Hyggesbränningar och vattenvård inom ramen för naturvårdsprojekt

uutiskuva-luonnonhoito-hankehaku.jpg
Genom olika slags bassäng- och våtmarkskonstruktioner kan man bromsa upp vattenflödet och hålla tillbaka sediment och näringsämnen. Bild: Riitta Raatikainen
Finlands skogscentral öppnar årets andra ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 20 maj. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen söker än en gång kunniga aktörer att utföra naturvårdsarbetena. I årets andra projektansökning ingår 13 projekt. De flesta handlar om hyggesbränning som befrämjar mångfalden samt restaurering av småvatten.

Hyggesbränning resulterar i brunnet och förkolnat trä samt murket trä som många utrotningshotade organismer behöver. Nu söker vi verkställare för hyggesbränningsprojekt i Kajanaland, Norra Savolax, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Vattenvårdsprojekten går ut på att förhindra och reparera skador som orsakats av skogsbruket. Om åtgärderna kommer man alltid överens med markägaren. Vid restaurering av småvatten kan man leda vatten till uttorkade bäckfåror eller minska de konsekvenser vatten från diken har för en bäck. Vatten kan också återställas till uttorkade svämängar och lövsumpskogar.

- Små vattendrag och omgivningarna kring dem har ett mångsidigt artbestånd. Mossor, insekter och bottendjur som lever i omgivningar kring småvatten behöver en så naturlig livsmiljö som möjligt, och en sådan kan förbättras genom restaureringsåtgärder. Särskilt värdefulla är bäckar där bäcköring fortplantar sig, säger ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

Vattenvårdsarbeten står till buds i Kajanaland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland och Södra Karelen. I årets andra ansökningsomgång för naturvårdsprojekt ingår dessutom projekt för att restaurera miljöer kring småvatten i Norra Karelen och Norra Österbotten.

Ansökningstiden ungefär en månad

Aktörer som är beredda att ta det övergripande ansvaret för planeringen och verkställandet av arbetena kan ansöka om Skogscentralens naturvårdsprojekt. En aktör som utsetts för ett naturvårdsprojekt ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.

Årets andra ansökningsomgång öppnas 20 maj. Närmare uppgifter om samtliga projekt publiceras om tre veckor på Skogscentralens webbplats.

Ansökningstiden för varje projekt är i allmänhet ca 3–4 veckor.