Hurdana är skogsägare av årsmodellen 2020?

metsanomistaja-tutkimus.jpg
Undersökningen Skogsägaren 2020 ger aktuell information om dagens skogsägare.
I februari dimper en enkät ned i många skogsägares brevlåda. Enkäten syftar till att utreda hurdana dagens skogsägare är och vilka mål och behov de har. Ungefär 16 000 skogsägare på olika håll i Finland har valts ut slumpmässigt för enkäten. De har plockats ut ur Finlands skogscentrals datasystem.

– Med hjälp av enkäten försöker vi skapa en så heltäckande bild som möjligt av de finländska skogsägarna. Därför hoppas vi att alla som får enkäten också besvarar den.  Skogsägarens egen röst är viktig, konstaterar forskningsprojektets chef Heimo Karppinen från Helsingfors universitet.

Kaisa Laitinen, expert på skogsägartjänster vid Finlands skogscentral ser fram emot resultaten av enkäten.

– Klimatförändringarna har lyft fram skogarna i den allmänna debatten. I slutspelet är det dock skogsägaren själv som bestämmer hur han eller hon ska vårda sin skog eller kanske låta den utvecklas i ett helt naturligt tillstånd.

– Det blir intressant att se hurdana mål och värderingar som framkommer i undersökningen. Vi skogsfackmän bör vara lyhörda för skogsägarna och fundera på hur vi bäst kan tillgodose deras önskemål, säger Laitinen.
 
Skogsägarna kan besvara enkäten antingen på papper eller digitalt. Resultaten från enkäten kommer att presenteras år 2020.

Varför undersöks skogsägarna?

Skogarna utgör en värdefull del av vår nationalförmögenhet. Största delen av skogarna ägs av vanliga familjer.
 
– Tre till jämna tiotal avrundade siffror beskriver väl betydelsen av skogsägarfamiljer: de äger 60 % av skogsmarkerna, 70 % av beståndstillväxten och säljer 80 % av det inhemska virke som industrin behöver, illustrerar forskare Harri Hänninen från Naturresursinstitutet.
 
Det finns ca 350 000 skogsfastigheter som ägs av familjer. Antalet ägare är dock det dubbla, över 600 000, i och med att en del av fastigheterna ägs av makar och en del av dödsbon eller sammanslutningar. De familjeägda skogsfastigheterna är relativt små, i medeltal 30 hektar.
 
Kretsen av skogsägare förändras i takt med det finländska samhället: urbaniseringen, åldrandet och en högre utbildningsnivå kan konstateras bland skogsägarna. Det påverkar också skogsägarnas mål, hur de använder skogarna och vilka tjänster de behöver.
 
Undersökningen Skogsägaren 2020 ger aktuell information om dagens skogsägare.

Aktörerna bakom undersökningen

Undersökningen leds av Helsingfors universitet och därtill medverkar Naturresursinstitutet, Pellervo ekonomisk forskning PPT och TTS Arbetseffektivitetsföreningen.
 
Undersökningen finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten Säätiö samt nämnda forskningsorganisationer.
 
Mer information (på finska): https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020