Den öppna skogliga informationen är i flitig användning | Skogscentralen

Den öppna skogliga informationen är i flitig användning

uutiskuva-avoinmetsatieto.jpg
De som använder den öppna informationen har varit nöjda med hur användbart materialet är.
Finlands skogscentral har kartlagt användarnas upplevelser av den öppna skogliga informationen och deras idéer om hur den skulle kunna utvecklas. Kartläggningen gjordes som en omfattande enkätundersökning i slutet av förra året. Över hälften av dem som svarade på enkäten använder den öppna skogliga informationen varje vecka eller till och med dagligen. Mest är användarna intresserade av skogsdatafigurer och av uppgifter om avverkningsanmälningar.

Nyhet 13.2.2020

Den öppna skogliga informationen som Skogscentralen tillhandahåller är i aktivt bruk. 58 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att de använder den öppna skogliga informationen varje vecka eller varje dag.

Över hälften av de som svarade använder den öppna informationen i sin huvudsyssla och cirka tio procent i en bisyssla. Nästan hälften uppgav att de använder informationen när de planerar användningen av sin egen skog. En liten del uppgav att de använder den öppna informationen också på fritiden, i forskning och undervisning.

Det populäraste materialet är både enligt enkäten och enligt användarstatistiken anmälningar om användning av skog och skogsdatafigurer, som också innehåller information om särskilt viktiga livsmiljöer. Informationen om fjärrkarteringsprovytor används inte lika mycket. Av dem som svarade använder 82 procent karttjänsterna, nästan hälften använder geodatamaterialet och en dryg fjärdedel använder gränssnitt.

- Med karttjänsterna är det lätt att titta på materialet snabbt utan något särskilt program. Där kan man till exempel kontrollera om det tidigare har sökts Kemera-stöd för ett område. Med gränssnitten och geodatamaterialet kan man gå djupare in i materialet om man till exempel vill göra geodataanalyser, säger skogsdataexperten Juha Inkilä vid Finlands skogscentral.

Lättillgänglig information

De som använder den öppna informationen har varit nöjda med hur användbart materialet är. Största delen uppger att de haft nytta av det öppna materialet och att informationen har varit lätt tillgänglig.

Användarna skrev bland annat ”den öppna skogliga informationen underlättar det dagliga arbetet mycket”, ”med informationen ser man tydligt om det har betalats Kemera-stöd redan tidigare” och ”basuppgifterna som behövs för att göra skogsbruksplaner är lätta att tillgå”.

Många önskade att materialet skulle kompletteras med en kronmodell som visar hur pass varierande beståndet är inom en figur. Juha Inkilä berättar att man har lyssnat på responsen och att en sådan kronmodell kommer att läggas till i den öppna skogliga informationen under våren.

Mest finns det enligt användarna att förbättra när det gäller hur uppdaterad informationen är.

- Vi fortsätter med utvecklingsarbetet för att kunna producera aktuellare och noggrannare skogsdata än tidigare. Planen är att få i bruk uppgifter om arbete som sker i skogen, till exempel avverkningar och plantskogsvård. De uppgifterna hjälper oss märkbart när det gäller att hålla informationen uppdaterad, säger Juho Heikkilä, ledande expert på skogsdata vid Finlands skogscentral.

234 personer svarade på användarenkäten om den öppna skogliga informationen. Av dem var 31 procent privata skogsägare, 26 procent skogstjänstföretagare och 16 procent anställda vid skogsindustriföretag.

 

Fakta

Öppen skoglig information

  • Finlands skogscentral samlar in och upprätthåller mångsidig information om skogarna. Den öppna skogliga informationen omfattar uppgifter om skogstillgångar, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälan om användning av skog och Kemera-arbeten.
     
  • Den öppna skogliga informationen finns fritt tillgänglig på webbplatsen MinSkog.fi.
     
  • Den öppna informationen kan användas som karttjänster, nedladdningsbart geodatamaterial eller direkt genom ett tekniskt gränssnitt.

Källa: Finlands skogscentral

.