Meddelanden

11.7.2018
Stubbehandlingen som görs för att bekämpa rotticka håller oftast god kvalitet. Det visar granskningar som Finlands skogscentral har gjort under den här bekämpningssäsongen. Rottickan orsakar stora ekonomiska förluster varje år, och bekämpningen av den blir allt viktigare i och med klimatuppvärmningen.
29.6.2018
Finlands skogscentral utvidgar sina öppna informationstjänster med kart- och gränssnittsmaterial. De nya tjänsterna gör det lättare att titta på och använda den öppna skogliga informationen och utnyttja den bättre än tidigare.
27.6.2018
Finlands skogscentral har provat en metod med satellituppföljning som ger ökad insyn i avverkningarna och gör att man effektivare kan övervaka att skogslagen följs. De nyaste resultaten från satellitövervakningen visar att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen lämnar in sina anmälningar om användning om skog jämförelsevis bra. Försummelser upptäcktes på sammanlagt 66 förnyelseavverkningar i pilotområdena, vilket var färre än året innan.
19.6.2018
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket kommer bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar har minskat betydligt jämfört med för några år sedan, men det varma majvädret har gynnat deras svärmande.
18.6.2018
Svampsjukdomen tallens knopp- och grentorka förstör tallskog på olika håll i landet. Det regniga vädret i fjol har hjälpt sjukdomen att sprida sig. Knopp- och grentorkan kan försvaga tallarnas tillväxt med så mycket som 40 procent.
15.6.2018
Användningen av energived träbränslen ökade i fjol jämfört med året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter fasta träbränslen till energi. Användningen av biprodukter från skogsindustrin och speciellt av bark var större än året innan, men förbrukningen av skogsflis minskade. Träbränslenas andel av den totala energiförbrukningen uppgick till en dryg fjärdedel.
12.6.2018
Finlands skogscentral börjar lägga ut information om potentiella viltobjekt för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten MinSkog.fi visar om det finns särskilt gynnsamma områden för småvilt på den egna skogsfastigheten. Materialet publiceras till en början för pilotområdena Björneborg, Kuopio, Pudasjärvi och Sodankylä.
6.6.2018
Finlands skogscentral erbjuder skogsägare och skogsaktörer gratis webbutbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten. Den nya webbkursen om skogsplantering handlar om hur man väljer bra planteringspunkter för trädplantor och mäter hur tätt plantorna ska sättas. Kursen öppnas i en elektronisk lärmiljö och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.
5.6.2018
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturvården med hjälp av årliga granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2017 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 79 procent av de inventerade objekten. Kvaliteten på naturvården i privatskogarna förbättrades i jämn takt fram till år 2005, varefter trenden har varit något sjunkande.
4.6.2018
Skogsbruk med olikåldriga trädbestånd vinner sakta men säkert mark i de privatägda skogarna. Under perioden januari till maj i år steg andelen plockhuggning och luckhuggning till 3,7 procent av alla planerade avverkningar. I största delen av landets privatskogar gör man ändå traditionella gallringar och slutavverkningar. Kontinuerlig beståndsvård, det vill säga skogsbruk med olikåldriga bestånd, kommer sannolikt att bli vanligare under de kommande åren eftersom allt fler skogsägare vill behålla kronslutenheten på åtminstone en del av sina ägor.
25.5.2018
Skogsindustrins investeringar har fått behovet av virkesråvara att öka med ungefär 10 miljoner kubikmeter, och detta har gett virkeshandeln ett kraftigt lyft de senaste åren. Också i år har handeln ökat. Utbudet av timmer och massaved var större i januari-april jämfört med motsvarande period i fjol. I norra och östra Finland bidrog dessutom snöskadorna till de ökade avverkningsvolymerna.
24.5.2018
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på olika håll i landet och återupptar inventeringsprojekt som inleddes i fjol. Cirka 5,3 miljoner hektar inventeras för att samla in data om skogstillgångarna. Flygfotograferingen och laserskanningen görs i samarbete med Lantmäteriverket och Forststyrelsen. I år är området som ska fjärrkarteras ovanligt stort eftersom det dåliga vädret de senaste somrarna har satt stopp för flera planerade flygningar. I samband med inventeringen gör Skogscentralens personal också mätningar på provytor i skogen.
23.5.2018
Finlands skogscentral har utvecklat sin personals arbetslivskunskaper på ett nytt sätt, med hjälp av mikroinlärning. Under projektet Minä ja Me skapade Skogscentralen ett verktyg som är tillgängligt också för andra skogsorganisationer.
22.5.2018
Skogsägarna har planerat att avverka skog på ett nästan 16 000 hektars område på grund av skador som de tunga snömassorna vållade i vintras. Avverkningarna väntas ge 1,6 miljoner kubikmeter virke med ett sammanlagt försäljningsvärde på 45–50 miljoner euro. Försäljningsbortfallet som upplegan orsakar är cirka 7–10 miljoner euro. Där det är som värst har nästan alla träd på flera hektar brustit.
21.5.2018
Team RoadsML avgick med segern i skogsutmaningen Hack the Forest Data, som ingick i helgens Ultrahack-evenemang. Appen som teamet utvecklat sammanför öppen skoglig information med information om vägnätet. Med hjälp av appen kan man utreda skicket på skogsvägarna och tillgången på avverkningsdugliga bestånd. Skoglig information som administreras av Finlands Skogscentral har kunnat utnyttjas ännu effektivare sedan 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information trädde i kraft. Sådan skoglig information som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande på de nya sidorna om öppen information i tjänsten MinSkog.fi. Under Ultrahack-veckoslutet som hölls på Airo Island i Helsingfors gav deltagarna förslag till nya tjänster som utnyttjar öppen skoglig information.
18.5.2018
Skogsplanteringssäsongen har kommit igång i nästan hela landet. I vår sätts plantor på uppskattningsvis 80 000 hektar och frön sås på cirka 25 000 hektar. Skogen belönar den som är snabb att anlägga ett nytt plantbestånd och den som ser till att arbetet utförs omsorgsfullt. Förnyelseytan ska helst inte stå improduktiv en enda växtperiod, eftersom öppna ytor snabbt invaderas av gräs och sly.
17.5.2018
Kemera-stödet för grundliga förbättringar av enskilda vägar och byggande av nya skogsvägar stiger från och med 1.6.2018 i södra och mellersta Finland. Finlands skogscentral kan ta emot ansökningar om det förhöjda stödet redan nu, eftersom de nya stödnivåerna enligt förordningen även ska gälla projekt som redan aktualiserats hos Skogscentralen.
14.5.2018
Markberedningen inom skogsbruket lämnar mindre spår i dag än vad den gjorde förr, och miljön återhämtar sig snabbare.
7.5.2018
När slyet röjs bort i rätt tid får en skogsägare i södra Finland en tredjedel större nettoinkomster än om arbetet lämnas ogjort. Det skulle gå att röja dubbelt så mycket sly som det görs i dag. Kemera-stödet för tidig vård av plantbestånd gör slyröjningen lönsammare.
26.4.2018
Under fjolåret gjorde Finlands skogscentral fältgranskningar av objekt för slyröjning i plantskog och vård av ungskog för vilka det sökts Kemera-stöd. Granskarna upptäckte mycket som inte fyllde stödvillkoren. Andelen underkända arbetsobjekt var större än året innan. Flest brister konstaterades i ungskog där man också samlat ihop klenvirke.