Anna Rakemaa: Natura-alueiden monipuolisuus unohtuu usein | Skogscentralen

Anna Rakemaa: Natura-alueiden monipuolisuus unohtuu usein

Natura-alueet ovat metsänkäsittelyssä aina erityiskohteita.

Natura-2000 verkostolla turvataan EU:n luontodirektiivin ja lintudirektiivin määrittämiä lajeja ja elinympäristöjä. Koska suojeltavat kohteet ja lait ovat moninaisia, Natura-ohjelma on rakennettu eri lakien pohjalta tapahtuvan suojelun varaan. Siksi myös Natura- kohteiden suojelutavoitteet ja -toimenpiteet vaihtelevat kohteittain. 

Valtaosa Suomen Natura-alueista on perustettu luonnonsuojelualueiden, erämaa-alueiden tai kansallisten suojeluohjelmien perusteella. Natura-verkoston rakentamisessa on ollut tämän lisäksi tavoitteena luoda sellaisia suojelu-alueita, joissa erinäköinen ihmisen toiminta on vapaammin sallittua kuin esimerkiksi luonnonsuojelulain perusteella muodostetuilla luonnonsuojelualueilla. Tällaisten alueiden suojelutavoitteet toteutuvat esimerkiksi metsälain, maankäyttö- ja rakennuslain tai maa-aineslain kautta. 

Keskusteluissa tämä Natura-alueiden suojelukeinojen monipuolisuus usein unohtuu, ja Naturan katsotaan tarkoittavan staattista suojelua.

Metsien käsittely mahdollista osalla Natura-alueista

Natura-alueeseen kuuluminen ei metsien osalta aina tarkoita käsittelyn täyskieltoa. Usein esimerkiksi maa-aineslain perusteella Naturaan liitetyillä kohteilla metsänkäyttö voi jatkua ennallaan alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Keski-Suomessa monia kohteita on otettu Naturaan metsälain perusteella. Näille kohteille on tehty luonnonhoitopainotteinen metsäsuunnitelma ja kohteilla metsätalous on mahdollista, kunhan metsiin liittyvät monimuotoisuusarvot otetaan tavoitteiden mukaisesti huomioon.

Esimerkkitapaus Älänne

Rautavaaran Älänteen alueella on harjujen, soiden ja vesistöjen perusteella monipuolista ja arvokasta pohjoissavolaista luontoa.  Se on aikanaan liitetty Natura-ohjelmaan rantojensuojeluohjelman, soidensuojelun perusohjelman ja koskiensuojelulain perusteella. 

Alue on suurimmaksi osaksi Metsähallituksen omistuksessa, mutta siellä on myös jonkin verran yksityistä maanomistusta. Yksityisten maanomistajien kanssa alueen luontoarvoja on turvattu perustamalla yksityisiä suojelualueita. Sopimuksissa on korvattu maanomistajalle puustoa tai menetettyä rakennusoikeutta, ja joillakin kohdin suojelualueen hoitosuunnitelmissa on sovittu, että metsänkäsittelyä jatketaan.

Metsän käsittelyn jatkaminen on suojelusopimuksissa ollut mahdollista, koska alueen suojelutavoitteet liittyvät ensisijassa vesistöihin ja harjumuodostumiin sekä muutamiin suoalueisiin. Nyt julkisuutta saanut hakkuu liittyi rantojensuojeluohjelman kohteeseen, jossa ensiharvennusta jatkettiin Natura-alueen puolelle, koska ELY-keskus katsoi sen sopivan alueen hoidon ja käytön tavoitteisiin. 

On sanomattakin selvää, että rantojen suojelun tavoitteet huomioitiin hakkuun rajauksella ja riittävän laajalla vesistön rantaan jätetyllä suojavyöhykkeellä.  Rantojensuojelun tavoite eli koskemattomat ja rakentamattomat rannat ovat Älänteen alueen Natura-suojelun ydintä.

Metsäkeskus ei toimi luonnonsuojelualueilla

Metsäkeskus ei tee päätöksiä yksityisten suojelualueiden hakkuista, sillä luonnonsuojelulain toimeenpano ja luonnonsuojelualueiden hoito kuuluvat ELY-keskukselle. Metsäkeskuksen, kuten muidenkin toimijoiden, tulee ilmoittaa ELY-keskukselle etukäteen kaikki luonnonsuojelualueen käyttöön liittyvät toimet, jotka voivat heikentää alueen luontoarvoja. Metsäkeskus toimittaa ELY-keskukselle kaikki Natura-alueisiin rajautuvat metsänkäyttöilmoitukset.

Natura-alueet ovat metsänkäsittelyssä aina erityiskohteita ja siksi metsänomistajat ja metsäalan toimijat ovat usein epävarmoja, miten niitä voidaan hoitaa ja käsitellä. Metsäkeskus pyrkii jatkossakin neuvomaan Natura-aleuiden metsien käsittelyssä alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien rajoissa. Natura-alueilla tämä voi toisinaan tarkoittaa jopa hakkuita.

Anna Rakemaa
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia.

Anna Rakemaa

Kirjoittaja on helsinkiläinen metsänhoitaja, joka toimii Metsäkeskuksen metsäjohtajana Lahdesta käsin. Vapaa-ajallaan Rakemaa harrastaa kuvataiteita ja retkeilyä.

.