Meddelanden | Page 3 | Skogscentralen

Meddelanden

19.6.2019
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket förs bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar som skadar granar var på väg att växa i fjol men vårens omväxlande väder har inte gynnat barkborrarnas svärmning på samma sätt som i fjol.
17.6.2019
Skogscentralen skickade på fredagen 14.6 ett pressmeddelande om efterfrågan på träbränslen för energi som innehöll ett sakfel.
14.6.2019
Användningen av träbränslen för energi hölls i fjol på samma nivå som året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter trä som energi. Användningen av skogsindustrins biprodukter var lite mindre än under året innan, totalt 11 miljoner kubikmeter.
24.5.2019
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt 3,4 miljoner hektar på olika håll i landet. Skogsdata från de inventeringar som görs i år blir klara under 2020. Det innebär att det i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan finns heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar.
14.5.2019
Under den kommande tillväxtsäsongen planteras nästan 180 miljoner trädplantor i de finländska skogarna. Bara några procent av plantorna importeras. De inhemska plantorna är anpassade till våra väderförhållanden och har ett litet kolavtryck.
10.5.2019
Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns. Det är Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus som har gjort det här möjligt. Förhoppningen är att hökfåglarnas ställning ska förbättras och fler boplatser bevaras då informationen blir tillgänglig.
29.4.2019
Virkesproduktionen och skogsbruket är viktigt eller mycket viktigt för största delen av skogsägarna men naturen, rekreation och landskap är värden som kommer tätt efter. Det visar en studie som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT har gjort för Skogscentralen. Många skogsägare har flera viktiga värden och mål för skogen.
17.4.2019
I vår får skogsägarna ersättningar på ca 2 miljoner euro för skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur. Ersättningsbeloppet ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Finlands skogscentral betalar ersättning till skogsägarna utifrån de skador som värderades i fjol.
15.3.2019
Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog för vilka det kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som avvek från finansieringsvillkoren och som utförts fel. Andelen felaktigt utfört arbete steg jämfört med året innan, både bland de objekt som valts slumpmässigt till granskning och i de prövningsbaserade granskningarna.
12.3.2019
Viltobjekt i hela landet kan nu ses i e-tjänsten MinSkog.fi, som upprätthålls av Finlands skogscentral. Med informationen kan skogsägarna ta hänsyn till skogshönsfåglar och andra vilda djur i skogsbruket. Skogsägarna kan be aktörerna som de anlitar att ta hänsyn till viltobjekt till exempel när de planerar avverkningar.
14.2.2019
Det varma och regnfattiga vädret underlättade virkesdrivningen under 2018. Vädrets positiva inverkan märktes också i Skogscentralens granskningar. Drivningskvaliteten vid gallringsavverkningar var bättre än året innan. Oftast anmärkte granskarna på beståndsskador, för breda körstråk och för kraftiga gallringar.
7.2.2019
Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj.
25.1.2019
Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där vem som helst kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Informationen som kommer in via appen samlas i Skogscentralens karttjänst, där den finns öppen och tillgänglig för alla väganvändare att se och dra nytta av.
11.1.2019
Finlands skogscentral automatiserar handläggningen av Kemera-stödansökningar och anmälningar om verkställande liksom beslutsfattandet gällande det slutliga stödbeloppet. Det automatiska beslutsfattandet blir möjligt i och med en ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som presidenten stadfäste 11 januari 2019. Ändringarna i lagen träder i kraft 16 januari.
10.1.2019
År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för dessa Kemera-stöd.
10.1.2019
Virke som skadades av den tunga snön förra vintern ligger fortfarande kvar i skogen i stora delar av Kajanaland och Norra Karelen med risk för följdskador. Ungefär hälften av de förstörda träden blev kvar över sommaren. Men i vinter kommer man troligtvis att kunna transportera bort också det sista skadade virket från de drabbade områdena.
19.12.2018
Granskningar som genomfördes av Finlands skogscentral visade att en tredjedel av de skogsvägar som i år byggts eller grundförbättrats med Kemera-stöd är i behov av reparation. Underhållet på tidigare byggda och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, sladdning och röjning av vägrenarna.
12.12.2018
Fler än vartannat hem i Finland skaffar en julgran. En inhemsk gran är alltjämt det populäraste alternativet, men på senare år har det också skett förändringar i traditionerna. Nuförtiden bär man hem allt mindre granar.
13.11.2018
Finlands Skogscentrals nya mobilapp Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbeten. Med mobilappen kan man också anmäla skogsskador som observerats i terrängen. Användningen av appen presenteras på en avgiftsfri webbutbildning.
24.10.2018
När skogen sköts växer den bättre och ger skogstjänstföretagare arbete. I framtiden ger den också ägaren större inkomster. Trots de många fördelarna försummas plantbeståndsvården fortfarande på många håll i landet. Mängden plantbeståndsvård borde fördubblas för att skogarnas tillväxt ska tryggas också under kommande år. Att många skogsvägar dessutom förfaller gör det svårare att transportera virke från skogen till fabrikerna och sågarna.