Stor älgstam förstör granbestånden | Skogscentralen

Stor älgstam förstör granbestånden

Älgarna i Finland har ändrat sina födopreferenser. Nu duger också gran, som skogsägare trott att älgarna inte vill ha.

Skogsägare har redan länge odlat gran också på ståndorter som är bäst lämpade för björk och tall eftersom älgen vanligtvis lämnat granarna i fred. Under de senaste åren har älgskadorna blivit vanligare också i plantbestånd med gran och till och med i grövre gallringsskogar.

- Älgen orsakar redan nästan 10 procent av skadorna på de områden i södra Finland där skogsägarna har övergått till att odla nästan enbart gran. Älgen har under de senaste åren bara i östra Finland skadat 1500 hektar granskog, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Sett i relation till arealen odlas det mest gran i Norra Savolax, där det på nästan 80 procent av den förnyade arealen växer gran. I de centrala delarna av landskapet utgör andelen gran över 90 procent av den totala arealen.

Ofta skadar älgen den översta trädkronan vilket gör att trädet blir flerförgrenat. Äter älgen av en och samma planta flera gånger ser det unga trädet till sist mer ut som en buske och blir helt odugligt för skogsbruket. De grövsta stammarna murknar och får sår i barken vilket leder till att det värdefulla timret måste säljas som massaved. Speciellt utsatta är bestånden på älgens vinterbetesområden.

Bara drygt hälften av älgskadorna ersätts

Skogsägare fick år 2015 drygt 450 000 euro i ersättning för älgskador.

- Ersättningarna är små i relation till den verkliga skada som uppstår i skogen. Att så lite av skadorna ersätts beror delvis på att bara 60 procent av den totala skogsarealen ägs av privata skogsägare, som är de enda som kan få ersättning. För en betydande del av skadorna på privat mark söker skogsägarna inte ersättning. Också grunderna för ersättning försämrades då skogslagen och förordningen om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur förändrades, säger Markku Remes.

Älgen är enligt den elfte riksskogsinventeringen den största enskilda orsaken till skogsskada i Finland. Älgen har orsakat skada på nästan 500 000 hektar skog.

Jakt bästa sättet att begränsa skadorna

Skogsskadorna kan enklast förebyggas genom jakt.

- Övriga sätt att reglera älgstammen har ingen effekt eller så kräver de så mycket arbete att de bara kan genomföras i begränsad omfattning, säger Remes.

För varje verksamhetsområde inom Finlands viltcentral har det valts ett regionalt viltråd vars uppdrag är att stöda viltpolitiken och delta i beredandet av den. De regionala viltråden rekommenderade att det efter jaktsäsongen hösten 2015 skulle finnas 65 000–89 000 älgar i våra skogar. Naturresursinstitutet uppskattade ändå att det när vintern inleddes fanns 77 000–100 000 individer.

- Det har inte gått att nå en överenskommelse mellan skogsägare, jägare och skogsbranschens proffs om regleringen av älgstammen. Nu börjar vi redan se tecken på att skogsägare har investerat mindre i skogsförnyelse eftersom de är frustrerade på älgskadorna, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Mer information ger:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi
 

.