Skip to main content
Aktörsmeddelande - 22.09.2021 11:43

Luonnonhoidon osaamista kehittämällä voidaan vastata metsänomistajien muuttuviin tarpeisiin

Luonnonhoitopalvelut ja erilaiset metsänkasvatustavat kiinnostavat metsänomistajia yhä enemmän. Metsäkeskuksen uusi Luonnonhoitopaketti toimijoille -verkkokoulutus tarjoaa sekä tietoa luonnonhoidosta, että ideoita metsänomistajille tarjottavista palveluista.

Metsänomistajakunta muuttuu ja samalla myös metsänomistajien tarpeet ja tavoitteet monipuolistuvat. Luonnonhoitopalvelut ja erilaiset metsänkasvatustavat kiinnostavat metsänomistajia koko ajan enemmän ja monipuolisille metsäpalveluille on kysyntää. Kuitenkin esimerkiksi luonnonhoitoa korostavia metsäpalveluita on vielä vähän saatavilla, vaikka metsäpalveluyrittäjillä on jo monenlaista osaamista luonnonhoitoon liittyen. Tutkimustiedon karttuessa ja ohjeistusten muuttuessa tietoja ja osaamista on myös hyvä päivittää tasaisin väliajoin.

Metsäkeskus tarjoaa runsaasti koulutusta metsäpalveluyrittäjille ja muille metsäalan toimijoille. Koulutustarjontaa täydentää myös juuri julkaistu toimijoille suunnattu verkkokoulutus. Luonnonhoitopaketti toimijoille -verkkokoulutuksen tavoitteena on parantaa metsäpalveluyrittäjien ja muiden metsäpalveluita suunnittelevien ja tarjoavien toimijoiden osaamista luonnonhoidon toteuttamisessa. Toimijoiden osaamisen lisääntyessä metsäpalveluyritykset voivat paremmin vastata metsänomistajien erilaisiin tarpeisiin ja kysyntään ja siten samalla parantaa omaa kilpailukykyään.

Verkkokoulutuksen avulla toimijat voivat oppia uutta luonnonhoidosta tai kerrata ja päivittää tuttuja käytäntöjä ja tietoja. Koulutuksen avulla voi saada ideoita siitä, mitä tulisi sisällyttää metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Luonnonhoidon tulisi olla osa jo olemassa olevia palveluita, kuten esimerkiksi harvennusta, päätehakkuuta tai taimikonhoitoa. Tällöin niitä voitaisiin myös markkinoida riistan ja/tai monimuotoisuuden huomioivina toimenpiteinä, jolloin ne vastaavat luonnonhoitoon panostavan metsänomistajan tarpeisiin. Toisaalta on mahdollista koostaa myös uusia palvelukonsepteja, kuten metsän jatkuvapeitteiseen kasvatukseen tähtäävät hakkuut ja metsänhoito. Tärkeää olisi, että metsäpalveluyrittäjät myös toisivat luonnonhoidon osaamisensa esille palveluiden markkinoinnissa ja viestinnässä, jotta myös metsänomistajat olisivat siitä tietoisia.

Nyt julkaistu verkkokoulutus koostuu kolmesta osasta: monimuotoisuus ja suojelukohteet, vesiensuojelu sekä jatkuva kasvatus. Koulutus pohjautuu Tapio Oy:n koostamiin Metsänhoidon suosituksiin ja siihen sisältyy tietoa niin METSO-kohteista, metsäsertifioinnista ja ympäristötuesta kuin myös erilaisista vesiensuojelurakenteista ja jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuutavoista. Verkkokoulutus on julkaistu Metsäkeskuksen verkkosivustolla. Koulutus on maksuton.

Luonnonhoitopaketti toimijoille -verkkokoulutus on toteutettu Enemmän metsästä- / Rikare skog -hankkeen puitteissa. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Botnia-Atlantica ohjelma.

Luonnonhoitopaketti toimijoille-verkkokoulutus.

Lisätietoja:

Marjo Mustola
Projektipäällikkö

Suomen metsäkeskus
puh. 050 514 2236
marjo.mustolaatmetsakeskus.fi