Skogsarbeten i Finland visas på karta | Skogscentralen

Skogsarbeten i Finland visas på karta

Skogsarbeten som visas på en karta (Metsätyöt kartalla) är den nyaste informationsprodukten från Finlands skogscentral. Kartan visar mängden skogsarbeten i olika delar av Finland.

Syftet med kartan är att hjälpa aktörer i skogsbranschen som söker potentiella skogsarbetsobjekt. Skogsserviceföretagare kan till exempel söka objekt som sannolikt är i behov av plantskogsvård.

Skogsvårds- och avverkningsobjekten visas i rutor om 100 meter enligt den mest exakta skalan. Med hjälp av kartan kan man emellertid inte få fram uppgifter om vem som äger skogen. Skogsserviceföretagare kan söka kontaktuppgifter till skogsägarna i sina egna kundregister, via e-tjänsten MinSkog.fi eller med hjälp av lokalkännedom.

Skogsdata om privata skogar utgör underlaget

Uppgifterna på kartan grundar sig på den skogliga information som Skogscentralen samlar in om privatskogar. Informationen täcker för närvarande 75 procent av de privata skogarna. Om rutor saknas på kartan betyder det antingen att inga skogsarbeten har föreslagits eller att inga skogsdata finns över området. Läget beträffande insamlingen av skogsdata visas på kartan Tillgång till skogsdata.

Skogsdata samlas in genom fjärrkartering som baserar sig på laserskanning. Bara en del skogsdata har kontrollerats i terrängen och därför kan det förekomma brister. Kvalitetsbeskrivningen för information om skogstillgångar är en närmare beskrivning av datainsamlingen och kvaliteten.

Skogsdata enligt läget 1.5.2016 har använts som underlag för den publicerade kartan. Den uppdateras två gånger om året.

Skogsarbeten under nästa femårsperiod

Statistikrutor som täcker hela Finland används som kartunderlag. Här används samma statistikrutor som i Skogscentralens övriga informationsprodukter. Klassificeringen har gjorts genom att man räknat samman arealen för det föreslagna arbetet i varje ruta.

Med hjälp av kartan kan man hitta områden där man har föreslagit att skogsarbeten ska utföras under de nästa fem åren. Arbetsmängden har indelats i tre klasser på kartan: ringa, måttlig och stor.

Kartan har tagits fram inom Jord- och skogsbruksministeriets spetsprojekt Skogsdata och elektroniska tjänster.

Kartan finns (på finska) på Skogscentralens webbplats

Om ni önskar kan ni få tillgång till html-koden för införande av kartan.

Mer information
Jorma Jyrkilä
Finlands skogscentral
servicechef för skogsdata
tfn 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
Finlands skogscentral
skogsdataexpert
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

.