Kimmo Tiilikainen: ”Trä för att rädda världen, inte för att förstöra den” | Skogscentralen

Kimmo Tiilikainen: ”Trä för att rädda världen, inte för att förstöra den”

uutiskuva-puhutaanmetsasta-tiilikainen.jpg
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen betonade vikten av att värna om den biologiska mångfalden i skogarna och underströk att man behöver vara beredd på riskerna som klimatförändringen medför. Bild: Susanna Mikander
Skogsbranschen behöver förbereda sig på klimatförändringen, förutse kommande naturskador, ta hand om naturen och påtala gallringar som behöver göras. Det var bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainens budskap på Finlands skogscentrals framtidsdag Vi pratar om skogen.

På Skogscentralens Vi pratar om skogen-framtidsdag på universitets Tankehörna i Helsingfors diskuterades hur skogsbranschen ska kunna motverka klimatförändringen och ta bättre hänsyn än tidigare till naturvärden i skötseln av ekonomiskog.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen sade i sitt tal att vi i användningen av skogen och naturresursernas tillräcklighet har ställts inför ödesfrågor för hela mänskligheten.

- Trä ska användas för att rädda världen, inte för att förstöra den, sade Tiilikainen.

Enligt honom har klimatavtalet från Paris och strävan att få utsläppen och kolsänkorna i balans gett skogen en ny betydelse. Träet har en viktig roll som ersättning till plast, som byggmaterial och till exempel som råvara till textilfiber.

- Vi har en skyldighet att utveckla de användningsformer för trä som främjar hållbarhet, sade Tiilikainen.

Naturhänsyn i skogsbruket

I sitt tal nämnde Tiilikainen att man med hjälp av METSO-finansiering och olika kampanjer har fått mängden permanent skyddad skog och torvmarkatt öka med 20 000 hektar under de senaste åren. Men enligt honom måste ändå hela skogsbranschen förstå att det inte räcker med att skydda vissa skogsområden, utan naturhänsyn är viktig i all användning av skog.

Tiilikainen räknade upp flera konkreta sätt att befrämja den biologiska mångfalden i skogarna.

- Vi måste få elden tillbaka till skogen i form av hyggesbränningar. Vi måste värna om lundarterna och om kulturlandskapen, där en stor del av de utrotningshotade arterna lever. Utvecklingen där arterna krymper måste kunna stoppas och rikedomen av olika livsmiljöer tryggas.

Samtidigt behöver klimatförändringens följder förebyggas genom att man förutser och bekämpar riskerna för olika naturskador i skogen.

- Att ta itu med ogjorda gallringar i skogen är något av det bästa man kan göra i förebyggande syfte. Välskötta skogar hålls friska och klarar till exempel stormar och skogsbränder bättre.

De lätta sätten har redan använts

På Vi pratar om skogen-dagen hölls workshoppar där deltagarna sökte fungerande sätt att bromsa klimatförändringen och beakta skogsnaturen. En förbättring av näringshushållningen i skogsbruket till exempel med askgödsling fördes fram som ett sätt att maximera mängden kol som binds. Också tillväxtpotentialen i torvmarksskogarna, en betydande kolsänka, nämndes.

- De lätta sätten att bekämpa klimatförändringen inom skogsbruket har redan använts. På lång sikt måste man öka kolbindningen, till exempel genom att förädla trädslag som är produktiva och samtidigt tål klimatförändringens effekter, som väderfenomen och skadegörare, sade forskningsprofessor Antti Asikainen från Naturresursinstitutet.

För att förbättra naturhänsynen föreslog diskussionsdeltagarna att man skulle berätta mer för skogsägarna om nyttan med biologisk mångfald. Man efterlyste också ökad METSO-finansiering och ett sporrande system för att uppmuntra skogsägarna till naturhänsyn och till att upprätthålla kolsänkor.

- Metoder för att beakta naturen finns, men alla används ännu inte tillräckligt mycket. Naturvårdsträd vet man redan att lämna kvar, men medvetenheten om hur viktigt det är med till exempel högstubbar och viltbuskage håller först nu på att väckas, sade skogsvårdsexperten Eljas Heikkinen från Finlands skogscentral.

Slutsatserna från workshopparna och temana från Twitter-diskussionerna som fördes under dagen sammanställs till en hälsning till arbetsgruppen som bereder uppdateringen av den nationella skogsstrategin.

I evenemanget deltog representanter för skogs- och virkesbranscherna, från skogsägare och skogsindustri till beslutsfattare, organisationer, forskare och studerande.På Skogscentralens framtidsdag diskuterade yrkesfolk i skogsbranschen hur man kan använda skogen på ett ansvarsfullt sätt. Bild: Susanna Mikander

.