Granen vinner terräng i ekonomiskogar | Skogscentralen

Granen vinner terräng i ekonomiskogar

uutiskuva-istutus.jpg
Säsongen för plantering och sådd av skog börjar kring månadsskiftet april-maj.
Skogsodlingssäsongen börjar vid månadsskiftet april-maj i största delen av landet. Enligt Finlands skogscentrals senaste uppgifter planteras redan tre fjärdedelar av björkdominerade skogar med gran när det är dags att förnya skogen. När det gäller kargare ståndorter förnyas en femtedel av talldominerade skogar med gran. Alltför stark favorisering av gran vid skogsodling ökar risken för skogsskador och försämrar mångfalden.

Södra Finland förgranas snabbt eftersom granplantor används alltför ensidigt i skogsodlingen. Att odla gran har blivit allmännare eftersom odlingskedjan varit fungerande och förväntningarna på avkastning goda. Skogsägarna vill också förebygga älgskador i sina skogar och odlar därför rikligt med gran.

I södra Finlands skogar odlas gran som mest på fem sjättedelar av förnyelsearealen. Gran odlas förhållandevis mest i Egentliga Tavastland, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Birkaland. Av geografiska skäl och på grund av ståndorterna odlas minst granar i Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland.

Efter avverkningar börjar man odla gran på tre fjärdedelar av de björkdominerade skogarna i hela landet. När det gäller kargare ståndorter förnyas en femtedel av de vanligtvis talldominerade skogarna med gran. Uppgifterna har tagits ur Finlands skogscentrals material.  

Förgraning ökar risken för skogsskador

Av de inhemska huvudträdslagen håller granen sämst mot de förutspådda konsekvenserna av klimatförändringen. Granens rotticka ökar allteftersom klimatet blir varmare under de närmaste åren och orsakar skador på bestånden. Granen är också känslig för stormskador och torka samt för många skadeinsekter, av vilka granbarkborren utgör det största hotet. Granbarkborrar förstör granskog och ger också upphov till följdskador. 
Nuförtiden odlas granar också på för torra och näringsfattiga ståndorter.

– Om gran odlas i stället för tall på torr mo minskar produktionen av gagnvirke med en tredjedel. Det märks också i skogsägarens plånbok. Fel val av ståndort minskar särskilt andelen stockträd, och skogsbruket kan bli olönsamt, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Blandskogar är viktiga för mångfalden

När gran favoriseras blir artbeståndet fattigare. Den biologiska mångfalden kan förbättras till exempel genom att man medvetet odlar blandskogar, som tål sjukdomar och belastningar av naturfenomen bättre än skogar där det bara växer ett trädslag. Granar förändrar också surheten i jorden och skuggar marken så att andra arter som naturligt förekommer i området börjar backa.

– Det är en av de viktigaste orsakerna till att mångfalden i skogarna minskar och risken för att olika arter blir utrotningshotade ökar. Blandskogar har ett rikare artbestånd och de är sundare än skogar med bara ett trädslag, och de binder också rikligt med kol, säger Miia Saarimaa, ledande expert på naturdata vid Finlands skogscentral.

Skogsodlingssäsongen börjar vid månadsskiftet april-maj. Det lönar sig att plantera eller så nya plantor så snart som möjligt efter en förnyelseavverkning. Det nya beståndet börjar snabbt växa och binda koldioxid. Förstklassig markberedning före planteringen eller sådden minskar den konkurrens som gräsvegetationen orsakar, förbättrar plantornas tillväxt och minskar behovet av eftervård på plantskogarna. Skogscentralens Laatumetsä-app kan användas för att följa med kvaliteten på anläggningen av plantbestånd.

Mer information om skogsförnyelse finns bland Skogscentralens mediematerial.

.