Bruka skogen, värna om naturen | Skogscentralen

Bruka skogen, värna om naturen

Kaatunut puunrunko keväisessä metsässä.
Enstaka stormfällda träd kan också i ekonomiskog med fördel lämnas kvar som död ved och hem för skogens minsta organismer.
Många skogsägare har flera olika mål med sin skog. Då kan man använda olika delar av skogen till olika saker eller kombinera olika användningsändamål på samma område. Till vardagsskogsvården hör också att man beaktar den biologiska mångfalden i all skogsvård. Skogsägaren kan förbättra mångfalden genom små val och utan några större kostnader.

Den 20 april inledde Skogscentralen kampanjen Bruka skogen, värna om naturen, för att lyfta fram små handlingar som förbättrar den biologiska mångfalden i skogen. I kampanjen frågar vi: Hur har du tagit hänsyn till naturvärden i din skog? 

Om du loggar in i tjänsten MinSkog.fi och svarar på frågan senast 31.10.2020 kan du delta i utlottningen av ett pris. Vinnaren får välja mellan en halv dags rådgivning i skogen med ett proffs eller ett produktpaket med fina naturprodukter.   

Så här beaktar du naturvärden i skogsvården  

  • Spara och öka mängden död ved – du hjälper tusentals arter att trygga näringskretsloppet. 
  • Lämna naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd – du ger skogens djur skygg och näring. 
  • Gynna blandskog – du ökar den biologiska mångfalden, minskar skaderiskerna och ger landskapet mera liv. Samtidigt förbättrar du jordmånen och ökar trädens tillväxt. 
  • Spara träden som skuggar bäckens kant – du hjälper livsmiljöns växter och djur och förbättrar vattenkvaliteten i bäcken. 
  • Lämna en skyddszon vid vattendrag – du bidrar till att vattnet hålls rent. 

Skogs- och naturinformation på samma adress 

I MinSkog.fi hittar du inte bara beståndsdata, utan också mångsidig information om naturen och miljön. Informationen hjälper dig att planera skogsvården. Du kan kontrollera om några hotade arter, hökfågelbon, flygekorrar eller fornlämningar har påträffats i din skog. Du ser också naturskydds- och grundvattenområden och objekt som eventuellt kan lämpa sig för frivilligt skydd av skog.  

Du kan sköta skogsärenden och planera skogsarbeten i MinSkog.fi 

Nu är det en bra tid att kolla vilka arbeten din skog behöver och planera vilka arbeten du själv har tid för. Om din tid inte räcker till är det bra att i god tid kontakta tjänsteproducenter i skogsbranschen, så att dina arbetsobjekt hinner med på årets arbetslista.

I MinSkog.fi hittar du också dem som erbjuder skogstjänster i din hemkommun och i kommunen där du har skog. Du kan ge dem tillgång till informationen om din skog, så att de kan ge dig förslag kring skogsvård, avverkningar och naturfrågor. 

MinSkog.fi har använts flitigt  

Tidigare år har MinSkog.fi använts mindre efter årsskiftet, men i år har användningen varit flitigare än vanligt. Antalet inloggningar ökade med mer än 30 procent i januari och över 50 procent i februari jämfört med samma månader i fjol. 

Också nu när resandet har begränsats på grund av coronaepidemin och många kundmottagningar är stängda är det säkert fler som hittar möjligheten att sköta ärenden digitalt. Är du en av dem? Logga in i MinSkog.fi och se vilken information där finns om din skog, du kan bli överraskad. Kryssa samtidigt för vad du själv gjort för skogsnaturens väl och delta i vår utlottning.

.