Meddelanden | Page 8 | Skogscentralen

Meddelanden

5.7.2016
Tallens knopp- och grentorka, Gremmeniella abietina, är en svampsjukdom som speciellt angriper tallars årsskott och de lägre grenarna. Sjukdomen kan den här sommaren orsaka betydande skador. Det är 30 år sedan sjukdomen senast förekom i samma omfattning.
30.6.2016
Det är känt att naturen ger många positiva hälsoeffekter. Stressnivån sjunker redan efter en knapp timme i skogen.
29.6.2016
Finlands unga skogar är i stort behov av vård. Nationell inventering visar att röjningen redan är försenad i 750 000 hektar plantskog. Dessutom väntar 800 000 hektar ungskog på förstagallring. Bara när det gäller plantbestånd motsvarar förseningen den totala mängd skog som finns i Mellersta Finlands landskap.
27.6.2016
Granbarkborrens svärmning inleddes ovanligt tidigt den här våren och kom igång redan i maj. För att undvika att granbarkborren förökar sig lönar det sig att så snabbt som möjligt transportera bort granvirke och skadade granar från skogen. Svärmningen har varit riklig i södra och sydöstra Finland ända upp till linjen Sastamala-Pälkäne-Varkaus-Kides. I det här området är det sannolikt att granbarkborren angriper också friska granar.
23.6.2016
80 procent av den förnybara energi som produceras i Finland härstammar från skogsflis och andra biprodukter som träförädling ger upphov till.
21.6.2016
Finlands skogscentral och aktörer i skogsbranschen utvecklar tillsammans elektronisk ärendehantering som kan utnyttjas vid egenkontroll av skogsarbete. Samarbete har inletts med de stora skogsindustriföretagen, sågföretag och skogstjänstföretagare. Också bland skogsvårdsföreningarna har det funnits ett intresse. Skogscentralens samarbetspartner i förverkligandet av projektet är Tieto Abp.
9.6.2016
Skogsägare ska i framtiden enkelt och elektroniskt kunna sköta ärenden som har med den egna skogen att göra. Just nu pågår projektet Skogsdata och elektroniska tjänster som kommer att samla olika myndigheters skogsdata på ett och samma ställe och förbättra uppgifternas aktualitet.
2.6.2016
Sedan början av maj är det avverkningsrättens innehavare som har ansvar för att bekämpa rotticka. Avverkaren har också ansvar för egenkontrollen i samband med bekämpningen.
25.5.2016
Skogscentralen granskade under år 2015 gallringars drivningskvalitet på 304 stämplingsposter med en total areal på 1017 hektar. Vid en gallring fälls bara en del av träden på ett område så att de som blir kvar har mer utrymme att växa.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
19.5.2016
Alla finansieringsansökningar som gäller vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling som lämnats in före 7.5.2016 kan få Kemera-stöd. Däremot tar Skogscentralen inte längre under det här året emot stödansökningar för de här arbetsslagen.
17.5.2016
Skogscentralen granskar årligen skogsförnyelser nära vattendrag där det i samband med avverkningen har gjorts dikning. År 2015 granskade Skogscentralen 74 sådana här områden. Den huvudsakliga markberedningsmetoden hade varit dikningshögläggning och högläggning med fåror. Betydelsen av en noggrann vattenvårdsplanering är exceptionellt stor på de här områdena eftersom dikningshögläggning och högläggning med fåror kan skölja ut jordmånen i närliggande vattendrag.
26.4.2016
Finlands skogscentral har startat en kampanj där vi uppmanar skogsägare att tänka på den avkastning skogen ger. På MinSkog.fi-tjänstens första sida finns nu en räknare med vilken skogsägare kan räkna ut hur mycket avkastning en skogsfastighet ger på olika håll i Finland.
26.4.2016
Finlands skogscentral har skickat brev till skogsägare med skog som löper stor risk att angripas av granbarkborren. I brevet rekommenderar vi skogsägarna att iaktta eventuella tecken på att granbarkborren har angripit deras skog. De bestånd som löper störst risk att drabbas har utmärkts på en karta bifogad till brevet.
19.4.2016
Skogscentralen beviljar varje år Kemera-stöd (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för byggande och grundlig förbättring av skogsbilvägar.
12.4.2016
Skogscentralens praxis för finansiering av skogsbrukets miljöstöd och naturvård ändrar som följd av att anslagen minskar. I fortsättningen fås miljöstödsfinansiering för färre livsmiljöer än tidigare och likaså för färre objekt som uppfyller urvalskriterierna för METSO.
23.3.2016
Skogscentralen har gjort prioriteringar i ordningsföljden för handläggning av Kemera-ansökningar (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för att det praktiska arbetet i skogarna ska kunna utföras så smidigt som möjligt.
17.3.2016
Skogscentralen anser det viktigt att alla aktörer har en lika bra möjlighet att erbjuda skogsägarna mångsidiga tjänster som grundar sig på skoglig information. En friare distribution av skogsdata påskyndar utvecklingen av nya tjänster, stödjer entreprenörskap och skapar en grund för en aktiv användning av skogarna.
2.3.2016
Samtliga 14 regionala skogsprogram har nu publicerats på Skogscentralens webbplats. Skogsprogrammen verkställer den nationella skogsstrategin och har beretts av skogsråden i landskapen i samarbete med hela skogsbranschen. En mångsidig och hållbar användning av skogarna som skapar arbetstillfällen och ger landskapen inkomster är det bärande temat i skogsprogrammen.