Dikesrensvägar som syns på kartor ökar virkesköparnas intresse | Skogscentralen

Dikesrensvägar som syns på kartor ökar virkesköparnas intresse

uutiskuva-piennartie-digitointi.jpg
En dikesrensväg är en led som anlagts i samband med iståndsättningsdikning på jämn mark längs dikets ena sida. Vägar längs dikesrenar som märkts ut på en karta har ett värde i sig när man gör virkesaffärer.
I Södra och Mellersta Österbotten har över 700 kilometer vägar längs dikesrenar kartlagts och publicerats på kartor. Uppgifter om vägar längs dikesrenar underlättar virkesförsäljningen och drivningen på stämplingsposter i torvmarksskogar, där underlaget år för år blir mjukare allteftersom vintrarna blir mildare.

En dikesrensväg är en led som anlagts i samband med iståndsättningsdikning på jämn mark längs dikets ena sida. I Södra och Mellersta Österbotten har man utrett och digitaliserat vägar som anlagts längs dikesrenar i anslutning till skogsdikningsprojekt som finansierats av Skogscentralen under perioden 2005–2017.

Vägar längs skogsdiken visas nu på baskartor och i karttjänsten

Lantmäteriverket har infört dikesrensvägar som ansluter sig till det befintliga vägnätet i terrängdatabasen och publicerat dem i sin karttjänst. Uppgifter om vägar längs dikesrenar kommer också att ges ut i kommande kartpublikationer. På kartor visas vägar längs dikesrenar som körstigar med en tjock, bruten linje.

Alla dikesrensvägar som nu har digitaliserats, även sådana som inte har någon anslutningspunkt till det befintliga vägnätet, har också publicerats i en karttjänst på Skogscentralens webbplats. Vägarna är i genomsnitt 419 meter långa, de längst upp till flera kilometer.

- Vägar längs dikesrenar syns nog på terrängkartor, men genom denna kartläggning och digitalisering eftersträvas mer heltäckande information. Särskilt i Mellersta Österbotten där hela 43 procent av skogarna är på torvmark behövs information av det här slaget, säger projektchef Tatu Viitasaari.

Förbindelserna intresserar virkesköpare

Vägar längs dikesrenar som märkts ut på en karta har ett värde i sig när man gör virkesaffärer.  Hos dem som köper virke väcks intresset för en stämplingspost om kartan tydligt visar att det finns en väg dit. Ökad avverkning i torvmarksskogar och mildrare vintrar gör att man måste kunna röra sig i dikade marker också när bärigheten är sämre.

- Vid avverkningen och närtransporterna minskar vägarna längs dikesrenar också drivningsskadorna och spårbildningen, tipsar Tatu Viitasaari.

Förutom virkesköparna är bland annat också räddningsverket intresserade av förbindelserna.

Arbetet med att utreda och digitalisera vägar längs dikesrenar utfördes inom ramen för ett projekt vid Finlands skogscentral som Södra Österbottens förbund finansierade med medel ur landskapets utvecklingsfond.

.