Meddelanden | Page 9 | Skogscentralen

Meddelanden

29.2.2016
Var hjortdjursskador uppkommit i privatskogarna och arealerna av enskilda skadeobjekt visas nu i Skogscentralens karttjänst. Uppgifterna i tjänsten kan jämföras med hjälp av ett vinterspårsindex som beskriver storleken på älgstammen. Kartan visar storleken på hjortdjurstammen och vilka skador den vållar i skogarna.
4.2.2016
Skogscentralen meddelade om personalminskningar efter att samarbetsförhandlingarna hade avslutats 25.1. Innevarande år görs personalminskningar motsvarande 31 årsverken inom de offentliga tjänsterna. Denna siffra omfattar 13 uppsägningar, olika pensionsarrangemang och naturliga avgångar. Därtill sparas 3 årsverken genom frivilliga förkortningar av arbetstiden. Den totala minskningen motsvarar 7 procent av den nuvarande personalstyrkan. I samarbetsförhandlingarna hade arbetsgivaren ursprungligen som mål att spara kostnader motsvarande 40 årsverken.
25.1.2016
Samarbetsförhandingarna vid Finlands skogscentral startades den 6 november 2015 och avslutades den 25 januari 2016. Till följd av förhandlingarna kommer arbetsgivaren minska antalet årsverken med ca 15 under innevarande år. Dessutom kommer personalen att byta en del av semesterpenningen mot ledighet. Behovet av att balansera upp Skogscentralens budget för år 2016 uppgår till 1,75 miljoner euro.
21.1.2016
De samfällda skogarnas verkliga totala areal har nu utretts för första gången. Förutom de fastigheter som anslutits till samfällda skogar har delägarna betydande skogsinnehav som inte har anslutits till de samfälligheterna.
19.1.2016
Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn och dess inverkan på samhället. Med hjälp av programmet vill man påverka möjligheterna att idka skogsbruk i Nyland. Dessutom ger programmet riktlinjer för skogens skötsel, användning och skydd samt för förädling av skogsprodukter och skogens mångbruk.
19.1.2016
Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn i Österbotten. Det nya skogsprogrammet strävar till att främja möjligheterna för skogsbruket och den allt viktigare bioekonomin. Vi strävar till att skogen sköts hållbart och genererar ökad välfärd.
19.1.2016
Det centrala målet för skogsprogrammen är att en mångsidig och hållbar användning av skogarna ska ge landskapen sysselsättningsmöjligheter och välfärd. De investeringar som planerats i skogs- och energiindustrin i Finland erbjuder ett unikt tillfälle att öka den näringsverksamhet och de arbetstillfällen som grundar sig på virke. En ökad användning av virke förutsätter emellertid större hänsyn till naturvärdena vid behandlingen av skogarna. De regionala skogsprogrammen är ett verktyg för samordnandet av en hög användningsgrad i skogarna och vården av skogsnaturen.
8.1.2016
År 2015 betalade Skogscentralen 57,7 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd, till skogsägarna. Av stödet som betalades ut hänförde sig 47,6 miljoner euro till den gamla Kemera-lagen och 10,1 miljoner euro till den nya lagen som trädde i kraft i början av juni.
21.12.2015
Skogsbeskattningen ändras vid årsskiftet med hänsyn till kapitalinkomstskatten, rätten att avdra överlåtelseförlust och nedre gränsen för omsättning som medför mervärdesskattskyldighet. Skogsägaren bör också komma ihåg att Skatteförvaltningen inte längre skickar ut periodskattedeklarationsblanketter per post till jordbruksföretagare och skogsägare.
21.12.2015
I december betalar Skogscentralen ut stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, som trädde i kraft i juni. Sökandena får ett meddelande om det slutliga stödbeloppet och tidpunkten för betalningen per post.
26.11.2015
Finlands skogscentral har börjat med att aktivt erbjuda sin expertis och sitt kompetensnätverk till företag och samfund inom skogsbranschen. Avsikten med att vi tar kontakt med företagen är att vi tillsammans ska söka nya förutsättningar för affärsverksamheten att växa, och röja undan sådant som i praktiken hindrar företagen och tjänsterna att utvecklas.
