Virkesutbudet har svarat på industrins ökade efterfrågan | Skogscentralen

Virkesutbudet har svarat på industrins ökade efterfråganInvesteringar som skogsindustrin planerar eller redan har gjort ökar råvarubehovet med 10-12 miljoner kubik under de följande 2–3 åren. Den ökade efterfrågan på virke syns redan på marknaden och under början av året har handeln varit 10 procent livligare än under fjolåret.  Efterfrågan på virke ökar ytterligare under hösten och nästa år när investeringarna blir klara.

Under början av året har virkeshandeln varit livligast i mellersta och sydöstra Finland och i Tavastland. Här uppnåddes redan i augusti 50 procent av de avverkningsmål som fastställts i de regionala skogsprogrammen. Långsammast har handeln varit i Södra, Mellersta och Norra Österbotten, Österbotten och Nyland. Här har man under början av året kommit upp till mindre än 40 procent av de uppställda målen.

Avverkningsmålen i de regionala skogsprogrammen har fastställts enligt Naturresursinstitutets kalkyler och de regionala särdragen har beaktats.

Flera faktorer påverkar virkesmarknaden. Störst är efterfrågan på virke nära stora sågar men skogsaktörernas och skogsägarnas aktivitet påverkar också utbudet mycket.

Regionalt skogsprogram bra verktyg när virket ska fås i rörelse

Nyckelmålet i Nylands regionala skogsprogram 2016–2020 är att svara på det ökande behovet av virke. Målen i det regionala skogsprogrammet har sitt ursprung i landskapets utvecklingsbehov och den nationella skogsstrategin. Programmet sammanfogar ekonomiska, ekologiska och sociala mål.

Nyckelmålen i Nylands regionala skogsprogram 2016–2020 är:

  1. Nylands hållbara avverkningsmöjligheter utnyttjas fullt ut
  2. Det aktiva och företagsmässiga skogsbruket ökar, fastigheterna växer och skogsägarstrukturen stöder en aktiv användning av skogarna.
  3. Vid planläggningen och behandlingen av tillstånd för miljöåtgärder tar man i beaktande skogsbrukets behov genom att underlätta skogsanvändningen under planläggningsprocessen och på planlagda områden.
  4. Vi ökar acceptansen för och värdesättandet av en användning av skogarna.

De regionala avverkningsmålen och genomförda avverkningar hittar du i den här tabellen.
På Skogscentralens webbplats kan du bekanta dig med Nylands regionala skogsprogram och verkställighetsprogrammen för naturvården.

Mer information ger:

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 040 049 574
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Karen Wik-Portin   
regiondirektör    
Finlands skogscentral   
tfn 050 581 1780   
karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi 

 

.