Meddelanden

20.4.2018
Det finländska skogsbruket och den vetenskapliga forskningen har en viktig uppgift i klimatskyddet, skriver professorn i miljövård Pekka Kauppi i sin nya rapport Skogarna i klimatpolitiken, som publicerats av Finlands skogscentral. I rapporten tar han ställning till den livliga LULUCF-debatten och ger sin syn på virkesanvändningens framtid.
5.4.2018
I vår får skogsägarna ersättningar på sammanlagt cirka 1,4 miljoner euro för skador som älgar och andra hjortdjur har orsakat i skogen. Summan är nästan tre gånger så stor som i fjol. Förra vårens ändring i förordningen om hjortdjursskador gjorde att ansökningarna om ersättning ökade kraftigt mot slutet av året.
27.2.2018
Skogsdata som administreras av Finlands skogscentral kan börja utnyttjas ännu effektivare från och med 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. Sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande i på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi.
20.2.2018
De rikliga regnen och den tjälfria marken gjorde förhållandena svåra för virkesdrivningen i fjol. Väderförhållandenas inverkan syns också i Finlands skogscentrals granskning av drivningskvaliteten. Mängden anmärkningar på de granskade objekten nästan fördubblades från året innan. Mest anmärkningar gavs för bestånds- och terrängskador och onödigt kraftiga gallringar.
12.1.2018
Riksdagen har godkänt lagen om ändring av Finlands skogscentrals system för skoglig information. Lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras i början av mars så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation öppnare än förr. MinSkog.fi-webbplatsen får en ny del för distribution av informationen.
4.1.2018
År 2017 stödde Skogscentralen skogsägare med 52,8 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd. Staten hade budgeterat 67,3 miljoner euro för ändamålet. Förutom hållbar virkesproduktion stöddes också vård av skogsnaturen med 3 miljoner euro i miljöstöd och naturvårdsprojekt med 0,6 miljoner euro.
20.12.2017
Finlands skogscentrals samarbetsförhandlingar avslutades 19.12.2017.
14.12.2017
En inhemsk julgran är ett miljövänligt val. Det ekologiska fotavtrycket för en inhemsk gran är litet jämfört med ett importerat träd.
5.12.2017
Ungefär en tiondel av de skogbilvägar som har byggts och iståndsatts med Kemera-medel har på 10 år förfallit i dåligt skick. Skicket på skogsbilvägarna kartlades vid Finlands skogscentrals granskningar av eftervården. Skogscentralen beviljar Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. En förutsättning för stödet är att väglagen sörjer för underhållet av skogsvägarna i 10–15 år.
1.12.2017
Finlands skogscentrals och Naturresursinsitutets nya demoskogvideor visar skogstjänster och skogstjänstföretagens arbete. Videorna har filmats på 30 skogsarbetsobjekt på olika håll i landet. Med hjälp av videorna kan skogstjänstföretagarna i landskapen presentera och marknadsföra sina tjänster till exempel åt distansskogsägare. Videorna har tagits fram inom projektet Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun, på svenska Skogstjänstmarknaderna förnyas – tillväxt i skogstjänstföretagandet.
24.11.2017
Skogsägare har i år sökt ersättningar för älgskador betydligt flitigare än under fjolåret. Finlands skogscentral har fram till mitten av november tagit emot mer än dubbelt så många begäranden om älgskadevärderingar som under motsvarande period i fjol. En del av älgskadevärderingarna flyttas till nästa år.
13.11.2017
Finlands skogscentrals nya drivningsduglighetskartor underlättar virkesdrivningen året om och planeringen av den. Skogsmaskinföretagare kan på kartorna kontrollera var terrängen är stark nog för att bära drivningsmaskinerna. Också terräng- och beståndsskadorna minskar när drivningsarbetet görs på objekt som till föret är lämpliga för det. Drivningsduglighetskartorna har utvecklats tillsammans med skogsbranschens aktörer i spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter. Kartorna har producerats av Arbonaut Oy.
7.11.2017
De flesta skogsägare vill värna om naturvärdena i sin skog, men behöver information och skogsexperters syn på naturvårdsmetoder som stöd för sina beslut. I projektet Monimetsä finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet prövar man en verksamhetsmodell där skogsproffsen kartlägger skogsägarnas naturönskemål och åskådliggör naturvårdsmetoderna i ekonomiskogarna med en ny checklista och ett nytt rådgivningsverktyg.
2.11.2017
Finlands skogscentral inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin för år 2018. Målet är att minska personalkostnaderna med 1,2 miljoner euro.
18.10.2017
Finlands skogscentral deltar i ett projekt för uppföljning av avverkning av skog med hjälp av satelliter. Skogscentralen har jämfört satellitbilder med anmälningar om användning av skog och granskat skillnader mellan dem i terrängen. Piloten visar lovande resultat. Med hjälp av satellitbilderna kan vi förbättra övervakningen av skogslagen och rikta in fältgranskningar på de objekt där de har störst effekt.
6.10.2017
Höstplanteringssäsongen för skogsträd avslutades i slutet av september. Mot förväntningarna och plantproducenternas önskemål har höstplanteringarna inte ökat under de senaste åren. I skogsodlingen lönar det sig att använda olika trädslag och favorisera blandskog, som minskar de risker för skogsskador som klimatförändringen för med sig.
5.10.2017
De finländska skogarnas totala årliga tillväxt är 110 miljoner kubikmeter och den totala avgången kring 80 miljoner kubikmeter. Finlands skogar fungerar som en tydlig kolsänka. Skogarnas ökade tillväxt beror på de satsningar som gjordes på skogsvård under 1960–1990-talen. Skogsvårdens arbetsmängder är inte längre på samma nivå som under tidigare årtionden vilket utgör en risk för den hållbara virkesproduktionen. Skogsvård är lönsamt och mycket produktivt arbete, speciellt sett ur nationalekonomisk synvinkel.
4.10.2017
Det underordnade vägnätet utgör basen för trafiken inom den finländska bioekonomin och den övriga trafiken på landsbygden. Mer omfattande och aktuell information om vägarna och vägförhållandena skulle effektivisera virkestransporterna, jämna ut volymerna under olika årstider, höja trafiksäkerheten och förbättra miljöhänsynen.
20.9.2017
Framöver kommer skogsägarna att få större ersättningar för skador på plantskogar som orsakats av hjortdjur. Ersättningsnivån bedöms stiga med en fjärdedel jämfört med tidigare år efter förnyelserna i sättet att värdera skadorna och beräkna ersättningarna. I slutet av året introduceras nya räknare som skogsägarna kan använda för att fastställa beloppet av ersättningen för älgskadorna och se om en skada är ersättningsgill.
8.9.2017
De riksomfattande vattenvårdsdagarna för skogsbruket anordnas i Uleåborg den 12–13 september 2017. "Den ökande virkesanvändningen – en utmaning för vattenvården i torvmarksskogar" är temat för årets vattenvårdsdagar.