Meddelanden | Page 7 | Skogscentralen

Meddelanden

28.2.2017
Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för aktörer i skogsbranschen från och med den 1 mars 2017. Hittills har aktörerna betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten. Privata skogsägare har kunnat använda tjänsten MinSkog.fi gratis redan under ett par års tid.
22.2.2017
Skogsägare har tagit väl hand om förröjningen i sina gallringsskogar. När Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten handlade de flesta anmärkningar om beståndsskador och avtryck som avverkningsmaskinerna lämnat i terrängen.
15.2.2017
Nivån på skogsägarnas plantskogsvård varierar på olika håll i landet. Skogsråden har satt upp regionala mål för de olika landskapen vad gäller arealen på Kemera-stödd plantskogsvård. Bäst nåddes målen i fjol i Tavastland. Minst tidig vård av plantbestånd utfördes i Lappland, Nyland och Österbotten.
8.2.2017
Användningen av metoderna för naturvård bör effektiviseras för att säkerställa ett hållbart skogsbruk allteftersom avverkningarna ökar och bioekonomin växer. En ny landstäckande utredning visar flaskhalsarna i tryggandet av mångfalden och i vattenvården och hur naturen kan uppmärksammas bättre parallellt med avverkningarna. I år testas och utvecklas de mest lovande lösningarna inom projektet för skoglig mångfald – Monimetsä.
13.1.2017
Finlands skogscentral och Tapio Oy sålde sin aktiestock i Pohjan Taimi med ett avtal som slöts 30.12.2016. Det litauiska företaget UAB Futurista LT äger numera Pohjan Taimi. Bakom UAB Futurista LT finns samma ägare som för Pohjan Taimis mångåriga kumpan Skogran-bolaget som har producerat de skogsvårdstjänster som Pohjan Taimi har förmedlat. Den nya ägaren involverar intresserade från den operativa ledningen i ägandet av bolaget.
27.12.2016
Finlands skogscentral utvärderar årligen naturhänsynen i privata ekonomiskogar. Utvärderingen visar att naturhänsynen överlag är bra vid avverkningar år 2016. Resultaten är bättre än 2015 men sett i ett längre perspektiv har naturhänsynen försämrats.
15.12.2016
Skogsägare tar inte hand om sina skogsbilvägar. Har man fått Kemera-stöd för att bygga en skogsväg är man skyldig att underhålla vägen i 10–15 år. En fjärdedel av vägarna hinner på tio år bli i så dåligt skick att de kräver omedelbar förbättring.
1.12.2016
Jord- och skogsbruksministeriet meddelade den 29 november att ansökningsstoppet för stöd för vård av ungskog fortsätter också efter årsskiftet. Däremot går det efter årsskiftet att söka stöd för vitaliseringsgödsling. Ansökningsstoppet för tidig vård av plantbestånd avslutades den 10 oktober och övriga arbetsslag berörs inte av ansökningsstoppet.
31.10.2016
Älgarna i Finland har ändrat sina födopreferenser. Nu duger också gran, som skogsägare trott att älgarna inte vill ha.
28.10.2016
På måndag den 31 oktober klockan 16 inleds ett driftavbrott i Skogscentralens datasystem som uppskattas vara över senast på söndag den 6 november.
13.10.2016
Skogsägarna sköter gärna sin skogsegendom på nätet. E-tjänster är det näst mest angenäma sättet att sköta skogsärenden enligt de skogsägare som har besvarat en enkät som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) utfört. Bara personliga möten är ett populärare sätt. De flesta svarande skulle rekommendera Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi för sina bekanta. PTT har utfört enkäten åt Skogscentralen, som upprätthåller MinSkog.fi.
6.10.2016
Skogscentralen tar från och med den 10 oktober 2016 igen emot finansieringsansökningar för tidig vård av plantbestånd. Ansökningar som lämnas in till Skogscentralen den 10 oktober eller senare behandlas som normalt.
23.9.2016
Reformen av skogsdatalagen framskrider. Regeringen föreslår att skogsdata på så kallad basenhetsnivå, som Skogscentralen förfogar över och information om livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga i fortsättningen ska kunna ses av vem som helst på nätet.
20.9.2016
Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi har uppdaterats. Nu kan skogsägare och aktörer i skogsbranschen göra anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som utförts med Kemera-finansiering i e-tjänsten MinSkog.fi.
20.9.2016
Investeringar som skogsindustrin planerar eller redan har gjort ökar råvarubehovet med 10-12 miljoner kubik under de följande 2–3 åren. Den ökade efterfrågan på virke syns redan på marknaden och under början av året har handeln varit 10 procent livligare än under fjolåret. Efterfrågan på virke ökar ytterligare under hösten och nästa år när investeringarna blir klara.
20.9.2016
Skogscentralens MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsägare i Finland visar en studie som Tieto Ab och Jyväskylä universitet gjort.
20.9.2016
Redan i juli blev björkbestånd på många håll i landet gula och fällde sina löv. Löven färgades gula för att den regniga sommaren gjort träden utsatta för svampsjukdomar. Olika bladfläcksjukdomar är en vanlig orsak till att björkar blir gula och björkrosten har samma effekt. Också i fjol drabbades björken av många svampsjukdomar.
18.7.2016
Skogsarbeten som visas på en karta (Metsätyöt kartalla) är den nyaste informationsprodukten från Finlands skogscentral. Kartan visar mängden skogsarbeten i olika delar av Finland.
7.7.2016
Finlands skogscentral granskade i slutet av juni totalt 120 objekt där platsdataanalys visade en förhöjd risk för skador orsakade av granbarkborren. Granbarkborren hade angripit friska träd på nästan var tredje objekt. År 2015 var motsvarande andel var femte objekt. De flesta angreppen observerades i Sydöstra Finland. Skogar i utkanten av vindskadade områden är särskilt utsatta.