Meddelanden | Page 2 | Skogscentralen

Meddelanden

8.4.2020
Finlands skogscentral granskade resultaten av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som hade utförts år 2019 och för vilka det hade kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en hel del arbeten som avvek från finansieringsvillkoren. Kvaliteten på skogsvårdsarbeten kan förbättras genom egenkontroll.
2.4.2020
Skulle du vilja veta hur många privatpersoner i Nyland som äger som äger skog och hur mycket skog de i medeltal äger? Eller hur gamla skogsägarna i Österbotten är i medeltal? Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.
25.3.2020
Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. Från och med i fjol har granskningarna riktats in på genomförda avverkningar och speciellt kritiska objekt, till exempel avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.
17.3.2020
Från och med 18.3.2020 kan du besöka Skogscentralens kontor i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors enbart om du bokar tid på förhand.
16.3.2020
Skogen gallras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna för att den ska kunna växa till ett högklassigt och värdefullt bestånd som genererar virkesinkomster. Man kan påverka inkomsterna både genom gallringsmetoden och gallringsstyrkan. Om man gallrar för kraftigt blir skogen känslig för skador, vilket kan försämra lönsamheten.
27.2.2020
I år betalas cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur gjort i skogen. Ersättningarna minskade med 0,6 miljoner euro jämfört med vad som betalades i fjol. Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna utifrån de skadevärderingar som gjorts föregående år. I år betalas ersättningarna tidigare än vanligt, redan i februari.
5.2.2020
Näringsidkare inom skogsbruket ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 2.3.2020. Datumet gäller också de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska lämna in sin skogsskattedeklaration senast 2.4.2020. De som är permanent bosatta utomlands ska lämna in skogsskattedeklarationen i maj samtidigt som de lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration.
30.1.2020
Anmälningarna om användning av skog visar att avverkningsplanerna minskade med en fjärdedel 2019 jämfört med 2018. Framför allt minskade de planerade förnyelseavverkningarnas areal och mängden stock från dem. Också mängden massaved minskade, men arealen för de skogsvårdsmässigt viktiga gallringsavverkningarna hölls på ungefär samma nivå som året innan.
16.1.2020
År 2019 betalade Finlands skogscentral 49,9 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk, vilket var 0,3 miljoner euro mer än under året innan. Staten hade budgeterat 55,9 miljoner euro för Kemera-stöden. Av stödet till virkesproduktionen förblev 6,5 miljoner euro oanvänt. Totalt 5,8 miljoner euro betalades ut i form av stöd för naturvårdsprojekt och i form av miljöstöd.
13.1.2020
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har inlett det gemensamma projektet Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi – Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor genom beskogning. Genom att beskoga gamla torvtäkter och åkrar ökar man skogsarealen och därmed kolbindningen, vilket är viktigt i arbetet mot klimatförändringen.
10.12.2019
Finländarna skaffar omkring 1,5 miljoner julgranar i år. Granar från odlingar och skogen är i år friska och av god kvalitet och barrar inte så mycket.
28.11.2019
Finlands skogscentral har med riktade fältgranskningar utrett hur man i avverkningar har lämnat naturvårdsträd och skyddszoner kring vattendrag. Skogscentralen utnyttjar jämförande satellitbilder som hjälp i övervakningen av avverkningar och i riktandet av granskningarna. Med de nya metoderna kan man noggrannare övervaka hur skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer bevaras i avverkningar i ekonomiskogar.
26.11.2019
Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Vi noterade brister i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.
14.11.2019
Årligen uppstår det 600 000 ton aska som ett resultat av att vi bränner biobränslen i Finland. Den här askan utnyttjas bara delvis. Aska kunde ge bäst totalnytta som gödsel i torvmarksskogar, men numera hamnar en betydande andel av askan i jordbyggnad eller till och med på avstjälpningsplatsen.
29.10.2019
Serien Skogsvårdens ABC, på finska Metsänhoidon ABC, har utökats med nya videor som till exempel handlar om plantskogsvård, skogens utveckling, beskattning, dödsbon och skogsnaturens mångfald samt hur man kan öka den. De praktiska undervisningsvideorna produceras i samarbete mellan Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso, Metsä Group och UPM.
24.10.2019
Rotrötan förstör virke till ett årligt värde av omkring 50 miljoner euro i de inhemska ekonomiskogarna. Spridningen kan hindras genom att man vid avverkningen behandlar stubbarna med bekämpningsmedel. Finlands skogscentral granskar stubbehandlingens kvalitet. I år har stubbehandlingskvaliteten på de granskade objekten varit något sämre än under tidigare år.
19.9.2019
I slutet av augusti hade 22,8 miljoner euro av Kemera-medlen för virkesproduktion använts. Stödsumman är ganska exakt den samma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under början av året användes mer stödpengar än i fjol men farten avtog något under sommaren.
3.7.2019
Utgående från anmälningar om användning av skog ser det ut som om ökningen i utbudet av virke från privatskogar avtar i år. Utbudet av virke minskade med 11 procent under början av året jämfört med samma period år 2018. Speciellt bra syns förändringen för stock, vars utbud minskade med 27 procent. Utbudet av massaved fortsatte sakta öka.
24.6.2019
Finlands skogscentral har tagit i bruk satellituppföljning av avverkningar i hela landet. Tjänsten tar fram kartor över verkställda avverkningar och effektiverar övervakningen av skogslagen. Med hjälp av den är det enkelt att jämföra anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnar in med verkställda avverkningar.