Klimatsäkert skogsbruk ett av de nya målen i skogsstrategin | Skogscentralen

Klimatsäkert skogsbruk ett av de nya målen i skogsstrategin

uutiskuva-metsastrategia.jpg
Den uppdaterade nationella skogsstrategin gäller till år 2025.
Revideringarna av den nationella skogsstrategin fastställdes av regeringen i slutet av februari. Ett klimatsäkert skogsbruk och träbaserade produkter togs in som nya mål i strategin.

Klimatförändringen och hur man ska dämpa den framhävs starkt i den reviderade nationella skogsstrategin. Enligt strategin ska användningen av skogarna stöda den inhemska klimatpolitiken. Skogsbranschen bör utöka kunskaperna om utvecklingen av kolförråd och kolbindning samt om hur man kan anpassa sig till klimatförändringen.

Det allt varmare klimatet ökar skogsskadorna. Enligt strategin kan man förbereda sig för skador genom att gynna blandade bestånd och bekämpa spridningen av främmande arter och växtsjukdomar. Mångsidiga metoder för skogsbehandling bidrar till förbättrad beredskap.

- Även om skogarna globalt sett har en mycket mindre roll vid stävjandet av klimatförändringen än till exempel trafiken och energiproduktionen, har den kol som skogarna binder en stor betydelse för Finlands klimatmål. På Skogscentralen har vi förutom kolbindningen i hållbart odlade skogar även lyft fram skogsvård som ett sätt att minska skaderiskerna, berättar näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Utöver klimatsäkerheten är ett nytt mål i den nationella skogsstrategin att utveckla nya träbaserade produkter. Med träbaserade produkter kan man ersätta ett flertal produkter som tillverkats av icke-förnybara råvaror. Skogscentralen medverkar i flera projekt som syftar till att främja användningen av trä och träbyggande.

Avverkningsmålet oförändrat

Under de senaste årtiondena har skogstillväxten accelererat i Finland. Efter uppdateringen av skogsstrategin är det årliga avverkningsmålet för ekonomiskogarna alltjämt ca 80 miljoner kubikmeter.

Enligt strategin bör skogarna ge tillräckligt med råvaror för industrin och ersätta fossila bränslen, men därtill också bevaras som kolsänkor. Ett mål i strategin är vidare att trygga skogsnaturens mångfald.

- Med dagens avverkningsvolymer på cirka 70–75 miljoner kubikmeter ökar virkesförrådet i de inhemska skogarna med över 30 miljoner kubikmeter varje år. Aktiv och hållbar skogsvård syftar till att ytterligare öka skogstillväxten och användningsmöjligheterna för att man samtidigt ska kunna både tillgodose behovet av trä och uppfylla de andra förväntningarna som ställs på skogarna, säger Niskanen.

Skogsägare får information om värdefulla naturobjekt i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi. Uppgifterna i tjänsten är till hjälp när det gäller att trygga skogsnaturens mångfald och samordna olika former av skogsanvändning.
Den uppdaterade nationella skogsstrategin är i kraft till år 2025. Finlands skogscentral medverkar i de strategienliga projekthelheterna kring skoglig information, skogsvård och naturvård.  

Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering

.