Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

En älg i en snöig skog.
23.02.2021 09:05
I år betalas cirka 1,3 miljoner euro i ersättning till skogsägare för skador som hjortdjur orsakat. Ersättningarna har minskat i ett par års tid. I fjol betalades 1,4 miljoner euro i ersättningar. Finlands skogscentral betalar ut ersättningarna till skogsägarna under februari månad.
Två män utför hyggesbränning i skogen.
22.02.2021 13:19
Finlands skogscentral söker aktörer som kan genomföra hyggesbränningar för att stimulera biologisk mångfald i sommar. Vid hyggesbränningen uppstår brandskadat och förkolnat trä, som många arter behöver. I årets första ansökningsrunda finns det nio hyggesbränningsprojekt att söka i olika delar av landet.
En avverkningsmaskin fotograferad från luften i en skog på vintern när den gallrar.
15.02.2021 09:55
Mängden planerade avverkningar i privatskog ökade med åtta procent år 2020 jämfört med 2019, enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in. De planerade avverkningarna av stockvirke ökade med så mycket som en tredjedel, medan de planerade massavedsavverkningarna minskade något. Den totala avverkningsarealen ökade en aning. De planerade avverkningarna ökade alltså trots coronapandemin, vilket har en positiv inverkan på den samhällsekonomiska återhämtningen.
Talvinen metsätie, jonka varrella on puupino
04.02.2021 09:30
Skogscentralen kan bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut vinner laga kraft. Stödbesluten snabbades upp förra sommaren eftersom coronaepidemin gjort det svårare för väglagen att hålla möten, vilket gjort att påbörjandet av vägprojekt riskerat att försenas. Eftersom coronasituationen inte har förbättrats fortsätter det snabbare beslutsfattandet till 31.8.2021.
Dekorativ bild
01.02.2021 13:16
Antalet visningar och nedladdningar av öppen skoglig information ökade i fjol. Det nya materialet med kronmodeller fick ett bra mottagande och karttjänsten i anslutning till kronmodellerna besöktes över 3 000 gånger. Inalles laddades närmare 80 procent mer geografiskt informationsmaterial med öppen skoglig information ned jämfört med 2019.
Klippväggen vid Lösötyinen i Viitasaari, där man obserat sällsynta bergslevande arter.
29.01.2021 10:37
De riksomfattande utvecklingsprojekten för naturvård är en viktig del av Metso-programmet. Skogscentralen är med i projekten som inleds i år, där man tryggar den biologiska mångfalden på trädbevuxna berg och vårdar lundnatur. Finansieringen kommer från Jord- och skogsbruksministeriet.
Dekorativ bild.
28.01.2021 09:25
I skogsdeklarationen för 2020 bör man komma ihåg att avdraget för dagtraktamente och värdet av leveransarbete steg i fjol. I år höjs nedre gränsen för momsskyldighet från 10 000 till 15 000 euro. Gränsen för den sista avskrivningen inom skogsbruk stiger från 200 euro till 600 euro. Vid årsskiftet sker ändringar även i landskapens kalkylmässiga värden på skogsmark.
Dekorativ bild.
15.01.2021 09:45
Över 2 000 skogsägare eller skogsproffs deltog i Finlands skogscentrals webbutbildningar under fjolåret. På grund av coronapandemin ordnades det klart mindre fält- och klassrumsundervisning än tidigare, så många skogsintresserade sökte kunskap i webbföreläsningar och självstudiematerial på webben. Också i år finns det mångsidigt med webbkurser att välja mellan.
Dekorativ bild
13.01.2021 09:28
I fjol betalades 7,5 miljoner euro i miljöstöd till skogsägare som ersättning för tidsbundet skydd av skog. 0,9 miljoner euro statliga Kemera-medel användes till naturvårdsarbeten. Användningen av miljöstöd ökade med 50 procent och användningen av naturvårdsmedel med 12,5 procent jämfört med året innan. Mängden Kemera-stöd för vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling uppgick till sammanlagt 50 miljoner euro.
Maskinell skogsavverkning pågår, fotat uppifrån.
29.12.2020 10:03
Finlands skogscentral har färdigställt den första omgången i inventeringen av skogarna. Nu finns heltäckande information om skogarna i Finland som har samlats in med hjälp av fjärrkartering. Arbetet inleddes i början av 2010-talet och uppgifter som omfattar hela landet har nu publicerats både som öppen miljöinformation och i e-tjänsten MinSkog.fi.

.