Kemera-medel har använts i samma takt som i fjol | Skogscentralen

Kemera-medel har använts i samma takt som i fjol

uutiskuva-kemera-tie.jpg
Det har i år planerats mycket mer Kemera-stödda skogsvägsarbeten än under fjolåret.
I slutet av augusti hade 22,8 miljoner euro av Kemera-medlen för virkesproduktion använts. Stödsumman är ganska exakt den samma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under början av året användes mer stödpengar än i fjol men farten avtog något under sommaren.

Nyhet 19.9.2019

Finlands skogscentral beviljar Kemera-stöd till skogsägare för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten. Det finns lika mycket Kemera-medel att använda i år som i fjol, kring 56 miljoner euro. I fjol användes i hela landet 49 miljoner euro i form av Kemera-stöd.

Jämfört med i fjol ökade användningen av Kemera-medel för virkesproduktion mest i Lappland. Fjolårets nivå överskreds också i Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Södra Österbotten och Egentliga Finland. Mest ligger Päijänne-Tavastland efter fjolårets nivå. Här har användningen av Kemera-medel minskat med en fjärdedel sedan januari-augusti i fjol.

Planeringen av nya skogsvägar framskrider i bra takt

I år har nya Kemera-arbeten planerats för totalt 35 miljoner euro, vilket är 12 procent mer än under fjolåret. Nästan dubbla mängden nya skogsvägar och en fjärdedel mer vitaliseringsgödslingar har planerats jämfört med fjolåret. Vård av torvmarksskog minskar sannolikt med en femtedel jämfört med fjolåret.

- Det är verkligen viktigt att nya projekt planeras aktivt. Speciellt vägprojekten har tagit ett stort kliv framåt. Vården av ungskog har varit på samma nivå i flera år. I den tidiga vården av plantbestånd och den sista plantskogsvården finns det ännu rum för en fördubbling när man ser på skogsvårdsbehoven, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Skogsägare och aktörer som de har befullmäktigat kan söka stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. För andra Kemera-arbeten kan man söka stöd med blanketter på Skogscentralens webbsida.

Mer information om användningen av Kemera-medel finns på Skogscentralens webbsida.

Kemera-projekt per landskap januari–augusti 2019.

.