Meddelanden | Page 6 | Skogscentralen

Meddelanden

5.10.2017
De finländska skogarnas totala årliga tillväxt är 110 miljoner kubikmeter och den totala avgången kring 80 miljoner kubikmeter. Finlands skogar fungerar som en tydlig kolsänka. Skogarnas ökade tillväxt beror på de satsningar som gjordes på skogsvård under 1960–1990-talen. Skogsvårdens arbetsmängder är inte längre på samma nivå som under tidigare årtionden vilket utgör en risk för den hållbara virkesproduktionen. Skogsvård är lönsamt och mycket produktivt arbete, speciellt sett ur nationalekonomisk synvinkel.
4.10.2017
Det underordnade vägnätet utgör basen för trafiken inom den finländska bioekonomin och den övriga trafiken på landsbygden. Mer omfattande och aktuell information om vägarna och vägförhållandena skulle effektivisera virkestransporterna, jämna ut volymerna under olika årstider, höja trafiksäkerheten och förbättra miljöhänsynen.
20.9.2017
Framöver kommer skogsägarna att få större ersättningar för skador på plantskogar som orsakats av hjortdjur. Ersättningsnivån bedöms stiga med en fjärdedel jämfört med tidigare år efter förnyelserna i sättet att värdera skadorna och beräkna ersättningarna. I slutet av året introduceras nya räknare som skogsägarna kan använda för att fastställa beloppet av ersättningen för älgskadorna och se om en skada är ersättningsgill.
8.9.2017
De riksomfattande vattenvårdsdagarna för skogsbruket anordnas i Uleåborg den 12–13 september 2017. "Den ökande virkesanvändningen – en utmaning för vattenvården i torvmarksskogar" är temat för årets vattenvårdsdagar.
4.9.2017
Finlands skogscentral bjuder in skogsägare att delta i en ny kampanj i MinSkog.fi-tjänsten. I Hur sköter du skogen? -kampanjen frågar Skogscentralen användare av tjänsten om kommande skogsvård. Bland de som svarar lottar vi ut en röjsåg.
23.8.2017
Virkesreserven och tillväxten i de finländska skogarna är större än någonsin, men skogsvårdsarbete förblir ogjort. Finlands skogscentrals statistik visar att mängden ogjord skogsvård har ökat speciellt i plantskogar och i ungskogar.
16.8.2017
Lördagens stormvindar fällde över 100 000 kubikmeter träd i Nyland, Kymmenedalen och södra Karelen. Det finns inte uppgifter om vindskador på andra håll i Finland. Finlands skogscentral uppskattar att skadorna på skogen uppgår till cirka 3 miljoner.
20.7.2017
I höst kommer Skogscentralen att granska kvaliteten på byggda skogsvägar med hjälp av bärighetsmätningar. Hittills har man vid skogsvägsbyggen i allmänhet bedömt bärigheten enligt ögonmått. En bredare tillämpning av metoderna för bärighetsmätning, som är brukligt på den övriga vägbyggnadssektorn, kan minska kostnaderna för vägbygget och förbättra kvaliteten på det för virkestransporterna viktiga nätverket av skogsvägar.
29.6.2017
Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi innehåller nu ännu mångsidigare natur- och miljödata. I tjänsten ser du om fornlämningar, flygekorrens boplatser eller andra hotade arter har observerats på en skogsfastighet. Tjänsten har också kompletterats med uppgifter om naturskyddsområden och grundvattenområden. Dessutom kan du följa upp handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som gjorts i tjänsten.
28.6.2017
Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs. De har tagits fram som en del av ett rovfågelprojekt som Naturhistoriska centralmuseet Luomus koordinerar och som är en del av METSO-programmet för biologisk mångfald.
21.6.2017
Användningen av träbränslen för energi ökade år 2016 jämfört med året innan. I hela landet brändes inalles 19,3 miljoner kubikmeter trä för produktion av energi. I Östra Finland rådde ett överutbud på biobränslen och därför fylldes lagren med energived och med biprodukter från skogsindustrin, såsom bark och spån. I Västra Finland sammanföll efterfrågan och utbud bättre.
15.6.2017
Skogscentralen publicerar varje vecka en uppdaterad prognos över virkesvolymen på marknaden. Tjänsten har utökats med nya egenskaper. Nu kan du jämföra virkesutbudet regionvis med avverkningsmålet i det regionala skogsprogrammet.
9.6.2017
Estraden Metsälava på lantbruksutställningen Farmari bjuder på aktuella ämnen och diskussioner, arbetsdemonstrationer samt underhållning den 14–17 juni i Seinäjoki. Experter berättar om tjänster för skogägare och innovationer inom bioekonomi. Finska mästaren i kvastbindning visar hur man gör en bastukvast och vedklabbarna flyger i vedhuggningstävlingen. Finlands skogscentral står för programmet på estraden Metsälava.
2.6.2017
Skogscentralen deltar i regeringens spetsprojekt med målet att effektivera och förbättra övervakningen av skogslagen. I ett satellitfotograferingsprojekt som är i sitt pilotskede granskas genomförda avverkningar genom förändringsanalys av satellitbilder. Utgående från testresultaten kan man dra slutsatsen att anmälan om användning av skog inte har lämnats in för alla avverkningsobjekt. De här skillnaderna mellan satellitbilderna och inlämnade anmälningar om användning av skog granskas nu i fält.
12.5.2017
I Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi finns ny information som visar om skogsfigurerna är lämpliga att skyddas inom ramen för METSO-programmet. Målet är att de nya uppgifterna ska uppmuntra skogsägare att erbjuda sina marker för att skyddas.
8.5.2017
Granbarkborrens svärmning väntas i sommar vara mindre eller högst på samma nivå som förut. Den svala och regniga sommaren 2016 gynnade inte barkborrens förökning och stammen har sannolikt minskat. Vårens värmeförhållanden avgör svärmningens tidpunkt och omfattning.
4.5.2017
Skogsodlingssäsongen börjar snart i södra Finland. I år planteras närmare 160 miljoner plantor på 80 000 hektar slutavverkningsytor. Snabb odling förbättrar skogsbrukets avkastning eftersom kostnaderna för gräsröjning och slyröjning minskar och skogens omloppstid kan förkortas.
12.4.2017
Finlands skogscentral börjar godkänna ansökningar om Kemera-stöd för vård av ungskog 20.4.2017 när Jord- och skogsbruksministeriets nästan ett år långa ansökningsstopp avslutas. Samtidigt träder den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk i kraft. Skogscentralen hoppas att Kemera-ansökningar lämnas in via e-tjänsten MinSkog.fi.
4.4.2017
Skogsindustrins investeringar ökar efterfrågan på virke med 10–12 miljoner kubikmeter under de följande två åren. Efterfrågan på virke har ökat gradvis och försäljningen är livlig. Utbudet av virke för industrin ökade i fjol till 61 miljoner kubikmeter, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. 44,5 miljoner kubikmeter kom från privatägda skogar.
1.3.2017
Att älgstammen har ökat märks i skadorna på plantbestånden. Älgskador kan observeras på en areal av en miljon hektar i de finländska skogarna. De regionala viltråden sätter upp mål för vården av älgstammen, som dock överstiger rekommendationerna i många regioner.