Meddelanden

25.5.2016
Skogscentralen granskade under år 2015 gallringars drivningskvalitet på 304 stämplingsposter med en total areal på 1017 hektar. Vid en gallring fälls bara en del av träden på ett område så att de som blir kvar har mer utrymme att växa.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
19.5.2016
Alla finansieringsansökningar som gäller vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling som lämnats in före 7.5.2016 kan få Kemera-stöd. Däremot tar Skogscentralen inte längre under det här året emot stödansökningar för de här arbetsslagen.
17.5.2016
Skogscentralen granskar årligen skogsförnyelser nära vattendrag där det i samband med avverkningen har gjorts dikning. År 2015 granskade Skogscentralen 74 sådana här områden. Den huvudsakliga markberedningsmetoden hade varit dikningshögläggning och högläggning med fåror. Betydelsen av en noggrann vattenvårdsplanering är exceptionellt stor på de här områdena eftersom dikningshögläggning och högläggning med fåror kan skölja ut jordmånen i närliggande vattendrag.
26.4.2016
Finlands skogscentral har startat en kampanj där vi uppmanar skogsägare att tänka på den avkastning skogen ger. På MinSkog.fi-tjänstens första sida finns nu en räknare med vilken skogsägare kan räkna ut hur mycket avkastning en skogsfastighet ger på olika håll i Finland.
26.4.2016
Finlands skogscentral har skickat brev till skogsägare med skog som löper stor risk att angripas av granbarkborren. I brevet rekommenderar vi skogsägarna att iaktta eventuella tecken på att granbarkborren har angripit deras skog. De bestånd som löper störst risk att drabbas har utmärkts på en karta bifogad till brevet.
19.4.2016
Skogscentralen beviljar varje år Kemera-stöd (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för byggande och grundlig förbättring av skogsbilvägar.
12.4.2016
Skogscentralens praxis för finansiering av skogsbrukets miljöstöd och naturvård ändrar som följd av att anslagen minskar. I fortsättningen fås miljöstödsfinansiering för färre livsmiljöer än tidigare och likaså för färre objekt som uppfyller urvalskriterierna för METSO.
23.3.2016
Skogscentralen har gjort prioriteringar i ordningsföljden för handläggning av Kemera-ansökningar (enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) för att det praktiska arbetet i skogarna ska kunna utföras så smidigt som möjligt.
17.3.2016
Skogscentralen anser det viktigt att alla aktörer har en lika bra möjlighet att erbjuda skogsägarna mångsidiga tjänster som grundar sig på skoglig information. En friare distribution av skogsdata påskyndar utvecklingen av nya tjänster, stödjer entreprenörskap och skapar en grund för en aktiv användning av skogarna.
2.3.2016
Samtliga 14 regionala skogsprogram har nu publicerats på Skogscentralens webbplats. Skogsprogrammen verkställer den nationella skogsstrategin och har beretts av skogsråden i landskapen i samarbete med hela skogsbranschen. En mångsidig och hållbar användning av skogarna som skapar arbetstillfällen och ger landskapen inkomster är det bärande temat i skogsprogrammen.
29.2.2016
Var hjortdjursskador uppkommit i privatskogarna och arealerna av enskilda skadeobjekt visas nu i Skogscentralens karttjänst. Uppgifterna i tjänsten kan jämföras med hjälp av ett vinterspårsindex som beskriver storleken på älgstammen. Kartan visar storleken på hjortdjurstammen och vilka skador den vållar i skogarna.
4.2.2016
Skogscentralen meddelade om personalminskningar efter att samarbetsförhandlingarna hade avslutats 25.1. Innevarande år görs personalminskningar motsvarande 31 årsverken inom de offentliga tjänsterna. Denna siffra omfattar 13 uppsägningar, olika pensionsarrangemang och naturliga avgångar. Därtill sparas 3 årsverken genom frivilliga förkortningar av arbetstiden. Den totala minskningen motsvarar 7 procent av den nuvarande personalstyrkan. I samarbetsförhandlingarna hade arbetsgivaren ursprungligen som mål att spara kostnader motsvarande 40 årsverken.
25.1.2016
Samarbetsförhandingarna vid Finlands skogscentral startades den 6 november 2015 och avslutades den 25 januari 2016. Till följd av förhandlingarna kommer arbetsgivaren minska antalet årsverken med ca 15 under innevarande år. Dessutom kommer personalen att byta en del av semesterpenningen mot ledighet. Behovet av att balansera upp Skogscentralens budget för år 2016 uppgår till 1,75 miljoner euro.
21.1.2016
De samfällda skogarnas verkliga totala areal har nu utretts för första gången. Förutom de fastigheter som anslutits till samfällda skogar har delägarna betydande skogsinnehav som inte har anslutits till de samfälligheterna.
19.1.2016
Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn och dess inverkan på samhället. Med hjälp av programmet vill man påverka möjligheterna att idka skogsbruk i Nyland. Dessutom ger programmet riktlinjer för skogens skötsel, användning och skydd samt för förädling av skogsprodukter och skogens mångbruk.
19.1.2016
Det regionala skogsprogrammet är ett program som styr utvecklingen av skogssektorn i Österbotten. Det nya skogsprogrammet strävar till att främja möjligheterna för skogsbruket och den allt viktigare bioekonomin. Vi strävar till att skogen sköts hållbart och genererar ökad välfärd.
19.1.2016
Det centrala målet för skogsprogrammen är att en mångsidig och hållbar användning av skogarna ska ge landskapen sysselsättningsmöjligheter och välfärd. De investeringar som planerats i skogs- och energiindustrin i Finland erbjuder ett unikt tillfälle att öka den näringsverksamhet och de arbetstillfällen som grundar sig på virke. En ökad användning av virke förutsätter emellertid större hänsyn till naturvärdena vid behandlingen av skogarna. De regionala skogsprogrammen är ett verktyg för samordnandet av en hög användningsgrad i skogarna och vården av skogsnaturen.
8.1.2016
År 2015 betalade Skogscentralen 57,7 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd, till skogsägarna. Av stödet som betalades ut hänförde sig 47,6 miljoner euro till den gamla Kemera-lagen och 10,1 miljoner euro till den nya lagen som trädde i kraft i början av juni.