Kontrollera kvaliteten på slyröjningen medan du arbetar – så blir det klart på en gång | Skogscentralen

Kontrollera kvaliteten på slyröjningen medan du arbetar – så blir det klart på en gång

Människor i en plantskog med mycket sly.
Kari Vääränen instruerar skogsägare i hur man definierar en provyta i plantskogsvården.
I barrplantskog bör skogsägaren utföra tidig vård av plantbestånd, alltså röja bort lövträd och ytvegetation som stör plantornas tillväxt, ungefär 4-6 år efter planteringen eller sådden. Om du har ansökt om Kemera-stöd för arbetet ska du förutom röjsåg och annan utrustning också ta med en fyra meter lång mätstav till skogen.

Högsommaren är en bra tid att röja bort lövträd från plantskogen, eftersom stubbarna skjuter färre skott då. Om du samtidigt också tar bort barrträd bör du beakta risken för rotröta. Alla lövträd behöver inte tas bort, eftersom det är bra med ett lövträdsinslag. På lämpliga ställen bör man spara vårtbjörkar och andra lövträd för att öka mångfalden. 

Mät en eller två provytor efter varje sågad tank

Med tanke på anmälan om verkställande av Kemera-arbete är det bra att mäta en eller ett par provytor efter varje förbrukad bränsletank. På provytorna räknar du antalet kvarvarande träd med hjälp av en fyra meters mätstav, till exempel ett metspö. Dessutom behöver du en 1,78 meter lång mätstav när du räknar stubbarna, alltså antalet borttagna stammar.Förutom

mängderna kvarvarande bestånd och borttagna träd behöver du uppgifter om det kvarvarande beståndets höjd och huvudträdslag när du gör anmälan om verkställande. 

Anteckna provyteuppgifterna under arbetets gång

När du antecknar mätresultaten genast i skogen blir det lättare att göra Kemera-verkställighetsanmälan när arbetet väl är klart. Då behöver du inte heller åka ut till plantskogen en gång till.  

Laatumetsä-appen underlättar egenkontrollen

För att anteckna mätresultaten kan du ladda ner appen Laatumetsä på telefonen. Både skogsägare och proffs har nytta av den. 

I appen finns instruktioner för mätningen, och den hjälper dig att kontrollera kvaliteten på ditt arbete. Du kan också använda appen för att meddela Skogscentralen om eventuella skogsskador som du upptäcker.

Sköt Kemera-ärenden i MinSkog.fi

Både anmälan om användning av skog, som görs innan arbetet inleds, och anmälan om verkställande, som görs när det är klart, sköts lättast i e-tjänsten MinSkog.fi

Kemera-arbetet kan påbörjas genast efter att stödansökan skickats. När du fått stödbeslutet och slutfört arbetet ska du skicka en anmälan om verkställande. Efter det kan Skogscentralen betala in stödet på ditt konto.

Läs mer

Kom ihåg att följa upp resultatet av ditt arbete när du röjer Kemera-plantskog 

Skogsägare, lär dig åtminstone de här tre sätten att mäta

.