Besluten om Kemera-stöd för vägarbeten påskyndas på grund av coronaläget | Skogscentralen

Besluten om Kemera-stöd för vägarbeten påskyndas på grund av coronaläget

Huonokuntoinen metsätie kesällä
Kemera-stöd kan beviljas för byggande eller grundförbättring av skogsväg. Foto: Johanna Kleemola
Under resten av året kan Skogscentralen bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut att verkställa projektet vunnit laga kraft. Besluten snabbas upp eftersom coronaepidemin har gjort det svårare för väglagen att ordna möten och inledandet av projekten riskerar att fördröjas. Det försnabbade beslutsförfarandet är i kraft direkt och gäller ansökningar som kommer in till Skogscentralen senast den 31 december i år.

Beslut om om grundförbättringar och annat som gäller väghållningen på enskilda vägar fattas på väglagets möte. Missnöjda delägare eller andra berörda kan ställa en begäran om omprövning till väglaget eller föra saken till tingsrätten som en klandertalan. Omprövning måste begäras inom 30 dagar och klandertalan inom tre månader efter beslutet. Begäran om omprövning behandlas på väglagets möte, och det beslut som fattas då kan klandras inom en tid på 30 dagar. 

Arbetet i Kemera-stödda vägprojekt får inte påbörjas förrän Skogscentralen har beviljat stöd. Vanligtvis har Skogscentralen fattat stödbeslutet först efter att tidsfristen för att väcka klandertalan gått ut. Det har också krävts att stödtagaren lämnat in en redogörelse över att ingen talan har väckts. Ett undantag har varit enhälliga beslut där alla delägare varit representerade på mötet. 

Normalt är det möjligt att beakta tiden för beslutsprocessen i planeringen av själva vägarbetet. I år har coronaepidemin och mötesrestriktionerna gjort det svårare för väglagen att hålla möten, och vägprojekt riskerar att fördröjas. Därför har Skogscentralen beslutat att försnabba beviljandet av stöd. 

Under resten av året kan alltså stöd beviljas för skogsvägsprojekt även om väglagets beslut att genomföra projektet ännu inte vunnit laga kraft. Det försnabbade beslutsfattandet gäller Kemera-ansökningar som levereras till Skogscentralen senast 31.12.2020. Kamera-stöd kan sökas för byggande av skogsväg eller grundförbättring av skogsväg. 

Arbetet i verkställighetsplanen kan påbörjas genast när Skogscentralen har godkänt planen och fattat beslutet att bevilja stöd. Stödet betalas ut enligt den utredning som lämnats till Skogscentralen i takt med att arbetet framskrider. I den första redogörelsen som presenteras för att stöd ska betalas ut ska man bifoga information om att ingen talan väckts mot laget inom utsatt tid. Stödet betalas inte ut förrän en sådan redogörelse kommit in. 

Om en klandertalan har väckts ska stödtagaren med redogörelsen även bifoga domstolens beslut och information om att beslutet vunnit laga kraft. Skogscentralen kan vid behov besluta att avbryta utbetalningen av stödet och att sluta betala om domstolen ändrar eller ogiltigförklarar väglagets beslut. 

Mer information om Kemera-stöd för skogsbilvägar hittar du på Skogscentralens webbplats.

.