Stubbehandlingen mot rotticka håller rätt så god kvalitet, men det finns rum för förbättring | Skogscentralen

Stubbehandlingen mot rotticka håller rätt så god kvalitet, men det finns rum för förbättring

Stubbehandlingen som görs för att bekämpa rotticka håller oftast god kvalitet. Det visar granskningar som Finlands skogscentral har gjort under den här bekämpningssäsongen. Rottickan orsakar stora ekonomiska förluster varje år, och bekämpningen av den blir allt viktigare i och med klimatuppvärmningen.

Skogscentralen har granskat rikstäckande aktörer som är skyldiga att genomföra egenkontroll enligt skogsskadelagen. Granskningarna utfördes runt om i landet, större delen i början av bekämpningssäsongen.

Den som genomför en avverkning ska se till att rottickan bekämpas i enlighet med skogsskadelagen. Bekämpningsskyldigheten gäller avverkningar från början av maj till slutet av november i barrträdsdominerade skogar i de områden där det finns risk för att rottickan sprider sig. Man förhindrar spridning genom att behandla barrträdsstubbarna med urea eller ett biologiskt preparat med pergamentsvamp.

På 86,8 procent av de stämplingsposter som granskades i år hade stubbehandlingen utförts väl. På 13,2 procent var resultatet nöjaktigt. Resultaten var något bättre än i fjol. I granskningarna 2017 var andelen avverkningar med väl utförd stubbehandling 81,5 procent, nöjaktig 16,9 procent och förkastad 1,6 procent.

Skogscentralen kontrollerar också att de som utför arbetet har den växtskyddsexamen som krävs. I två fall saknade föraren en sådan examen.

- En yrkesmässig verksamhetsutövare ska enligt skogsskadelagen känna skyldigheterna när det gäller att bekämpa rotticka och övervaka bekämpningen. Vid stubbehandlingen beror arbetets kvalitet och därmed bekämpningens effekt på hur kunnig och noggrann skogsmaskinsföraren är i användningen av spridningsutrustningen. Vid granskningarna har man inte observerat att stubbarnas diameter skulle påverka resultatet av stubbehandlingen, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen granskar årligen ungefär tio procent av varje virkesanskaffares maskiner för att kontrollera kvaliteten på stubbehandlingen. Stubbehandlingen klassas som god om högst 9 procent av stubbarna är sådana där bekämpningsmedlet täcker mindre än 85 procent av stubbytan. Om andelen stubbar med mindre än 85 procent av ytan täckt är 10–29 procent räknas resultatet som nöjaktigt och om andelen går över 30 procent är resultatet förkastat.

Om kvaliteten på stubbehandlingen inte är tillräckligt bra måste skördarföraren se över maskinens stubbehandlingsutrustning, och sedan gör Skogscentralen en ny kontroll.

Bekämpning allt viktigare när klimatet blir varmare

De största ekonomiska förlusterna i gran- och tallskogar orsakas av just rottickan, som sprider sig vid avverkningar sommartid. Rottickan är en svamp som orsakar rotröta och förstör granskogar och dödar tallar för ett värde av ungefär 50 miljoner euro per år. Den har kunnat sprida sig lätt på grund av avverkningar där man inte behandlat stubbarna.

Tills vidare är stubbehandling inte enligt lagen obligatorisk i tallskog som växer på torvmark. De senaste undersökningarna visar ändå att också tallskog på torvmark lider av rotröta, och därför är stubbehandling att rekommendera även där.

- Klimatuppvärmningen gynnar rottickan och ökar ytterligare risken för nya infektioner. Omsorgsfull bekämpning av rotticka bidrar till att skogarna hålls friska och växtkraftiga, säger Mikko Korhonen.

Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har gett ut en guide för identifiering och bekämpning av rotröta 2017. Guiden är skriven för dem som arbetar med praktiskt skogsbruk, till exempel virkesköpare, drivningsplanerare, skogsmaskinsentreprenörer och skogsägare.

Mer information om kontrollerna av bekämpningen av rotticka 2017 och 2018.

Mer information:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
tfn 040 3523090
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 4068 987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.