Naturvård i privata skogar

Mer information

Raporter

För mer specifika inventeringsrapporter om naturhänsyn kan du kontakta

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 4931
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

I enlighet med METSO-programmet ingår Skogscentralen miljöstödsavtal med skogsägarna och planerar och verkställer naturvårdsprojekt, samt förmedlar METSO-objekt som lämpar sig för bestående skydd till NTM-centralen.

Genom årliga granskningar bedömer vi hur väl man tagit hänsyn till naturen vid skogsvård och avverkningar i privata skogar. Läs mer om naturvård och skydd av skogar

Nyckeltal för naturvården

METSO-objekt som frivilligt förmedlats för bestående skydd, st. *  601
METSO-objekt som frivilligt förmedlats för bestående skydd, ha *  6 058
Totaluppskattning av naturvården vid avverkning,
andelen utmärkta och goda totalt, % av arealen **
 81
Mängden naturvårdsträd vid avverkning, st./ha **  11
Mängden naturvårdsträd vid avverkning, m3/ha  **  3,3

 

* källa: Skogscentralens årsstatistik 2014 för METSO-perioden 2008–2014, statistik 2015
** källa: Granskningsresultat för naturvården 2015

Vi inventerar naturhänsyn årligen i privata skogar i hela Finland. Skogscentralens expert på naturvård och rådgivare definierar i terrängen hur naturhänsyn har beaktats vid planering och verkställande av avverkningar. Inventeringarna baserar sig på naturhänsynsrekommendationer (mer information hittar du till exempel i Råd i god skogsvård) information samlas bland annat om

  •  var värdefulla naturobjekt förekommer och hur de bevaras vid avverkningar
  •  den mängd och kvalitet på de bestånd man har sparat för mångfaldens skull
  •  kvaliteten på vattenvården
  •  kvaliteten på markberedningen
  •  kvaliteten på uttag av energived
  •  kvaliteten på landskapsvården
  •  kostnaderna för naturvården

 De avverkningarna som inventeras är främst kalhyggen och avverkningar med naturlig förnyelse. Inventeringsresultat används årligen vid regionala gruppcertifieringar.

Val av inventeringsobjekt

Inventeringsobjekt väljs årligen genom ett riktat urval och ett slumpmässigt urval. Målet med slumpmässigt urval är att säkerställa att de olika regionerna är jämförbara. Genom ett riktat urval säkerställer man att urvalsobjekten omfattar även observationer om bevarandet av värdefulla livsmiljöer. Bedömningen av bevarandet av olika naturobjekt, såsom skogliga naturtyper, objekt enligt skogslagen och andra naturobjekt, är väldigt centralt i arbetet. Vi ger respons om inventeringsresultat till verkställaren, planeraren och markägaren.

.