Meddelanden | Page 10 | Skogscentralen

Meddelanden

8.7.2015
I slutet av juni granskade Finlands skogscentral sammanlagt 127 objekt som utifrån en geodataanalys hade konstaterats ha en förhöjd risk för granbarkborreangrepp. Granbarkborren hade angripit friska träd på vart femte objekt. De flesta angreppen observerades i Sydöstra Finland. Skogar i utkanten av vindskadade områden är särskilt utsatta för risken.
25.6.2015
Fram till slutet av andra veckan i juni svärmade granbarkborren kraftigt i östra delarna av södra Finland medan man tillsvidare har iakttagit mindre mängder barkborre i sydvästra och västra Finland där det har regnat mycket. I östra delarna av södra Finland överskreds riskgränsen ställvis.
23.6.2015
Förnyelsen av finansieringslagstiftningen för skogsbruket fick till stånd en oförutsägbar störtflod av ansökningar till Finlands skogscentral. Inom tidsfristen, fram till 17 april 2015, kom det in 10 800 fler ansökningar enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen), än under motsvarande tid i fjol.
16.6.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat bevilja medel för att ersätta skador för skogsbruket orsakade av hjortdjur. De beviljade medlen ska användas för att ersätta de hjortdjursskador som värderades 2014.
11.6.2015
Finlands skogscentral har börjat arbetet med de nya regionala skogsprogrammen för perioden 2016–2020. Det regionala skogsprogrammet, som baserar sig på skogslagen och -förordningen, handlar om hela skogssektorn och dess inverkan på samhället. Arbetet görs av de regionala skogsråden som ska godkänna programmet senast 31.12.2015.
28.5.2015
I och med att vädret har blivit varmare har granbarkborrarna börjat röra på sig. I maj–juni slår sig barkborrarna ner i skadade och vindfällda granar och i granvir-kestravar. De nya skalbaggarna som kläcks i juli–augusti kan i värsta fall orsaka vidsträckta skador i granbestånden. Skadornas utbredning kan man följa på Skogscentralens karttjänst.
26.5.2015
De data som Finlands skogscentral har samlat in om privata skogar utgör troligen en av världens största skogsdatabaser. Omfattningen av beståndsuppgifter från privatskogarna överskrider nu 10 miljoner hektar, det vill säga 70 procent av arealen privatskogar i Finland.
15.5.2015
Den nya temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk – Kemera-lagen – har stadfästs. En del av arbetena kan påbörjas genast i juni när lagen har trätt i kraft. Till en början ska alla ansökningar göras på papper. Elektroniska ansökningar blir möjliga senare i år.
13.5.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat ytterligare 3,22 miljoner euro för att stöda uttag av energived. Anslaget för uttag av energived år 2015 uppgick till 5,5 miljoner före höjningen. Skogscentralen disponerar nu över sammanlagt 8,72 miljoner euro som kan användas för att stöda uttag av 1,2 miljoner kubikmeter energived.
20.4.2015
Skogsbranschens naturvårdskort är ett sätt för aktörer att säkerställa och påvisa sina kunskaper i miljöfrågor som gäller avverkning och skötsel av ekonomiskogar. Kunskaper i dessa frågor är en central utgångspunkt för var och en som arbetar med skogsbruk. Varje år tilldelas ca 600 personer naturvårdskortet efter godkänt prov. År 2015 anordnas proven i flera landskap.
14.4.2015
Hårda vindar har under den senaste tiden skadat och fällt träd på olika håll i södra Finland. Kraftiga vindbyar har förekommit längs kusten i sydvästra Finland, i huvudstadregionen och på öppna land- och vattenområden i mellersta Finland. Vindfällena utgörs av enstaka träd eller små grupper av träd, vidsträckta enhetliga skador har inte skett. I hela södra Finland är mängden skadade bestånd hundratusentals kubikmeter, till ett värde av miljontals euro.
1.4.2015
Vid granskningar som utförts av Finlands skogscentral har det framkommit att kvaliteten på uttaget av energived var oförändrad år 2014. Liksom föregående år fanns det något att anmärka i över hälften av objekten. Kvaliteten på uttaget försämrades av rikliga beståndsskador, onödigt kraftig gallring och för breda körstråk.
16.3.2015
Finlands skogscentrals organisation förnyas den 1 april 2015. I fortsättningen leder Skogscentralen sin verksamhet med hjälp av riksomfattande processer. Nätverket av regionenheter indelas i fem serviceområden.
12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
26.2.2015
I fjol värderade Finlands skogscentral avsevärt färre hjortdjursskador än 2013. Den totala ersättningssumman för skador 2014 är ungefär 460 000 euro medan den för 2013 var 876 000 euro. Under perioden 2011–2013 var ersättningarna mångdubbelt större jämfört med fjolåret.
17.2.2015
Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för privata skogsägare från och med den 1 mars 2015. Ändringen påverkar inte avgifterna för aktörerna i skogsbranschen.
17.2.2015
Finlands skogscentral granskade år 2014 förnyelseytor, som ligger i närheten av vattendrag. Resultatet från granskningarna visar att man vid markberedning på torvmarker borde använda samma slags vattenvårdsmetoder som används vid iståndsättningsdikning.
22.1.2015
Tiotusentals barn och ungdomar upplever skogsnaturen och talar om det. Nu blir verksamheten synlig även på Skogscentralens webbtjänst Metsäkartta.fi.