Nyheter

uutiskuva-puuntarjonta.jpg
03.07.2019 10:38
Utgående från anmälningar om användning av skog ser det ut som om ökningen i utbudet av virke från privatskogar avtar i år. Utbudet av virke minskade med 11 procent under början av året jämfört med samma period år 2018. Speciellt bra syns förändringen för stock, vars utbud minskade med 27 procent. Utbudet av massaved fortsatte sakta öka.
uutiskuva-ruskomantypistiainen-toukat.jpg
02.07.2019 14:50
De första observationerna av röd tallstekel som äter tallens barr gjordes redan i slutet av maj i de österbottniska landskapen. I juni ökade förstörelsen betydligt och hundratals skogsägare och andra medborgare har kontaktat Skogscentralen och andra aktörer i skogsbranschen.
uutiskuva-automaattitulkinta.jpg
24.06.2019 10:52
Finlands skogscentral har tagit i bruk satellituppföljning av avverkningar i hela landet. Tjänsten tar fram kartor över verkställda avverkningar och effektiverar övervakningen av skogslagen. Med hjälp av den är det enkelt att jämföra anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnar in med verkställda avverkningar.
uutiskuva-metsatuholaki.jpg
19.06.2019 12:14
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket förs bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar som skadar granar var på väg att växa i fjol men vårens omväxlande väder har inte gynnat barkborrarnas svärmning på samma sätt som i fjol.
uutiskuva-luomukeruu.jpg
18.06.2019 13:02
Skogsägare kan nu i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi anmäla att deras skogsfastighet är område för ekologisk uppsamling av naturprodukter.
uutiskuva-metsahake.jpg
14.06.2019 10:23
Användningen av träbränslen för energi hölls i fjol på samma nivå som året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter trä som energi. Användningen av skogsindustrins biprodukter var lite mindre än under året innan, totalt 11 miljoner kubikmeter.
uutiskuva-inventointi.jpg
12.06.2019 13:37
År 2020 inleds en ny skogsdatainventering då nästan all skog i Finland kommer att karteras. I inventeringen används en ny metod med vilken vi får allt noggrannare information om beståndet och dess tillväxt.
uutiskuva-suometsat.jpg
29.05.2019 09:34
Kring en fjärdedel av all skog i Finland växer på torvmark. Under de senaste åren har man försökt hitta alternativ till skogsvården och virkesdrivningen i torvmarksskogarna så att man kunde minska belastningen på vattendragen och klimatpåverkan. Skogscentralen, Tapio och Naturresursinstitutet inleder en föreläsningsserie för att berätta om olika skogsvårdsmetoder i  torvmarksskogar.
uutiskuva-varhaishoito.jpg
27.05.2019 14:39
Att röja bort gräs och sly från plantskogen tryggar skogens tillväxt. I Skogscentralens t-tjänst MinSkog.fi finns nu fastighetsspecifik information om barrträdsbestånd vars tillväxt störs av lövträd som växer intill. Informationen hjälper skogsägare och aktörer planera skogsvårdsarbeten.
uutiskuva-inventointi.jpg
24.05.2019 11:57
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt 3,4 miljoner hektar på olika håll i landet. Skogsdata från de inventeringar som görs i år blir klara under 2020. Det innebär att det i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan finns heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar.