Flodpärlmusslorna tryggas i norr | Skogscentralen

Flodpärlmusslorna tryggas i norr

uutiskuva-raakut.jpg
Flodpärlmusslan är mycket hotad. Foto: Panu Oulasvirta
Flodpärlmusslan är allt mer hotad. Pärlfiske, rensning av vattendrag för timmerflottning och vattenbyggande har under de senaste hundra åren lett till att flodpärlmusslor finns på allt färre platser. Också skogsbrukets näringsbelastning och vattendragens uppslamning försämrar artens förutsättningar. Från början av juni får skogsägare som planerar avverkningar och skogsbrukets aktörer bättre information om flodpärlmusslan, och informationen rör sig också bättre mellan myndigheter.

Nyhet 3.6.2020

Flodpärlmusslan finns i strömt vatten och är fridlyst och mycket hotad. Stammen har försvagats betydligt på nationell nivå. Från och med början av juni informerar Skogscentralen markägaren, avverkningsrättens innehavare, uppgöraren av avverkningsanmälan och NTM-centralen om det förekommer flodpärlmusslor nära en plats där det planeras avverkningar i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Före avverkningen ska man vänta på NTM-centralens anvisningar i ärendet.

– Skyddet av och skyldigheterna kring flodpärlmusslan har inte ändrats, utan informationen rör sig nu bättre mellan markägaren och skogsproffsen. Med hjälp av anmälningsförfarandet kan vi undvika situationer där förekomster förstörs på grund av informationsbrist, säger Miia Saarimaa, ledande expert på naturdata vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen har en viktig roll i att skydda de flodpärlmusslor som finns kvar. Skogscentralen får information om planerade avverkningar via anmälningarna om användning av skog och Skogscentralen känner också till var det finns flodpärlmusslor.

– Vi övervakar anmälningarna om användning av skog och samtidigt kan vi nu bättre än förr fästa uppmärksamhet vid skogsbrukets åtgärder intill flodpärlmusslans vattendrag i samarbete med NTM-centralen. Samtidigt kan vi också reagera på andra skogsarbeten som kan påverka stammen, säger Jussi Pirkonen, chef för finansiering och granskning vid Skogscentralen.

Livskraftigast i norra Finland

En livskraftig population av musslorna skvallrar om ett friskt vattendrag eftersom de bara förökar sig i rent vatten där också laxar trivs. Musslorna håller också vattnet rent: en mussla filtrerar tiotals liter vatten per dygn.

Numera är stammen livskraftigast i norra Finland. I södra Finland har arten nästan försvunnit, med undantag för ett par platser, till exempel i Västra Nyland. Flodpärlmussla har observerats i 130 vattendrag varav över 90 procent finns i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Skogsbruket spelar en nyckelroll i tryggandet av flodpärlmusslans livskraft, eftersom skogsbruk är den vanligaste markanvändningsformen på en stor del av de avrinningsområden där de förekommer. Speciellt viktigt är det att förebygga att fasta partiklar och näringsämnen sköljs ut i vattendragen.

I närheten av flodpärlmusslans vattendrag måste man vara speciellt noga då man gör iståndsättningsdikning och markberedning. Också avverkningar, hyggesbränning, gödsling och vägbyggande i närheten av en förekomst kan ändra vattentemperaturen och strömningen på ett skadligt sätt.

Träd ska helst inte avlägsnas nära en plats där det finns flodpärlmusslor. Vattendrag ska inte korsas med maskiner precis där musslorna lever och korsar man vattendraget uppströms så måste man se till att fasta partiklar inte sköljs iväg. Genom att skydda musslornas förökningsplatser skyddar man också laxfiskbestånden och fiskarnas förökning.

I det långa loppet är det livsmiljöerna och fortplantningsförutsättningarna som avgör om flodpärlmusslan kommer att kunna överleva i Finland. I det nationella Freshabit LIFE IP-projektet har man räddat de få populationer som finns i södra Finland genom att flytta levande individer till laboratorieförhållanden i Konnevesi och returnera dem då fortplantningen har lyckats.

Flodpärlmusslan behöver lax och öring som mellanvärd i larvstadiet och därför måste man se till att fiskarna kan röra sig fritt upp och ner i vattendragen.     

Skogscentralen har unikt material

I våras blev ett åtgärdsprogram för skydd av flodpärlmusslan klart. Programmet har beretts av en bred arbetsgrupp och samlar metoder med vilka man kan förbättra skyddet av musslorna. Arbetsgruppen lyfte fram effektivare informationsutbyte mellan myndigheterna som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna.

Eftersom flodpärlmusslan är mycket hotad är exakt information om förekomsten sekretessbelagd.  Skogscentralen har tillsammans med NTM-centralerna och Forststyrelsen tagit fram en databas med geografisk information som bättre beaktar de områden som finns omkring de platser där flodpärlsmusslan förekommer.

Karta: Flodpärlmusslans utbredning i Finland. Källa: Finlands miljöcentral

 

 

 

.