Dataunderhållet av skogslagsobjekten väntar ännu på närmare besked

uutiskuva-tietohuolto.jpg
En bäck på vintern Foto: Skogscentralen
Finlands skogscentrals särskilda dataunderhåll av materialet om skogslagsobjekt har varit pausat sedan november i fjol. Det bedömningsarbete av skogslagen som nu har blivit klart påverkar hur det går med dataunderhållet. Beslut kommer att fattas under början av året.

Nyhet 15.1.2020

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade 14.1.2020 att bedömningen av skogslagens konsekvenser är klar. Bedömningsarbetet har letts av Naturresursinstitutet.

Jord- och skogsbruksministeriets avdelningschef, forstrådet Marja Kokkonen säger i ett gemensamt pressmeddelande från ministeriet och Naturresursinstitutet att forskargruppen har gjort ett gott arbete med att bedöma konsekvenserna av lagändringarna. Enligt henne visar resultaten att ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen i huvudsak har varit lyckade och lett i den önskade riktningen, men hon säger också att rapporten dock ger anledning till ytterligare diskussioner.

Enligt pressmeddelandet kommer man utifrån de utredningar som gjorts att diskutera behovet av eventuella fortsatta åtgärder särskilt när det gäller att främja den biologiska mångfalden och bekämpa skogsskador. Ministeriet informerar om dessa åtgärder under början av året, och efter det kommer Skogscentralen att fatta beslut om det särskilda underhållet av skogsdata, det arbete som nu är pausat.

Fältgranskningarna, beredningen av miljöstöd och handläggningen av anmälningar om användning av skog sköts vid Skogscentralen enligt den nuvarande tolkningsrekommendationen för skogslagen.

Skogscentralens särskilda dataunderhåll inleddes 2018.

Ändringarna i materialet om skogslagsobjekt har utretts

För sin bedömning av skogslagens konsekvenser bad Naturresursinstitutet Skogscentralen om en utredning av vilka förändringar som skett i materialet om skogslagsobjekt från 2017 till 2019. Utredningen gjordes med databas- och geodataanalyser.

Enligt utredningen har den totala mängden skogslagsobjekt minskat med knappt 34 000 hektar under den här tiden. Ungefär 70 procent av förändringen, alltså cirka 24 000 hektar, har gällt trädfattiga objekt, som myrar, sandfält, berg i dagen, stenbunden mark och blockfält. Största delen av de före detta skogslagsobjekten har klassats om till andra värdefulla livsmiljöer.

Enligt bedömningen av skogslagens konsekvenser och den utredning som Skogscentralen gjort har det funnits tre orsaker till att skogslagsobjekt klassats om. Klassificeringen av ett objekt kan ha varit fel från början eller så har arealen varit fel.

- Klassificeringen av ett objekt har också kunnat ändras på grund av en ändring i planläggningen, eller så har objektet blivit naturskyddsområde eller förändrats av skogsskador. Den tredje orsaken har att göra med lagändringen 2014, enligt vilken ett skogslagsobjekt ska vara litet till arealen eller av mindre betydelse i skogsbrukshänseende. Vi har tagit bort många objekt som inte fyller de här kriterierna ur materialet, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Största delen av ändringarna i Skogscentralens material om skogslagsobjekt, cirka 27 000 hektar, har gjorts just på grund av lagändringen. Enligt den ändrade lagen ska skogslagsobjekten vara små områden eller av mindre betydelse i skogsbrukshänseende och skilja sig tydligt från den omkringliggande skogsnaturen. Därför har man i materialet om skogslagsobjekt strukit till exempel skogsområden som annars skulle kunna fylla skogslagens kriterier för särskilt viktiga livsmiljöer men som är för stora. 

 

Fakta 

Skogslagsobjekten i Skogscentralens material 

  • Omkring 1 500 hektar särskilt viktiga livsmiljöer har mellan december 2017 och oktober 2019 lagts till i Skogscentralens skogsdatamaterial medan cirka 33 800 hektar har avlägsnats. Cirka 75 procent av objekten som tagits bort ur materialet om skogslagsobjekt finns kvar som andra naturobjekt i skogsdatamaterialet.
  • Cirka 70 procent av förändringen har gällt trädfattiga objekt, till exempel trädfattiga myrar, berg i dagen och stenbunden mark. 
  • Cirka 27 400 hektar, över 80 procent av det som tagits bort, har varit för stora objekt för att uppfylla skogslagens krav om liten areal eller mindre skogsbruksmässig betydelse samt att objektet ska skilja sig tydligt från den omkringliggande skogsnaturen. De här objekten har alltså inte varit lagobjekt sedan 2014. 
  • Cirka 1 700 hektar har blivit naturskyddsområden eller så har markanvändningsformen ändrats till exempel på grund av planläggningsändringar, så att området inte längre omfattas av skogslagen. 
  • Cirka 5 200 hektar har omvandlats till vanlig skogsdata. Omvandlingen har skett bland annat för att uppgifter i materialet varit fel eller på grund av förändringar på objekten.    

Källa: Finlands skogscentral

.