Du kan nu anmäla din skog som ekouppsamlingsområde i MinSkog.fi | Skogscentralen

Du kan nu anmäla din skog som ekouppsamlingsområde i MinSkog.fi

uutiskuva-luomukeruu.jpg
Från Finland exporteras årligen stora mängder ekologiska skogsbär.
Skogsägare kan nu i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi anmäla att deras skogsfastighet är område för ekologisk uppsamling av naturprodukter.

Också i år växer det rikligt med ekologiska bär och andra ekologiska produkter i de finländska skogarna. I Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi kan skogsägare nu enkelt och utan avgift meddela att deras skog är lämpad för ekouppsamling.

Skogsägaren kan bland aktörerna i MinSkog.fi välja en lokal disponent av ekologiska uppsamlingsområden med vilken skogsägaren sluter avtal om att ansluta skogen till ekoövervakningen.

Disponenten sköter sedan de skyldigheter som kommer med ekoövervakningen i skogsägarens ställe och gör upp en ekoplan för skogsfastigheten som har anslutits. NTM-centralen övervakar att villkoren för ekologisk produktion verkställs på det anmälda området.

- I MinSkog.fi anmäls hela skogsfastigheten som ekouppsamlingsområde. Disponenten kontrollerar sedan om skogen i sin helhet eller delvis passar för ändamålet. Om det i skogen har använts gödslings- eller bekämpningsmedel som är förbjudna i ekoproduktionen kan området återfå ekostatusen efter cirka tre år, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Skogsbruk och ekologiska naturprodukter passar bra ihop

Skogsägare kan fortfarande sköta sin skog på det sätt de anser vara bäst. På områden för ekologisk uppsamling av naturprodukter kan man använda pergamentsvampslösning i rotrötebekämpningen och skogen kan gödslas med aska. Bara användningen av bekämpningsmedel och gödsel som är förbjudna i ekoproduktionen ska anmälas på förhand i MinSkog.fi. Den här anmälningsmöjligheten kommer i användning under hösten.

Iittainen påminner om att både skogsägaren och disponenten om de så vill kan avsluta ekoavtalet i MinSkog.fi.

Utgående från information i MinSkog.fi, skogsdata och skogsägarnas anmälningar kan disponenterna av ekouppsamlingsområden sammanställa geografiska data om områden som är lämpade för ändamålet och ta fram kartor åt lokala företag.

Ekocertifieringen inverkar inte på allemansrätten som ger alla rätt att plocka skogsbär och svamp. För uppsamling av sav, sprängticka, granskott och andra specialnaturprodukter måste markägaren alltid ge sitt tillstånd, också på ekoområden.

Skogsägaren kan om denne så vill ge företag tillstånd att samla naturprodukter på ekoområdet och komma överens med företaget om lämplig ersättning.

Vad är ett ekouppsamlingsområde?

  • Det finns ett certifieringssystem för att övervaka att ekologiska produkter är rena och äkta.
  • Ekoområden granskas årligen. Områden som har behandlats med förbjudna metoder avlägsnas från ekoproduktionen för en bestämd tid.
  • På områden för ekologisk uppsamling av naturprodukter får man till exempel inte bekämpa rotticka med urea, bekämpa gräs kemiskt eller använda vissa kemiska gödslingsmedel.
  • På områdena får man använda pergamentsvampslösning och gödsla med aska.
  • Av de inhemska skogarna kunde över 90 procent få ekocertifieringen utan desto större ändringar i skogsvårdsmetoderna.

Källor: Naturresursinstitutet och Ruralia-institutet

Mer information: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (på finska)

.