Snöskadat virke från förra vintern finns ännu kvar i skogen | Skogscentralen

Snöskadat virke från förra vintern finns ännu kvar i skogen

Virke som skadades av den tunga snön förra vintern ligger fortfarande kvar i skogen i stora delar av Kajanaland och Norra Karelen med risk för följdskador. Ungefär hälften av de förstörda träden blev kvar över sommaren. Men i vinter kommer man troligtvis att kunna transportera bort också det sista skadade virket från de drabbade områdena.


Förra vinterns snöskador drabbade i huvudsak tallskog på över 200 meters höjd över havet i Kajanaland och Norra Karelen. Skadade träd är en ypperlig yngelplats för skadeinsekten märgborren. I de drabbade områdena har märgborrepopulationerna flerfaldigats sedan våren 2018.

De nya märgborrarna har från och med juli flugit upp i tallarnas kronor. Årsskott som fallit ner på marken och utglesade kronor är tecken på att märgborrarna varit framme. De har kunnat gnaga på tallarnas årsskott ända in i oktober.

Efter att ha ökat i antal under sommaren övervintrar märgborrarna i marken. I vår kommer populationen sannolikt att vara mycket större än förra våren. Också populationen av granbarkborre hotar att mångdubblas. Granbarkborren är en insekt som liknar märgborren men som lever i granskog. I maj-juni svärmar sannolikt stora mängder skadeinsekter och lägger ägg i färska virkestravar och i skadat virke om det inte transporterats bort från skogen.

I vår är det mycket viktigt att få bort de snöskadade träden och färskt gran- och tallvirke från skogen och vägkanterna. Märgborren minskar tallskogens tillväxt men dödar inte träden. Granbarkborren dödar granar.

Skogsägarna kan om de vill lämna kvar 20–30 skadade träd per hektar för att främja den biologiska mångfalden. Detta leder inte till någon märkbart förhöjd risk för insektsskador i resten av skogen. Även alla rottorra träd kan gärna lämnas kvar.

Nästan 53 000 hektar anmälda avverkningar

Ännu under september–december fick Skogscentralen in anmälningar om planerade avverkningar på cirka 10 000 hektar på grund av snöskador. Under hela år 2018 blev den planerade avverkningsarealen på snöskadade områden sammanlagt 52 782 hektar. Siffran omfattar anmälningar som lämnats in av alla skogsägare, det vill säga privata skogsägare, Forststyrelsen, virkesbolag, kommuner och församlingar.

I Kajanaland är avverkningsarealen på grund av snöskador 21 941 hektar och i Norra Karelen 20 887 hektar. Skadorna har berört nästan 3 000 skogsägare, varav 1 100 i Kajanaland och 1 000 i Norra Karelen. Ungefär hälften av den totala avverkningsarealen tillhör Forststyrelsen och bolaget Tornator.

Avverkningarna väntas ge nästan 5 miljoner kubikmeter virke. Utan skadorna skulle virkets försäljningsvärde ha varit i storleksklassen 170 miljoner euro. Bestånden är skadade bara på delar av de planerade avverkningsområdena, och de ekonomiska förlusterna för skogsägarna är sannolikt 20–¬30 miljoner euro.

Mycket plock- och luckhuggning

När tung snö samlas på grenarna bryter och fäller den vanligtvis små grupper av träd eller enskilda träd här och där. Luckhuggningar har planerats på 5 177 hektar och plockhuggning på 9 336 hektar skog. I snöskadeområdena är andelen plock- och luckhuggningar sjufaldig jämfört med andelen plock- och luckhuggning i hela landet i medeltal.

Mer information om avverkningsarealerna efter snöskadorna finns i Skogscentralens material till medierna

Karta över snöskadorna och riskområdena
 

Mer information:

Tommi Lohi
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral, norra serviceområdet
040 039 7066
tommi.lohi(at)skogscentralen.fi

Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral, östra serviceområdet
040 352 3090
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.