Kommunerna är intresserade av att bygga i trä – attityder och kunskapsbrist en utmaning | Skogscentralen

Kommunerna är intresserade av att bygga i trä – attityder och kunskapsbrist en utmaning

uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
Mansikkala skolcenter i Imatra blir klart 2020. Då är det Finlands största skola byggd i trä. Bild: Jouni Silvast.
Användningen av trä i offentliga byggnader har ökat kraftigt under de senaste åren. Att bygga i trä ses som ett sunt, säkert och ekologiskt alternativ. Tiden är den rätta för träbyggande, men mer information behövs. Skogscentralens nationella projektverksamhet kring träbyggande ger råd åt och utbildar företag i branschen och utvecklar verksamheten.

Nyhet 25.11.2019

I det offentliga byggandet används trä speciellt i daghem och skolor. I var fjärde nya daghems- eller skolbyggnad är stommen av trä eller så har trä på annat sätt använts i en betydande mängd i byggnaden.

I pro gradu-avhandlingen beställd av Skogscentralens projekt Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle (på svenska ungefär Forskning ger konkurrenskraft åt träproduktsindustrin) och skriven av agronomie- och forstmagister Tommi Palokangas utreddes de faktorer som inverkat på beslut kring träbyggande i 20 kommuner och städer där man under de senaste fem åren hade fattat beslut om att bygga en ny skola eller ett nytt daghem.

Studien visade att det råder en positiv attityd till att använda trä i kommunerna.

- Majoriteten av de svarande förhöll sig positivt till både träbyggande och en ökning i användningen av trä. Trä ses som ett miljövänligt och sunt byggnadsmaterial som man tror ska kunna lösa problemet med dålig inomhusluft som drabbar många offentliga byggnader, säger Tommi Palokangas.

Utmaningar är de förhandsuppfattningar och den brist på kunskap som finns bland beslutsfattarna. De oroar sig bland annat för brandsäkerheten och de mögelproblem som förknippas med trä som byggmaterial. Träbyggande ses också som dyrt och man anser att det inte finns tillräckligt kunskap i kommunerna om att bygga i trä.

- I kommunerna finns ett stort behov av utomstående och objektiv expertis. Mer information behövs om kostnaderna, verkställda offentliga byggnadsprojekts byggnadstekniska detaljer och om byggprocessen överlag, säger Palokangas.

Skogscentralen ger råd, utbildar och utvecklar

Det ökade intresset för träbyggande, de nya företagen som uppstår och investeringar i produktion och produktutveckling syns också hos Skogscentralen. Arbete för utveckling av träbyggandet och träproduktsbranschen görs i samarbete med företagen, kommunerna och intressentgrupper. 

- Vi ger råd och utbildar samt stöder utvecklingen och testande av nya tjänster. På det sättet kan vi förbättra förutsättningarna för de små företagen i träproduktsbranschen och sträva efter en ökning av användningen av trä och en ökad förädlingsgrad, säger projektchef Jouni Silvast vid Finlands skogscentral.

Inom Skogscentralen pågår just nu många projekt med målet att främja träbyggande i Birkaland, Södra och Norra Österbotten, Vasaregionen, Mellersta Finland, Södra Savolax och sydöstra Finland. Dessutom främjar Export Factory-projektet på nationell nivå små och medelstora träproduktsföretags internationalisering. 

- Inom projekten har man klarat av att svara på framtidens utmaningar och sökt fungerande lösningar på dem. Projektet Export Factory har gett upphov till Finlands första miljöredogörelse för sågvaror, LÄHIPUU-EPD och Hirsi EPD, säger Silvast.

Träbyggande är en viktig pusselbit i att lösa klimatfrågan och har en stor betydelse också för den regionala ekonomin. Även om största delen av byggandet sker i tillväxtcentren är det viktigt för kunnandet och skapandet av innovationer att nya träbyggnader byggs också utanför tillväxtcentren.

- Till exempel i sydöstra Finland håller man på att komma igång i precis rätt tid. Det existerande kunnandet i planering och verkställande kan utnyttjas och vidareutvecklas i områdets träbyggnadsprojekt. Mansikkala skolcenter i Imatra är när det står klart Finlands största träskola och ett imponerande flaggskepp i branschen, säger Silvast.

Det här nya daghemmet i Tammerfors byggs i en våning och av trä. Daghemmet byggs av CLT. Bild Jouni Silvast.

Mer information (på finska): Julkisen puurakentamisen edistäminen kunnallisessa päätöksenteossa. Palokangas, Tommi. Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper. Helsingfors universitet 2019.

.