De regionala skogsprogrammen är klara | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen är klara

Dekorativ bild.
Ett gemensamt mål i de regionala skogsprogrammen är att skogen ska användas på ett mångsidigt och hållbart sätt.
De regionala skogsprogrammen för åren 2021-2025 är klara. De nya skogsprogrammen uppmuntrar till aktiv skötsel och användning av skogen och tryggande av den biologiska mångfalden. Programmen innehåller utvecklingsmål för virkesproduktionen och skogsindustrin men också för till exempel träbyggande, naturprodukter och naturturism och för hur man ska motverka klimatförändringen. Åtgärderna i programmen stödjer sysselsättning, grön tillväxt och ekonomisk stimulans i landskapen under de närmaste åren.

Skogen har en exceptionellt stor betydelse för Finlands ekonomi. Skogen sysselsätter direkt 65 000 personer, och 20 procent av varuexporten är produkter från skogsindustrin. Över 600 000 personer, alltså var tionde finländare, äger skog. Årligen avverkas i medeltal 70 procent av skogens tillväxt. Det här innebär att virkesförrådet ökar, så skogen binder mer kol än vad som frigörs i skogsbruket. I Metso-programmet har man satsat på skogens biologiska mångfald. 

Skogen är viktig också för den enskilda människan. Nästan varje finländare drar nytta av skogen på ett eller annat sätt: säljer virke, plockar bär eller njuter av friluftslivet. Under coronakrisen har finländarnas förhållande till naturen stärkts ytterligare. Det här har tagits i beaktande i de nya regionala skogsprogrammen. Skogsprogrammen har som mål att upprätthålla möjligheterna till rekreation och annan mångsidig användning av skogen, samtidigt som man tryggar möjligheterna till näringsverksamhet som bygger på skog. 

Grön tillväxt, kompetens och innovationer 

I de regionala skogsprogrammen betonas skogsbruket och annan användning av skogen, biologisk mångfald och vattenvård och landskapets egna behov och utgångspunkter. Gemensamma mål i programmen är att skogarna ska användas mångsidigt, hållbart och på ett sätt som beaktar många värderingar. Programmen strävar också efter att lönsamheten, uppskattningen och förutsättningarna att använda skogen ska bli bättre i landskapen. 

Vid sidan av skogsbruk och traditionell virkesanvändning ska nya och mångsidiga skogsbaserade produkter och tjänster utvecklas. Målet i programmen är att öka träbyggandet, naturturismen och insamlingen av naturprodukter. Programmen innehåller rikligt med åtgärder som stödjer skogsbaserad grön tillväxt och ekonomisk stimulans mot coronakrisen. Skogen betraktas som en viktig del av klimatlösningen, inte som ett problem. 

– Den största klimatnyttan når man genom att sköta skogen och hålla den växtkraftig, förädla trä till långlivade produkter och ersätta icke-förnybara råvaror. En grön tillväxt förutsätter att skogarna hålls friska och växtkraftiga. Skogens framtid ser mångsidig och ljus ut, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.  

Programmen bereddes i brett samarbete

De 14 regionala skogsprogrammen för 2021-2025 har förberetts i arbetsgrupper, workshoppar och diskussioner i fjol och i år. Cirka 600 personer från organisationer i skogssektorn och intressegrupper deltog. Respons på programmen har också samlats in genom en webbenkät och en utlåtanderunda. Programmen har godkänts av skogsråden på landskapsnivå. 

De regionala skogsprogrammen verkställer EU:s och regionala strategiers mål bland annat när det gäller att öka den biologiska mångfalden, motverka klimatförändringen och utveckla landsbygden. 

De nya regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 finns på Skogscentralens webbplats.

.