Meddelanden | Page 10 | Skogscentralen

Meddelanden

12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
26.2.2015
I fjol värderade Finlands skogscentral avsevärt färre hjortdjursskador än 2013. Den totala ersättningssumman för skador 2014 är ungefär 460 000 euro medan den för 2013 var 876 000 euro. Under perioden 2011–2013 var ersättningarna mångdubbelt större jämfört med fjolåret.
17.2.2015
Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för privata skogsägare från och med den 1 mars 2015. Ändringen påverkar inte avgifterna för aktörerna i skogsbranschen.
17.2.2015
Finlands skogscentral granskade år 2014 förnyelseytor, som ligger i närheten av vattendrag. Resultatet från granskningarna visar att man vid markberedning på torvmarker borde använda samma slags vattenvårdsmetoder som används vid iståndsättningsdikning.
22.1.2015
Tiotusentals barn och ungdomar upplever skogsnaturen och talar om det. Nu blir verksamheten synlig även på Skogscentralens webbtjänst Metsäkartta.fi.
21.1.2015
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturhänsynen genom årliga granskningar i privatskogarna. Resultaten visar att naturhänsynen var utmärkt eller god på 81 procent av den inventerade avverknings- och förnyelsearealen. Av de granskade ytorna fick 18 procent nöjaktigt betyg. Bara en procent av objekten fick betyget dålig.
15.1.2015
Skogscentralen beviljade privata skogsägare 59 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) år 2014. För naturvård hade reserverats cirka 7 miljoner euro och för stöd av hållbar virkesproduktion cirka 52 miljoner euro. De Kemera-medel som hade reserverats för virkesproduktion räckte inte till, och därför överfördes utbetalningar till ett belopp på 6,6 miljoner euro till detta år.
9.1.2015
Finlands skogscentral har inom de offentliga tjänsterna inlett samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin. Behovet av nedskärningar i budgeten är 1,2 miljoner euro. Vi försöker hitta sparobjekt bland personal- och övriga kostnader. Arbetsgivaren föreslår permitteringar samt uppsägning av 25-30 personer.
22.12.2014
De nyligen gjorda förändringarna i lagen om skogsvårdsföreningar träder huvudsakligen i kraft i början av 2015. Skatteförvaltningen har under hösten tagit ut den sista skogsvårdsavgiften. Eftersom betalningsskyldigheten upphör, beviljar Finlands skogscentral inte längre befrielser från skogsvårdsavgiften.
19.12.2014
Riksdagen godkände den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen. Lagen förväntas att träda i kraft under 2015. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner den.