Skogsdatainventeringen inleds på olika håll i landet | Skogscentralen

Skogsdatainventeringen inleds på olika håll i landet

Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt 3,4 miljoner hektar på olika håll i landet. Skogsdata från de inventeringar som görs i år blir klara under 2020. Det innebär att det i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan finns heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar.

År 2020 inleds sedan en ny inventeringsomgång med målet att under sex år kartlägga nästan hela Finlands skogliga tillgångar i enlighet med det nationella programmet för skanning och flygfotografering. Den nya metoden ska under det här året testas på totalt cirka 0,9 miljoner hektar i Padasjoki, Pieksämäki och Valtimo.

Flygfotograferingen och laserskanningen görs i samarbete med Lantmäteriverket och Forststyrelsen. Genom laserskanningen får vi noggrann, tredimensionell information om markytan och växtligheten. Laserskanningen utförs från flygplan som flyger på ungefär två kilometers höjd och ger information om trädbeståndets höjd på ungefär fem punkter på ett tio kvadratmeter stort område. Laserskanningen utgör ingen fara för människor.

Flygfotograferingen genomförs vid andra flygningar, på cirka sex kilometers höjd. Laserskanningsplanet kan lätt observeras av den som står på marken, men fotograferingsplanen flyger på så hög höjd att de är svårare att upptäcka.

I samband med inventeringen gör Skogscentralens personal också mätningar på provytor i skogen. Vid provytemätningarna mäter Skogscentralens utsända personal trädens diameter och längd per trädslag och bedömer växtplatsens egenskaper.

- Provytemätningarna skadar inte träden eller marken. Under sommaren rör sig ett tiotal av Skogscentralens anställda i skogen för att mäta provytor, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

Tillgängligt i MinSkog.fi år 2020

Genom att kombinera materialet från laserskanningen och flygfotograferingen med resultaten av provytemätningarna producerar Skogscentralen skogsdata för områden runt om i landet.

Informationen från de inventeringar som inleds i år blir färdig under 2020, och då blir den också tillgänglig per fastighet för privata skogsägare i e-tjänsten MinSkog.fi och på avdelningen för öppen skoglig information på webbplatsen MinSkog.fi. Alla som äger skog i områdena som inventeras kommer att informeras när skogsdata har färdigställts.

Den rikstäckande fjärrkarteringen av skogsdata inleddes 2010. Hittills har man inventerat ungefär 90 procent av privatskogarna eller cirka 12,6 miljoner hektar. Nästa år ska all privatägd skog i Finland vara laserskannad och flygfotograferad.

Kartor över provytemätningarna och inventeringen finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information ger:
Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

.