10.11.2015
I år handlägger Skogscentralen inte alls ansökningar som gäller vägbygge, vitaliseringsgödsel eller vård av torvmarksskog enligt den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen. Alla miljöstödsansökningar kommer också att behandlas först år 2016.
6.11.2015
Samarbetsförhandlingar för att balansera upp ekonomin har startats inom de offentliga tjänsterna vid Finlands skogscentral. Genom att skära ned på personalen och minska antalet befattningar ska besparingar uppnås. Arbetsgivarens framställning innehåller permitteringar, byte av semesterpenning mot ledighet och en minskning på ca 40 årsverken. Eventuella pensionsarrangemang eller ändringar av anställningar till deltidsanställningar kan minska antalet personer som sägs upp.
4.11.2015
På Skogscentralen räknar vi med att under innevarande år hinna betala ut 55–60 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). För i år är 65 miljoner reserverade för Kemera i statsbudgeten, vilket betyder att 5–10 miljoner antagligen förblir oanvända. Bakgrunden till den här situationen ligger i att den förnyade finansieringslagen trädde i kraft redan 1.6.2015 vilket ledde till en stor anhopning av ansökningar. För närvarande är över 400 av Skogscentralens anställda, det vill säga 75 % av hela personalen, på hel- eller deltid sysselsatta med att arbeta undan mängden av ansökningar. Största delen av dem har överförts från andra uppgifter. År 2014 betalade Skogscentralen ut 70 miljoner euro i Kemerastöd och för år 2016 är det budgeterat med 55 miljoner euro.
3.11.2015
Skogscentralen börjar publicera en veckovis uppdaterad prognos över hur mycket virke som kommer ut på marknaden. Tjänsten som är lätt att använda passar bra till exempel som stöd för den som planerar virkesanskaffning.
19.10.2015
Fortfarande har Skogscentralen över 20 000 ansökningar enligt Kemera-lagen att behandla, och ungefär 400 nya ansökningar tar vi emot varje dag. Om ansö-kan är omsorgsfullt ifylld, och finansieringsbeslutets nummer finns på verkstäl-lighetsanmälan går behandlingen snabbare. Vi har hela tiden registrerat svenska ansökningar, och därmed finns finansiering reserverad för dem även om vi ännu inte har hunnit sända ut besluten.
7.10.2015
Hårda vindar skadade skog i hela mellersta Finland under fredagen och lördagen. Vinden fällde enskilda träd eller grupper med några tiotal träd. De omkullblåsta träden finns huvudsakligen på öppna områden, på höjdernas västra och norra sluttningar och längs ellinjer. Vidsträckta sammanhängande skador inträffade inte.
17.9.2015
Finlands skogscentral har utvecklat en ny karttjänst avsedd för skogliga aktörer. Den är till hjälp när man planerar vattenvården i skogsbruket. Modellen baserar sig på geodata om terrängformationer och kan utnyttjas till exempel vid planering av iståndsättningsdikningar. Skogscentralen ordnar under höstens lopp utbildning för aktörer i naturvård och användning av strömningsmodeller. Kurserna hålls i olika delar av landet.
11.9.2015
I Finland har vi utvecklat mångsidiga metoder för att rikta naturvården till sådana objekt där den ekologiska effekten är störst. Eftersom finansieringen av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, METSO, har minskat kraftigt är det ännu viktigar än förr till vilka områden pengarna riktas. Vi vill fortfarande ha goda förslag av markägarna på objekt för att trygga mångfalden. Finlands skogscentral och Tapio Oy uppmuntrar till det här genom att under hösten bjuda markägare och skogliga aktörer ut i naturen.
8.7.2015
Betalningen av stöd för projekt som kräver en plan och som redan har godkänts med stöd av den upphävda finansieringslagen om hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, fortsätter till slutet av augusti inom ramen för det gamla datasystemet. Skogscentralen informerade tidigare att stöd för ovan nämnda projekt börjar betalas ut först i september när det nya datasystemet är klart.