast kostnadsersättning och ett underhållsarvode, och det baserar sig på beräknade genomsnittskostnader per hektar. Stödmängden och andra närmare villkor bestäms med en förordning av statsrådet. Förordningen är fortfarande under beredning.

– Enligt utkastet till förordning skulle nivån på stödet vara 1 000-1 500 euro per hektar på före detta torvproduktionsområden och 1 500-2 000 euro per hektar på andra områden. Utöver det skulle det betalas ut ett underhållsarvode i två rater, sammanlagt 900 euro per hektar, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

För att kunna få stöd ska området som beskogas vara minst 0,5 hektar stort, enhetligt och i medeltal minst 20 meter brett. Området ska vara naturligt lämpat och till vattenhushållningen lämpligt för att anlägga skog. Beskogningsstöd beviljas inte om området tidigare har beviljats finansiering för beskogning.  

Mera skog, mera kolsänkor

Målet med beskogningsstödet är att skapa mera skog och öka kolsänkorna. Med stödet är det meningen att man ska åstadkomma permanenta skogsområden, så stödet beviljas inte för till exempel julgransodling. När området beskogats ska det skötas om och bevaras som skogsmark i minst tio år.

I stödbeslutet beaktas bland annat den biologiska mångfalden, landskapet, vattenhushållningen och begränsningar i planläggningen. Skogscentralen ber NTM-centralen om ett utlåtande om dessa. Man kan till exempel inte få stöd för beskogning av områden med viktiga miljö- och naturvärden, till exempel friskängar, svedjeängar, torrängar eller betesmark. På områdena som beskogas ska man också främja biologisk mångfald till exempel genom att ha flera trädslag.

Lagen om beskogningsstöd träder i kraft i början av 2021 och gäller fram till slutet av 2023. Beskogningsstöd kan sökas hos Skogscentralen efter att ansökningsmöjligheten öppnas i mars 2021. Man får inte påbörja beskogningen förrän man fått stödbeslutet.

Skogscentralen ordnar ett webbinarium om beskogningsstödet (på finska) för aktörer i skogsbranschen den 9 februari 2021 klockan 9-11. Anmäl dig till webbinariet.

.