Fjärrkarteringen av skog är i full gång | Skogscentralen

Fjärrkarteringen av skog är i full gång

En skogsrådgivare mäter diametern på ett träd med en klave.
Skogsrådgivaren Jouko Huuhka från Skogscentralen mäter diametern på ett träd. Foto: Johanna Kleemola
Finlands skogscentrals nya inventeringsrunda har inletts i goda tecken. Alla laserskanningar som planerats för sommaren och nästan alla flygfotograferingar kunde genomföras som planerat. Också provytemätningarna i terrängen har framskridit väl. Under hösten och vintern väntar ett intensivt skede i behandlingen av materialet, och nästa år vankas färska skogsdata för olika delar av landet.

Nyhet 23.9.2020

Vädret gynnade Skogscentralens karteringar under sommaren. Laserskanningarna genomfördes enligt planerna på 18 områden, och nästan alla områdena har också flygfotograferats. Ett enskilt område som kartläggs är ungefär 300 000 hektar stort, och områdena finns på olika håll i landet. 

Skogsinventeringen sker genom flygfotografering och laserskanning från flygplan, mätning av provytor nere på marken och mångsidiga kalkyleringsmetoder. Genom att kombinera det här materialet producerar Skogscentralen mångsidig information om skogarnas växtplatser, bestånd, åtgärdsbehov och naturobjekt. 

Med laserskanningen får man tredimensionell information om markytan och växtligheten. Punkttätheten i laserskanningen är ungefär fem punkter per kvadratmeter, vilket är tätare än hittills. Laserskanningen ger alltså exaktare information än tidigare om till exempel trädbeståndens struktur. 

Den inventeringsomgång för skogsdata som inletts i år ingår i det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar. Den nya inventeringsrundan pågår i sex år, och de sista områdena ska enligt planerna inventeras 2025. I det nya flygfotograferingsprogrammet skannas områdena med tre års mellanrum. 

Exaktare skogs- och naturinformation

Som stöd för fjärrkarteringen har man under sommaren mätt beståndsuppgifter på provytor i terrängen. Tiotals proffs från skogscentralen rör sig i skogen och gör mätningar fram till hösten runt om i Finland. 

I en del av inventeringsområdena har man tagit i bruk en ny typ av mätningar för att mäta upp trädkartor på provytorna. När man gör trädkartor samlar man information på en större yta än tidigare, och varje träds position definieras noggrant. På så sätt ger mätningarna mer och mångsidigare material att tolka, och uppgifterna blir mer exakta. 

– De nya metoderna ger också goda möjligheter att utveckla insamlingen av naturinformation. Man kan till exempel samla in uppgifter om naturvårdsträd och olikåldrig skog, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral. 

Behandlingen av laser- och flygfotomaterialet pågår hos materialleverantörerna och hos Skogscentralen. Under hösten och vintern produceras skogsdata för alla inventeringsområdena utifrån detta material tillsammans med provytematerialet och annat bakgrundsmaterial. Skogsdata från de inventeringar som inleds i år blir färdiga under 2021, och då kommer de att finnas tillgängliga för privata skogsägare i e-tjänsten MinSkog.fi som information på fastighetsnivå och i den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi för andra användare. Alla som äger skog i inventeringsområdena kommer att meddelas när nya data om deras skog finns tillgängliga.  

I karttjänsten om tillgången till skogsdata kan man redan nu kontrollera vilket år nya data om ens egen skog publiceras. Vilka områden som ska laserskannas vilka år kan man se på Lantmäteriverkets sida om upprätthållande av terrängdata.

.