Den långsammare ekonomiska tillväxten märktes i avverkningsplanerna i fjol | Skogscentralen

Den långsammare ekonomiska tillväxten märktes i avverkningsplanerna i fjol

uutiskuva-hakkuuaikomukset.jpg
Skogscentralen följer med avverkningsplanerna via anmälningarna om användning av skog. En anmälan om användning av skog ska lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning inleds.
Anmälningarna om användning av skog visar att avverkningsplanerna minskade med en fjärdedel 2019 jämfört med 2018. Framför allt minskade de planerade förnyelseavverkningarnas areal och mängden stock från dem. Också mängden massaved minskade, men arealen för de skogsvårdsmässigt viktiga gallringsavverkningarna hölls på ungefär samma nivå som året innan.

Nyhet 30.1.2020

Enligt anmälningarna om användning av skog planerades avverkningar på cirka 43 miljoner kubikmeter virke i privatägd skog 2019. De planerade avverkningarna minskade med cirka 14 miljoner kubik, motsvarande en fjärdedel, jämfört med 2018. Det var framför allt förnyelseavverkningarna som minskade. Stockmängden i de planerade förnyelseavverkningarna minskade med 10 miljoner kubikmeter (-40 %). Avverkningsplanerna för massaved minskade med 4 miljoner kubik (-12 %).

- Man bör komma ihåg att 2018 var ett år med rekordmycket avverkningar i Finland, så det året skiljer sig från de vanliga som jämförelseobjekt. Fjolårets planerade avverkningar var ganska nära 2016 års nivå, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Förändringen från 2018 till 2019 var stor också om man räknar i avverkningsarealer. Arealen planerade förnyelseavverkningar minskade med en tredjedel. År 2018 planerades förnyelseavverkning på 156 000 hektar och år 2019 på cirka 100 000 hektar. När det gäller gallringsavverkningar var förändringen liten, 5 procent. Då det år 2018 planerades förstagallringar eller senare gallringar på 395 000 hektar var motsvarande siffra 2019 sammanlagt 375 000 hektar.

Konjunkturerna märks i avverkningarna

Den finländska skogssektorn är i hög grad beroende av utvecklingen på skogsindustriprodukternas världsmarknad. Största delen av skogsindustrins produkter går på export, och förändringar i världsekonomin påverkar snabbt åtgången av slutprodukterna och industrins virkesbehov.

I fjol avtog den ekonomiska tillväxten och den allmänna ekonomiska osäkerheten ökade på skogsindustrins viktigaste marknadsområden. Bland annat de handelspolitiska spänningarna och den röriga och utdragna brexit-processen bidrog till utvecklingen. Utbudet av billigt råvirke och sågvaror ökade som en följd av de stora skogsskadorna i Mellaneuropa, vilket rörde till situationen på sågvarumarknaden i marknadsområden som är viktiga för Finland.

- Det är positivt att mängden planerade gallringar hölls kvar på nästan samma nivå som 2018 trots den sämre konjunkturen. När vi tar hand om skogens växtkraft, hälsa och biologiska mångfald på ett långsiktigt sätt, över växlande konjunkturer, säkrar vi framtidens avverkningar, en effektiv kolbindning och den ekologiska hållbarheten. Samtidigt hålls sysselsättningen inom skogsbranschen på en jämn nivå också utanför de högsta konjunkturtopparna, säger näringsdirektör Niskanen vid Skogscentralen.

Skogscentralen följer med mängden avverkningsplaner med hjälp av anmälningar om användning av skog, en lagstadgad anmälan som måste göras innan man avverkar. Avverkningsplanerna som anges i uppföljningen är beräkningar som utgår från de avverkningssätt som angetts i anmälan och hur mycket virke de ger. Anmälan om användning av skog måste göras minst 10 dygn innan en försäljningsavverkning inleds.

Uppföljningen av mängden planerade avverkningar ger inte samma resultat som statistiken över fullbordade virkesaffärer och avverkningar, men den illustrerar storleksklasserna och åt vilket håll utvecklingen är på väg. I Finlands skogscentrals uppföljningstjänst kan du studera fjolårets planerade avverkningar enligt landskap och avverkningssätt. I februari börjar också informationen för det här året uppdateras i tjänsten.

Mer information om avverkningsplanerna enligt område under 2016–2019 finns i Skogscentralens mediematerial.

.