Virkesmarknaden har svarat på den ökade efterfrågan på virke | Skogscentralen

Virkesmarknaden har svarat på den ökade efterfrågan på virke

Skogsindustrins investeringar ökar efterfrågan på virke med 10–12 miljoner kubikmeter under de följande två åren. Efterfrågan på virke har ökat gradvis och försäljningen är livlig. Utbudet av virke för industrin ökade i fjol till 61 miljoner kubikmeter, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. 44,5 miljoner kubikmeter kom från privatägda skogar.

Den ökade efterfrågan har redan i några år synts på virkesmarknaden. I fjol erbjöds totalt 61 miljoner kubikmeter timmer och massaved till försäljning i landet.

Störst var utbudet i relation till områdets skogsreserv och hållbara avverkningsmöjligheter i Tavastland och sydöstra Finland. Minst var virkesutbudet i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Nyland.

Störst är efterfrågan på virke nära skogsindustrins anläggningar och stora sågar. Bäst syntes effekten av skogsindustrins nya investeringar i Tavastland och Mellersta Finland, där virkesutbudet ökade allra mest i jämförelse med året innan.

- Också skogsbranschens aktörer och skogsägarnas aktivitet inverkar på virkesförsäljningen och mängden skogsvård. Skogscentralen vägleder speciellt tysta skogsägare i att använda skogen och i skogs- och naturvård, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Statistiken bygger på de anmälningar om användning av skog som Skogscentralen har tagit emot. En anmälan om användning av skog måste göras minst tio dagar innan avverkningen i skogen inleds.

Väldigt lite förstagallringar

De ogjorda förstagallringarna bara ökade under fjolåret. I en stor del av landet utfördes bara hälften av den mängd förstagallringar som de regionala skogsprogrammen hade som mål.

- Förstagallringar som utförs i rätt tid är väsentligt för skogarnas framtida avkastning, kvalitet och hälsa. Industrins investeringar i bioförädlingsanläggningar ökar speciellt efterfrågan på massaved av tall och björk och sådan massaved fås just från förstagallringar, säger Niskanen.

I de regionala skogsprogrammen 2016–2020 är ett mål att svara på det ökande virkesbehovet. Förväntningarna på skogsbioekonomin och virkesefterfrågan har beaktats i skogsprogrammen, liksom naturens mångfald och naturvårdsmålen. Programmen är resultatet av ett brett samarbete mellan de regionala skogsråden och skogsbranschens aktörer.

Mer information om virkesutbudet per område ser du i den här tabellen. På kartan ser du andelen förstagallringar i relation till målet på olika områden i Finland.
De regionala skogsprogrammen och verkställighetsprogrammen för naturvården finns på Skogscentralens webbsida.

Mer information:

Anssi Niskanen
näringsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 350 3064
anssi.niskanen(at)skogscentralen.fi

Jyrki Haataja
ledande expert på regionutveckling
Finlands skogscentral
tfn 044 710 0851
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi

.