Skogsbilvägarna behöver underhåll | Skogscentralen

Skogsbilvägarna behöver underhåll

Ungefär en tiondel av de skogbilvägar som har byggts och iståndsatts med Kemera-medel har på 10 år förfallit i dåligt skick. Skicket på skogsbilvägarna kartlades vid Finlands skogscentrals granskningar av eftervården. Skogscentralen beviljar Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. En förutsättning för stödet är att väglagen sörjer för underhållet av skogsvägarna i 10–15 år.

Skogscentralen har granskat eftervården av de Kemera-vägprojekt som slutfördes år 2009. Något under 90 procent av de granskade skogsbilvägarna var i kördugligt skick. För knappt hälften av de granskade vägarna rekommenderades skötselåtgärder. På riksnivå var granskningsresultaten något bättre jämfört med läget för ett år sedan.

Ungefär en tiondel av de byggda skogsvägarna är i behov av omedelbar iståndsättning. För skogsvägar som är i så dåligt skick att de kräver omedelbar iståndsättning fastställer Skogscentralen en tidsfrist före vars utgång väglaget ska sätta iståndsätta vägen. Skicket på vägen granskas på nytt efter den utsatta tiden.

De bästa resultaten om skicket på vägarna rapporteras i Västra Finland. I Östra Finland och Sydöstra Finland var resultaten sämst. De regionala skillnaderna framgår närmare av stapeldiagrammet (på finska).

Sladdning och slåtter av vägrenar har försummats

En vanlig brist som observerades vid granskningarna 2017 var att man hade försummat att sladda skogsvägen.

- Man får inte glömma att sladda vägen. Sladdningen gör att vägen behåller sin konvexa form och stommens dränering och bärighet hålls i skick, säger Mika Nousiainen, ledande expert på torvmarksskogar och skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Brister upptäcktes också när det gäller att slå gräset på slänterna längs skogsvägarna. Om gräset inte slås börjar det växa sly på vägrenarna, vilket återigen leder till dyrare iståndsättningsåtgärder.

- I värsta fall kan grovt sly böja sig under tung snö och göra vägen helt oframkomlig. Gräset bör slås en gång per år: då är arbetet snabbt och förmånligt varje gång, säger Nousiainen.

Vägtrummornas skick bör också kontrolleras en gång om året. En skadad trumma kan göra hål i vägen, vilket medför en allvarlig säkerhetsrisk för dem som rör sig på vägen.

En användbar skogsbilväg höjer värdet på stämplingsposterna

Drivningstekniken utvecklas och allt fler stämplingsposter kan drivas under den tjälfria tiden. Skogsbilvägar i dåligt skick är allt oftare en flaskhals för virkesförsörjningen till fabrikerna.

- Detta år har bevisat situationen. I oktober–november fanns det mycket virke i lagren intill skogsvägarna i Södra Finland. Virket kunde inte transporteras till fabriker på grund av att vägarna var i så dåligt skick, berättar Nousiainen.

Skogscentralen beviljar varje år Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsbilvägar. Markägare som fått stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som slutade gälla 2015 är skyldiga att underhålla vägen i 15 år efter att stödet har betalats ut. Enligt den nuvarande temporära finansieringslagen ska vägen skötas och underhållas i 10 år.

I fjol betalades cirka 3,7 miljoner i stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. Stödet resulterade i 65 kilometer nya skogsvägar och grundlig förbättring av 485 kilometer skogsvägar. Arbetsmängden var en tredjedel jämfört med de föregående åren.

Mer information:
Mika Nousiainen
ledande expert på torvmarksskogar och skogsvägar
Finlands skogscentral
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.