Virke med bark måste köras bort från skogen före högsommaren | Skogscentralen

Virke med bark måste köras bort från skogen före högsommaren

Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket kommer bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar har minskat betydligt jämfört med för några år sedan, men det varma majvädret har gynnat deras svärmande.

Vårens gynnsamma svärmningsförhållanden förebådar en växande population av barkborrar nästa år. Också de ovanligt omfattande snöskadorna i vintras kan innebära ökad risk för skadeinsekter.

Tung snö som samlades på grenarna skadade skog i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. Skador förekom speciellt i unga tallskogar.

- Det blir troligtvis kvar mycket stamdelar i skogen för granbarkborrarna att föröka sig i. Som en följd av det kommer populationen av insekter som trivs i tall troligtvis att växa i de här områdena i ett par år från och med nu, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Barkborren trivs i virkestravar och svaga träd

Barkborrarna, som är skadliga för barrträd, svärmar på våren när markytans temperatur stiger till ungefär tjugo grader. Under svärmningen slår sig barkborrarna ner i färska virkestravar och i bastskiktet på försvagade växande träd.

Efter högsommaren lämnar en ny, mångfaldigad, barkborregeneration träden och ger sig ut i den närliggande skogen. De träd och virkestravar där granbarkborren eller andra skadeinsekter haft sina bon bör föras bort innan den nya generationen kommer ut och sprider sig i omgivningen.

I södra Finland sprider sig den nya insektgenerationen tidigare än i norr. Utifrån det har man i skogsskadelagen satt upp olika datum för när virket ska vara borta från skogen och vägkanterna i olika delar av landet.

Enligt skogsskadelagen ska granarna transporteras bort från skogen till den del som överstiger 10 kubikmeter per hektar och tallar till den del som överstiger 20 kubikmeter per hektar. Skogsskadelagen gäller inte lövträd. Små mängder virke kan lämnas kvar i skogen för att öka naturens mångfald.

Mer information om kraven och tiderna för när virket ska vara bortfört finns på Finlands skogscentrals webbplats.
 

Mer information:
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.