Transporter inom bioekonomi effektiviseras med hjälp av vägdata | Skogscentralen

Transporter inom bioekonomi effektiviseras med hjälp av vägdata

Det underordnade vägnätet utgör basen för trafiken inom den finländska bioekonomin och den övriga trafiken på landsbygden. Mer omfattande och aktuell information om vägarna och vägförhållandena skulle effektivisera virkestransporterna, jämna ut volymerna under olika årstider, höja trafiksäkerheten och förbättra miljöhänsynen.

Mer aktuell information behövs särskilt om egenskaperna hos enskilda vägar, kommunernas gatunät och det underordnade vägnätet. Information behövs också om menföres- och viktbegränsningar, vändplatser på skogsvägar, lastningsplatser för virke, plogningssituationen och väglagens kontaktpersoner.

Digitaliseringen ger nya möjligheter till bättre data om vägar och vägförhållanden

Flera aktörer tillhandahåller information om enskilda vägar, men informationen är spridd eller bristfällig, eller så kan det hända att den inte kan sammanställas eller inte finns i elektronisk form. Redan genom att kom-binera befintligt material skulle man kunna få fram nyttig information för olika aktörer. Exempelvis utgör de olika länkarna i anskaffningskedjan (skogsvård, virkeshandel, delägare i enskilda vägar, avverkning, transport, myndigheter) och andra som rör sig på underordnade vägar och skogsvägar (posten, skoltaxi, jägare och bärplockare) en betydande potential för crowdsourcing, dvs. att flera människor hjälps åt att samla in data via nätet. Givare och mobiltelefoner som samlar in data automatiskt och vägnät under utveckling gör det möjligt att förmedla allt mångsidigare datamaterial.

Utvecklingsarbetet är på gång

Finlands skogscentral och Metsäteho Oy har i samarbete med intressentgrupper startat ett utvecklingsarbete för att ta fram ett nya generationens vägdatasystem. Projektet, som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet, har pågått sedan början av 2017.

Onsdagen den 4 oktober samlas branschaktörerna till ett vägdataforum i Helsingfors. Syftet med forumet är att stöda utvecklingsarbetet och höra intressentgruppernas synpunkter på innehållet i det nya systemet.

(Finlands skogscentrals och Metsäteho Oy:s gemensamma pressmeddelande 4.10.2017)

Mer information:
Seppo Niskanen
chef för näringstjänster, Finlands skogscentral
tfn 0500 498 397, seppo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Pirjo Venäläinen
specialforskare, Metsäteho Oy
tfn 040 8214 942, pirjo.venalainen(at)metsateho.fi

.