Naturvård | Skogscentralen

Naturvård

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Rådgivningsstöd för naturhänsyn

Med små gärningar kan man påverka den biologiska mångfalden i den egna skogen. I WWF:s finskspråkiga skogsvårdsguide finns information om hur skogen kan vårdas så att naturens biologiska mångfald tryggas.

Skogsbrukets skadliga miljökonsekvenser kan effektivt förebyggas med hjälp av naturvårdsprojekt som sträcker sig över flera skogsfastigheter.

Att beakta naturen i den egna skogen

I ekonomiskogar är mängden död ved klart mindre än i skogar som är i naturligt tillstånd. Att skogsbränder blivit mer sällsynta och skogsbruket har effektiviserats är de största orsakerna till detta. Många sällsynta skogsarter är beroende just av hård eller mjuk död ved eller brandskadad ved.

Ett enkelt sätt att öka mängden rötträd i skogen är att helt enkelt låta bli att röja enstaka stormfällen. I samband med avverkning kan man lämna kvar naturvårdsträd som får bli gamla och dö. Genom hyggesbränning kan man effektivt öka mängden brandskadad ved i skogarna.

I anslutning till plantskogsvård lönar det sig att även lämna lövträd kvar att växa bland granar och tallar. Särskilt aspar och ädla lövträd är värda att bevara eftersom de drar till sig mångsidiga arter.

I lundskogar kan man ge plats för ädla lövträd och lundväxter genom att avlägsna granar. I åsterräng främjar en öppen yta spridningen av åsväxter som är känsliga för konkurrens.

Att vid avverkningar lämna kvar skyddszoner på stränder eller täppa till diken och återställa dikade kärr till naturligt tillstånd är också exempel på naturvård.

Naturvårdsprojekt – stöd för naturvårdsarbete

Naturvårdsprojekt sträcker sig över fastighetsgränserna. För naturvårdsprojekt kan man ansöka om Kemera-stöd hos Skogscentralen. Att delta i naturvårdsprojekt är frivilligt för skogsägaren.

Vattenskyddsprojekt som siktar på att minska skogsbrukets konsekvenser på vattendragen är typiska naturvårdsprojekt. Med hjälp av projektfinansiering kan man anlägga större sedimenteringsbassänger och översilningsområden än vanligt och på det sättet effektivt förhindra att jordmaterial och lösliga näringsämnen når vattendragen.

Inom ramen för naturvårdsprojekt kan man också fokusera på att öka naturvärdena i en viss livsmiljö, såsom i kärr, vid källor, på soliga sluttningar eller i lundar. Landskapsvård, rekreationsbruk och annat bruk av skogarna kan också vara mål som ställts upp för naturvårdsprojekt.

I MinSkog.fi finns också uppgifter om naturobjekt.

Mer information om naturvård och projekt fås hos Skogscentralen.

.