De regionala skogsprogrammen är nu öppna för kommentarer | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen är nu öppna för kommentarer

En tallkvist med en sjö i bakgrunden.
Vem som helst får ge respons på utkasten till regionala skogsprogram.
Utkasten till de regionala skogsprogrammen 2021-2025 finns nu att läsa på Skogscentralens webbplats. Vem som helst får ge respons på programmen fram till den 28 augusti.

Nyhet 7.7.2020

Målet med de regionala skogsprogrammen är att skogen ska användas så mångsidigt som möjligt inom skogsbruket och annan användning med hänsyn till miljön. Beredningen utgår från att all användning av skogen ska vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar.

Skogsprogrammen är utvecklings- och åtgärdsprogram som grundar sig på skogslagen. Åtgärderna i programmen främjar på ett mångsidigt sätt en användning av skogen som beaktar de lokala aspekterna och målen. De regionala programmen stöder också verkställandet av Nationella skogsstrategin 2025.

Programmen har gjorts upp i brett samarbete

Programutkasten har gjorts upp under ledning av de regionala skogsråden i 14 landskap eller landskapskombinationer. Skogsråden har haft stöd av Skogscentralens experter och av beredningsgrupper som grundats för att stöda beredningen. I beredningsgrupperna har det funnits ett brett spektrum av deltagare från olika intressegrupper med koppling till skogen. Dessutom ordnades öppna Vi pratar om skogen-framtidsdagar, där man samlade in olika synpunkter att använda i beredningen av programmen. Åsikter har också samlats in genom en öppen enkät på Skogscentralens webbplats. 

Påverka programmens innehåll

De regionala skogsprogrammen finns att läsa på Skogscentralens webbplats. Via sidan kan vem som helst ge beredarna respons inför finslipningen av programmen. Respons kan ges fram till den 28 augusti 2020. Programutkasten har också skickats ut på remiss till olika skogsrelaterade organisationer i landskapen. 

Programmen kommer att finslipas i de regionala skogsråden enligt responsen och utlåtandena. Skogsråden godkänner de slutliga programmen i september. 

De regionala ansvarspersonerna för beredningen ger mer information vid behov. Deras kontaktuppgifter finns på Skogscentralens webbplats

Delta i beredningen och ge respons!

.