Skogscentralen torde hinna betala ut 55–60 miljoner i Kemerastöd, största delen av personalen arbetar nu med att klara av anhopningen av ansökningar | Skogscentralen

Skogscentralen torde hinna betala ut 55–60 miljoner i Kemerastöd, största delen av personalen arbetar nu med att klara av anhopningen av ansökningar

På Skogscentralen räknar vi med att under innevarande år hinna betala ut 55–60 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). För i år är 65 miljoner reserverade för Kemera i statsbudgeten, vilket betyder att 5–10 miljoner antagligen förblir oanvända. Bakgrunden till den här situationen ligger i att den förnyade finansieringslagen trädde i kraft redan 1.6.2015 vilket ledde till en stor anhopning av ansökningar. För närvarande är över 400 av Skogscentralens anställda, det vill säga 75 % av hela personalen, på hel- eller deltid sysselsatta med att arbeta undan mängden av ansökningar. Största delen av dem har överförts från andra uppgifter. År 2014 betalade Skogscentralen ut 70 miljoner euro i Kemerastöd och för år 2016 är det budgeterat med 55 miljoner euro.

Kemeralagen som trädde i kraft 1.6.2015 förutsätter en finansieringsansökan innan arbetet påbörjas för alla arbetsslag som rör virkesproduktion. Det här innebär en ändring jämfört med den tidigare lagen, och har lett till att Skogscentralen har 25 00030 000 finansieringsansökningar att behandla.  Arbetsmängden är ungefär dubbelt så stor som i fjol. Skogscentralen tar för närvarande dagligen emot ungefär 400 Kemeraansökningar enligt den nya lagen. Ungefär 25 000 ansökningar står i kö för att behandlas. 

– Situationen är helt exceptionell. Största delen av vår personal, det vill säga över 400 personer, registrerar nu Kemeraansökningar på hel- eller deltid, och dessutom har vi anställt utomstående arbetskraft. Det här innebär att vi hinner sköta bara de mest nödvändiga av övriga arbeten, allt annat får vänta. Det här är enda möjligheten för oss att klara av anhopningen av ansökningar, säger skogsdirektör Anna Rakemaa.

Skogscentralen behandlar också verkställighetsanmälningar enligt den nya lagen

Ungefär 4 500 anmälningar om verkställighet enligt den nya Kemeralagen har lämnats in, och vi började behandla dem i mitten av oktober. För närvarande har vi fått in anmälningar som motsvarar cirka en fjärdedel av de Kemeramedel som står till förfogande. Det är sannolikt att många verkställighetsanmälningar lämnas in först i novemberdecember vilket betyder att alla inte kommer att hinna behandlas. Utgående från verkställighetsanmälningarna börjar vi betala stöd för plantskogsvård, vård av ungskog och bekämpning av rotticka tidigast i mitten av november.

De utbetalningar som hänför sig till den gamla Kemeralagen hinner vi troligen sköta före årsskiftet

Utom att behandla ansökningar enligt nya Kemeralagen, betalar Skogscentralen också ut verkställighetsstöd för väg-, iståndsättningsdiknings-, vitaliseringsgödslings- och odlingsprojekt enligt gamla Kemeralagen. Under våren 2015 påbörjades fler projekt än tidigare enligt den gamla lagen. De ansökningar om utbetalning enligt gamla lagen som lämnas in senast 16.11 räknar vi med att hinna behandla före årsskiftet.

Det ligger flera orsaker bakom anhopningen av ansökningar

Att den gamla Kemeralagen upphävdes och den nya trädde ikraft 1.6.2015, gav upphov till dubbelt fler ansökningar om Kemerastöd jämfört med ett normalt år. Skogscentralen var inte förberedd på att den nya lagen skulle träda i kraft redan 1.6 eftersom vi hade planerat att ta i bruk det nya ansökningssystemet i månadsskiftet juni–juli, då den gamla lagen hade upphört att gälla. Den nya lagen trädde alltså i kraft just när Skogscentralen höll på att förnya sitt datasystem, vilket innebar att vi i juni inte hade något system för att registrera ansökningar enligt den nya lagen.  Den anhopning som uppstod då registreringen blev fördröjd har vi arbetat med ända sedan semestrarna, samtidigt som mängder av nya ansökningar har strömmat in.

Under början av år 2016 kommer Skogscentralen att ha beredskap att ta emot elektroniska Kemeraansökningar. Medan den gamla lagen var i kraft lämnades största delen av ansökningarna för ett arbetsslag, vård av ungskog, in elektroniskt, medan övriga ansökningar gjordes på pappersblanketter. Att det inte har gått att lämna in ansökningar elektroniskt är en bidragande orsak till att ansökningarna har hopat sig. Dessutom har det nya arbetsslaget, tidig vård av plantbestånd, märkbart ökat intresset för Kemera.

Många bristfälligheter och fel i ansökningarna

Hittills har ovanligt många ansökningar varit bristfälliga eller felaktiga vilket innebär att mycket tid går åt för den personal som behandlar dem. Speciellt mycket felaktigheter har det funnits i fastighets- och ägaruppgifterna. Vi har också varit tvungna att förkasta en betydande del av ansökningarna på grund av att finansieringsvillkoren inte har varit uppfyllda. För att registreringen av projekten ska löpa effektivt, hoppas Skogscentralen på snabba svar då vi ber om kompletterande uppgifter. Behandlingen går snabbare om ansökan är omsorgsfullt ifylld och finansieringsbeslutets nummer anges på anmälan om verkställande.

Följ med vad som är aktuellt rörande Kemera på Skogscentralens nättjänst:  www.skogscentralen.fi/aktuellt-om-kemera 

Tilläggsuppgifter  

skogsdirektör Anna Rakemaa, Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080, förnamn.efternamn@skogscentralen.fi

experten på projektförvaltning Yrjö Niskanen, Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863, förnamn.efternamn@skogscentralen.fi

.