Naturvård i privata skogar | Skogscentralen

Naturvård i privata skogar

Mer information

I enlighet med METSO-programmet ingår Skogscentralen miljöstödsavtal med skogsägarna och planerar och verkställer naturvårdsprojekt, samt förmedlar METSO-objekt som lämpar sig för bestående skydd till NTM-centralen.

Genom årliga granskningar bedömer vi hur väl man tagit hänsyn till naturen vid skogsvård och avverkningar i privata skogar. Läs mer om naturvård och skydd av skogar

Nyckeltal för naturvården

METSO-objekt som frivilligt förmedlats för bestående skydd, st. *  975
METSO-objekt som frivilligt förmedlats för bestående skydd, ha *  9 473
   
Arealen av skogsbrukets miljöstödsavtal under METSO-perioden åren 2008–2019  
Livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen, ha 28 376
METSO-livsmiljöer, ha 14 579
Miljöstödsavtal totalt, ha 42 955
Verkningsarealerna för naturvårdsarbeten i METSO-livsmiljöer finansierade 2008–2019, ha 4 855
   
Totaluppskattning av naturvården vid avverkning,
andelen utmärkta och goda totalt, % av arealen **
 85
Antalet naturvårdsträd vid avverkning, st./ha **  16,9
Mängden naturvårdsträd vid avverkning, m3/ha  **  4,6

* källa: Skogscentralens årsstatistik för METSO-perioden 2008–2019
** källa: Granskningsresultat för naturvården 2019

Vi granskar naturhänsyn årligen i privata skogar i hela Finland. Skogscentralens expert på naturvård och rådgivare definierar i terrängen hur naturhänsyn har beaktats vid planering och verkställande av avverkningar. Granskningarna baserar sig på naturhänsynsrekommendationer (mer information hittar du till exempel i Råd i god skogsvård). Information samlas bland annat om

  •  var värdefulla naturobjekt förekommer och hur de bevaras vid avverkningar
  •  den mängd och kvalitet på de bestånd man har sparat för mångfaldens skull
  •  kvaliteten på vattenvården
  •  kvaliteten på markberedningen
  •  kvaliteten på uttag av energived
  •  kvaliteten på landskapsvården
  •  kostnaderna för naturvården

De avverkningar som granskas är främst kalhyggen och avverkningar med naturlig förnyelse. Granskningsresultat används årligen vid regionala gruppcertifieringar.

Val av granskningsobjekt

Granskningsobjekt väljs årligen genom ett riktat urval och ett slumpmässigt urval. Målet med slumpmässigt urval är att säkerställa att de olika regionerna är jämförbara. Genom ett riktat urval säkerställer man att urvalsobjekten omfattar även observationer om bevarandet av värdefulla livsmiljöer. Bedömningen av bevarandet av olika naturobjekt, såsom skogliga naturtyper, objekt enligt skogslagen och andra naturobjekt, är väldigt centralt i arbetet. Vi ger respons om granskningsresultatet till verkställaren, planeraren och markägaren.

.