Informationen om skogslagsobjekt kompletteras genom samarbete mellan branschens aktörer | Skogscentralen

Informationen om skogslagsobjekt kompletteras genom samarbete mellan branschens aktörer

uutiskuva-korpi.jpg
Flera nya skogslagsobjekt har lagts till i Skogscentralens information.
Skogscentralen satsar på att producera ny information om skogslagsobjekt. Den nya informationen förädlas med hjälp av andra aktörers material och Skogscentralens egen skogliga information. Det är viktigt att informationen uppdateras kontinuerligt eftersom aktuellt material stöder en hållbar och lagenlig användning av skogen.

Nyhet 23.7.2020 

I år har Skogscentralen satsat speciellt på att producera ny information om skogslagsobjekt. Materialet har tagits fram genom ökat samarbete med andra aktörer. 

– Vi har av forskningsinstitut och andra myndigheter fått tillgång till värdefullt geodatamaterial, som hjälper oss att rikta våra fältbesök till de mest lovande särskilt viktiga livsmiljöerna enligt skogslagens paragraf 10. Till exempel i fältbesöken som gjorts i kompletteringsprogrammet för skydd av myrar har man gått igenom stora mängder kärr- och brunmossobjekt, och nu har vi tillgång till de uppgifterna, säger Miia Saarimaa, ledande expert på naturinformation vid Finlands skogscentral. 

De första uppskattningarna om möjligheterna att utnyttja materialet är lovande. Även om fältsäsongen ännu pågår och man på grund av coronaepidemin och annat terrängarbete inte kunnat ägna sig fullt ut åt det här arbetet har man lagt till nya skogslagsobjekt i naturinformationen. 

– Hittills har vi till exempel hittat tiotals små hjortrongrankärr och skogsfräkenkärr på olika håll i Finland. Också antalet lundar och bördiga kärr har ökat i materialet, säger Saarimaa. 

Kartläggningen av objekten tar tid eftersom alla nya skogslagsobjekt som tas upp i materialet måste bekräftas i terrängen. Först efter ett besök på platsen kan man ge dem lagstatus. Skogslagsobjekt ska trots detta alltid tas i beaktande i skogsbruket, oberoende om det finns förhandsinformation om dem och en anteckning i Skogscentralens material.  

Nya lagobjekt också i Skogscentralens eget material 

Förutom att producera helt nytt material går Skogscentralens experter också igenom skogsdata som redan finns i Skogscentralens system. De granskar bland annat objekt som någon gång har klassats som övriga värdefulla livsmiljöer men som senare kan ha utvecklats till särskilt viktiga livsmiljöer enligt paragraf 10. 

– Utförd skogsvård hindrar inte att skogen med tiden utvecklas till ett tillstånd som liknar naturtillstånd, då det gått tillräckligt lång tid sedan åtgärden och det har hunnit bildas drag som påminner om naturtillstånd, säger Saarimaa. 

En del av objekten i materialet kan fylla kraven i paragraf 10, medan andra kanske lämpar sig som naturvårdsobjekt eller Metso-miljöer. För naturvårdsobjekt och Metso-miljöer går det att söka miljöstöd, eller så kan man ansöka om att de ska bli tidsbundna eller permanenta naturskyddsområden. En del av objekten förblir vanlig ekonomiskog utan speciella naturvärden också efter att de granskats.  

Materialet uppdateras ständigt 

Skogslagsobjektens gränser och status ses över kontinuerligt, så deras antal och totala areal varierar. Det gäller också lagobjekt som är kända sedan tidigare. 

– Det är viktigt att naturinformationen om särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen uppdateras hela tiden, eftersom materialet ger en grund för till exempel planeringen av användning av skog och för laglighetsövervakningen. Inget material hålls ständigt aktuellt utan aktivt underhåll. Också kriterierna för identifiering och avgränsning av livsmiljöer utvecklas med tiden, säger Saarimaa. 

Aktuell information om skogslagsobjekt hittar du lättast i den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi. 

Skogsägarna kan se uppgifter om värdefulla livsmiljöer på sina egna skogsfastigheter om de loggar in i e-tjänsten MinSkog.fi.

.